Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2014-15 | Grau de Psicologia (2009) | Fonaments de psicobiologia

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA Codi 11204004
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
Adreça electrònica mariateresa.colomina@urv.cat
fiona.peris@urv.cat
piaisabel.basaure@urv.cat
Professors/es
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
PERIS SAMPEDRO, FIONA
BASAURE GARCÍA, PÍA ISABEL
Web
Descripció general L’assignatura Fonaments de Psicobiologia aporta els coneixements bàsics per incloure elements moleculars i de sistemes propis de les neurociències en l’anàlisi i l’estudi de la conducta. Objectius Cognitius: Conèixer els principis bàsics de la biologia per la seva aplicació a la conducta. Conèixer els principis bàsics de la genètica i l'evolució humanes. Conèixer els elements cel•lulars del Sistema Nerviós. Comprendre els principis de la comunicació neuronal. Estudi de l'organització bàsica de les estructures nervioses. Conèixer els principis bàsics de la neuroendocrinología, la neuroquímica, la neurofisiologia i la neuroanatomia. Conèixer les bases biològiques de la conducta i els processos psicològics. Procedimentals. Saber descriure les principals tècniques psicobiológiques i conèixer les seves aplicacions. Aprendre a utilitzar les eines telemàtiques per la cerca i organització de la informació. Actitudinals. Entendre i valorar la rellevància de les explicacions psicobiológiques de la conducta. Fomentar l'interès per l'estudi científic de la conducta. Afavorir l'establiment de nexes necessaris entre les ciències mèdiques, biològiques i la Psicologia.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Adquirir els coneixements bàsics de la biologia per a l'estudi de la conducta des d'una perspectiva biològica.
Conèixer els principis bàsics de la genètica i l'evolució humanes i la seva relació amb la conducta.
Conèixer els elements cel·lulars del Sistema Nerviós.
Comprendre els principis de la comunicació neuronal. Estudi de l'organització bàsica de les estructures nervioses.
Conèixer els principis bàsics de la neuroendocrinología, la neuroquímica, la neurofisiologia i la neuroanatomia i saber-los relacionar amb la conducta.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B7 En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la pròpia professió
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Introducció a l'assignatura
Unitat 1. Biologia, Neurociència i Psicologia 1. Neurociència i psicologia: una introducció al sistema nerviós i la condcuta.
Unitat 2. Introducció a la biologia 2. Bioelements y molçecules
3. Introducció a la cel·lula eucariota


Unitat 3. Ambient Genètica i Evolució de la Conducta 4. Bases moleculars i cel·lulars de la herència
5. Models de transmissiço genètica
6. Alteracions cromosçomiques i conducta
Unitat 4. Teixit Nervios: estructura i funció 7. Estructura General del Teixit Nerviós
8. La Neurona: aspectes morfofuncionals
9. Neuroglia: tipus i funcions
10. Propietats de la Membrana Neuronal
11. Potencial de Membrana i Potencial d'acció
12. Plasticitat neural
Untat 5. Comunicació Neural, neurotrransmissors i Neuromoduladors 13. La sinapsi: concepte tipus i propietats
14. Principis de la transmissió sinàptica
15. Integració sinàptica
16. Neurotransmissors
17. Principals neurotransmissors
18. Hormonas, regulació hormonal i conducta

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
0.7 0 0.7
Sessió Magistral
A4
35 38.4 73.4
Pràctiques a laboratoris
A4
20 51 71
Atenció personalitzada
1 0 1
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Informació general de l'organització i la planificació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició del temari del curs.
Pràctiques a laboratoris Pràctiques al laboratori on es treballaran els conceptes exposats a classe. Els alumnes treballaran i revisaran els conceptes de manera pràctica, de forma individual i en grup
Atenció personalitzada Resolució de dubtes i orientació de l'alumne

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció d'alumnes en les tutories de l'assignatura (dubtes, orientació, ampliació, bibliografia...)

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A4
Es valorarà la resposta a qüestionaris.

Es faran dues proves durant el curs
70%
Pràctiques a laboratoris
A4
Es valorarà la participació a classe, l'actitud i resposta a qüestionaris i proves pràctiques 30
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Purves i cols, Neurociencia, 3a (any 2007), Panamericana
Abril i cols, Fundamentos biológicos de la conducta, 2005, Sanz y Torres
Carlson, Fisiologia de la Conducta, 2005, Pearson Educación
Bartres i cols, Bases genéticas de la conducta , 2008, UOC
Abril i cols, Fundamentos de Psicobiología, 2009, Sanz y Torres
Pierce , Genética: un enfoque conceptual, 2010, Editorial Médica Panamericana
Corr, Psicología Biológica, 2008, McGrawHill
Águeda del Abril Alonso, Emilio Ambrosio Flores, Mª Rosario de Blas Calleja, Ángel A. Caminero Gómez, FUNDAMENTOS DE PSICOBIOLOGÍA, 2011, Sanz y Torres

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
PSICOLOGIA BIOLÒGICA I/11204005


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili