Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2014-15 | Grau de Psicologia (2009) | Història de la psicologia

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA Codi 11204001
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VIADER RAPP, TERESA
Adreça electrònica tevi@urv.cat
Professors/es
VIADER RAPP, TERESA
Web http://moodle.urv.net/moodle/local/pt/view_assignatura.php?courseid=20275&codi_assig=11204001&any_academic=2009_10
Descripció general L'assignatura d'Història de la Psicologia pretén oferir als alumnes la possibilitat d'endinsar-se en l'estudi del desenvolupament històric de la psicologia, des dels seus inicis com a disciplina independent de la filosofia fins als darrers avenços com a disciplina científica en l'actualitat. El programa concedeix especial èmfasi al procés a través del qual la psicologia s’ha constituït i progressat com a disciplina científica. Els temes i el seu conjunt es vertebren d’acord amb una lògica del descobriment científic que afavoreixi que l’alumne relacioni les diferents etapes del desenvolupament d’aquesta disciplina des d’una perspectiva històrica, i sobretot que identifiqui i avaluï de forma crítica els diferents enfocaments i teories, així com que adquireixi coneixements sobre les aportacions més rellevants dels autors més representatius de la història de la psicologia.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A2 Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu desenvolupament.
Conèixer la contribució que han fet altres disciplines al naixement, desenvolupament i consolidació de la psicologia com disciplina científica.
Conèixer les diferents fonts i instruments dels quals disposa l'historiador per poder reconstruir la història de la disciplina.
 A2 Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la disciplina i els autors més representatius.
Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.
 A5 Conèixer i familiaritzar-se amb els diferents mètodes i tècniques d'investigació que s'han adoptat a l'estudi de la psicologia des dels seus inicis fins l'actualitat.
 A10 Conèixer quins són els problemes clau en els quals s'ha interessat i interessa la psicologia com ciència i la manera com aquests han anat abordant-se en les diferents etapes del seu desenvolupament.
Ser capaç d'identificar, analitzar i valorar de manera crítica i no dogmàtica els diferents enfocaments i teories que se n'han anat proposant al llarg del desenvolupament històric de la disciplina i els autors més representatius.
Conèixer i familiaritzar-se amb els diferents mètodes i tècniques d'investigació que s'han adoptat a l'estudi de la psicologia des dels seus inicis fins l'actualitat.
Conèixer els nous reptes amb els quals s'enfronta la psicologia com ciència en l'actualitat.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. La història de la psicologia en el context de la filosofia, la metodologia i la història de la ciència. - Introducció a la metodologia i la filosofia de la ciència

- Història de la ciència i història de la psicologia
Tema 2. Aproximació a les arrels de la psicologia: el naixement de la psicologia com a ciència en el segle XIX. La psicologia com a ciència:

- Antecedents filosòfics

- La contribució de la fisiologia i la psicofísica

- Wilhem Wundt: de la psicologia filosòfica a la psicologia científica
Tema 3. La psicologia europea de la consciència: orígens i primeres escoles. - L'estructuralisme (Thitchener)

- L'Escola de Würzburg

- La psicologia de l'acte (Brentano)

- La psicologia de la Gestat

Tema 4. La psicologia de l'inconscient. - Freud i la teoria psicoanalítica

- Anàlisi i crítiques

- La psicoanàlisi després de Freud
Tema 5. El desenvolupament de la psicologia als EE. UU. i el naixement de la psicologia aplicada. - L'impacte de la teoria de l'evolució en la disciplina psicològica

- La psicologia de William James

- El funcionalisme

- Naixement i consolidació de la psicologia aplicada i la psicologia professional
Tema 6. Els dos paradigmes predominants en el segle XX: conductisme i cognitivisme.

- El conductisme i la reacció antimentalista

- Del conductisme clàssic als neoconductismes

- El conductisme radical

- La crisi del paradigma conductista i la revolució cognitiva

- La psicologia cognitiva: antecedents, naixement, relacions interdisciplinars i postulats teòrics

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
A1
2 0.5 2.5
Seminaris
A1
A2
C3
4 8 12
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
A2
A5
A10
22.5 45 67.5
Sessió Magistral
A1
A2
30 30 60
Esdeveniments científics i/o divulgatius
A1
A2
A10
C3
2 5 7
Atenció personalitzada
1 0 1
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l’assignatura: objectius, blocs temàtics, organització, metodologia, fonts d’informació disponibles, criteris i vies d’avaluació, etc.
Torn obert de preguntes.
Seminaris Els seminaris se centraran en la lectura, anàlisi i comentari de texts. S’establirà un calendari d’acord amb el qual l’alumne haurà de treballar pel seu compte texts i materials seleccionats prèviament pel professor; posteriorment es posaran en comú a l’aula les qüestions treballades que suscitin més interès i/o dificultats. EL TREBALL PREVI DE L'ALUMNE ÉS IMPRESCINDIBLE.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Plantejament de problemes d’interès metodològic (identificació de variables en dissenys experimentals, ús del temps de reacció com a variable dependent, etc.) i psicològic (contrastació d’hipòtesis de contingut psicològic, etc.).

Realització d’experiments senzills a l’aula.

Anàlisi i interpretació de resultats obtinguts en investigacions psicològiques.

Posada en comú a l’aula.

EL TREBALL PREVI DE L'ALUMNE ÉS IMPRESCINDIBLE.
Sessió Magistral Les sessions magistrals estaran vertebrades a través d'exposicions teòriques clarament estructurades i integrades entre si que seran conduïdes pel professor i que tindran un caràcter obert i dinàmic, on l’alumne haurà de tenir una presència activa, de manera que la seva participació sigui clau en el seu desenvolupament. Durant les exposicions en qüestió, que sovint es complementaran amb presentacions en format powerpoint o altres recursos audiovisuals, el professor tractarà de comprovar el grau de seguiment de l’alumnat. PERQUÈ L'ALUMNE EN PUGUI FER UN SEGUIMENT ADEQUAT, CAL QUE TREBALLI ELS CONTINGUTS D'UNA SESSIÓ A UNA ALTRA.
Esdeveniments científics i/o divulgatius Es convidarà l’alumne a participar en diferents esdeveniments científics d’especial interès i rellevància per a la seva formació (Setmana Psicològica, Jornades CRAMC, etc.).
Atenció personalitzada Si s'escau, l'alumne podrà rebre atenció personalitzada de la professora: aclariment de dubtes, orientació, consultes...

Atenció personalitzada
Descripció
A petició de l'alumne, s'atendran consultes i es resoldran dubtes en l'espai i horari convinguts amb la professora. Cal tenir present, a més a més, l'horari d'atenció a l'alumnat de la professora en el període lectiu corresponent.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Seminaris
A1
A2
C3
Anàlisi i comentari de texts. Treball escrit articulat a partir de preguntes concretes proposades pel professor.

[Si s'escau] S'haurà de respectar sense excepció la data límit de lliurament establerta.
10%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
A2
A5
A10
Treball escrit sobre les diferents activitats i problemes plantejats articulat a partir de preguntes concretes proposades pel professor.

[Si s'escau] S'haurà de respectar sense excepció la data límit de lliurament establerta.
10%
Sessió Magistral
A1
A2
Prova objectiva tipus test en què s'avaluaran els continguts treballats a l'assignatura tant en les sessions magistrals com en els seminaris i/o sessions pràctiques. 80%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'alumne tindrà dues oportunitats per a examinar-se de tota la matèria: una immediatament després de les vacances de nadal i una altra aproximadament tres setmanes després (dates per determinar). L'alumne ha de ser molt conscient que, en cas de no superar l'assignatura en el període corresponent, haurà de tornar-se'n a matricular.

[S'opta per no fer exàmens parcials abans de les vacances de nadal per dues raons principals: (i) en un quadrimestre en què el calendari és prou difícil -festius, ponts, esdeveniments acadèmics en què s'atura l'activitat docent, etc.- cal aprofitar al màxim les sessions disponibles per celebrar les classes amb normalitat, permetre que l'alumne adquireixi un bon ritme de treball i, finalment, poder assolir els objectius competencials del curs; (ii) arran de l'anàlisi de les dades disponibles fins al moment, no hi ha cap indici que fer exàmens parcials, per exemple, al novembre, afavoreixi el desenvolupament del curs i el rendiment de l'alumne.]

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica T. H. Leahey, Historia de la Psicología, Sisena - any 2005, Madrid - Prentice Hall
J. D. Greenwood , Historia de la Psicología: un enfoque conceptual, 2011, Mèxic - McGraw Hill

Complementària

Complementària

Brennan, J. F. (1999). Historia y Sistemas de la Psicología. Mèxic: Pearson Educación. (5a ed.)

Brennan, J. F. (2000). Psicología. Historia y Sistemas. Lecturas. Mèxic: Pearson Educación. (2a ed.)

Carpintero, H. (1994). Historia de la Psicología en España. Madrid: EUDEMA.

Hergenhan, B. R. (2001). Introduccción a la Historia de la Psicología. Madrid: Ediciones Paraninfo.

Tortosa, F. (2006). Una historia de la Psicología moderna. Madrid: McGraw Hill. [2a ed.]

Tortosa, F. i Civera, C. (2006). Historia de la Psicología. Madrid: McGraw Hill.

Altres

Díez, J. A. i Moulines C. U. (2008). Fundamentos de Filosofía de la Ciencia. Barcelona: Ariel. [3a ed.]

García-Albea, J. E. (1993). Mente y conducta. Ensayos de psicología cognitiva. Madrid: Trotta.

 

 

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
PERCEPCIÓ I ATENCIÓ/11204101
APRENENTATGE I CONDICIONAMENT/11204102
PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES/11204120
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS/11204258


 
Altres comentaris
L’assignatura d’Història de la Psicologia es considera una assignatura fonamental i fonamentadora, la qual haurà de permetre contextualitzar, sistematitzar i analitzar acuradament bona part dels coneixements que l'alumne anirà adquirint en el futur. És per això que aquesta assignatura es situa en el primer quadrimestre del primer curs (del grau de psicologia). Així, en un primer moment es tracta d’apropar-se al context històric en què la psicologia esdevé una ciència independent, amb un objecte i uns mètodes d’estudi propis. Per això, necessàriament haurem de mirar cap al passat i reflexionar-hi. Després ja podrem avançar i seguir el recorregut de la nostra apassionant disciplina al llarg del temps, fins gairebé els nostres dies. En tot cas, aquesta assignatura no proveirà l'alumne, almenys a curt termini, d’estratègies, coneixements i/o tècniques que es puguin aplicar directament a l'àmbit laboral: no és aquest l’objectiu de l'assignatura. AQUESTA ÉS UNA ASSIGNATURA QUE EXIGEIX DE L'ALUMNE SOBRETOT UN BON NIVELL DE COMPRENSIÓ I DE RAONAMENT, I UNA GRAN VOLUNTAT DE TREBALL I D'ESTUDI REGULARS.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili