Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Màster: Prevenció de Riscos Laborals (2009) | Treball de fi de màster

 

Màster: Prevenció de Riscos Laborals (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE MÀSTER Codi 20605112
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
9 Obligatòria Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Enginyeria Química
Psicologia
Coordinador/a
CASELLAS ANDREU, MAGÍ
Adreça electrònica magdalena.constanti@urv.cat
jordi.tous@urv.cat
albert.valls@urv.cat
catalina.ubiedo@urv.cat
lluis.balsells@urv.cat
magi.casellas@urv.cat
Professors/es
CONSTANTÍ GARRIGA, MAGDALENA
TOUS PALLARÉS, JORDI
VALLS MOLIST, ALBERT
UBIEDO PEREZ, CATALINA
BALSELLS VIRGILI, LLUÍS
CASELLAS ANDREU, MAGÍ
Web
Descripció general Per a l'obtenció del títol és requisit imprescindible la realització i defensa del treball final de Màster. Aquest projecte ha de respondre a una activitat empresarial real. Per això, sempre que sigui possible, es realitzarà de l'empresa en la que s'hagi dut a terme les pràctiques. L'objectiu de l'elaboració del Treball Final del Màster és el de realitzar un treball que permeti aplicar i integrar els coneixements, habilitats i actituds que han anat obtenint al llarg del màster.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1 .- L'alumne aplicarà els coneixements apresos al llarg del curs AP1
AP2
AP3
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6

Procediments de selecció
Procediments


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0.5 0 0.5
 
Sessió Magistral 110 110 220
 
Atenció personalitzada 5 0 5
 
Proves orals 1 0 1
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Pla específic d'actuació
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a pendre contacte amb els alumnes, recollir informació i preparació de grups de treball.
Sessió Magistral Explicació de l'abast d'un projecte. Com triar el tema, contingut obligatori i normes establertes : elecció del tutor, entreges parcials, etc.
Defensa del projecte.
Atenció personalitzada

Mecanismes coordinació/seguiment
 
Atenció personalitzada
Descripció
L'alumne es podrà dirigir al professor/tutor mitjançant correu electrónic.

Criteris i procediments d’avaluació
  Descripció Pes
Proves orals El treball final serà defensat públicament pel alumne o grup d'alumnes, davant una Comissió Avaluadora, que el qualificarà. La Comissió estarà formada per tres membres : El professor encarregat de la matèria, que serà el president i dos professors del curs. 100 %
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els alumnes hauran d'enviar una proposta de projecte al responsable de la matèria. El responsable de la matèria avaluarà la proposta i autoritzarà (o rebutjarà) l'alumne/a la realització del treball proposat i li assignarà un tutor. L'avaluació del treball final realitzat per un equip d'alumnes s'efectuarà segons normes facilitades a l'inici de la matèria i que és trobaran penjades al campus virtual de la URV El treball final serà defensat públicament pel grup davant una Comissió Avaluadora, que el qualificarà. La Comissió Avaluadora del treball final estarà formada per tres membres: El professor encarregat de la matèria, que serà el president i 2 professors del curs.


Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili