Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Grau d'Infermeria (2009) Seu Baix Penedès | Fonaments de psicologia aplicada

 

Grau d'Infermeria (2009) Seu Baix Penedès

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA Codi 18224005
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
ALMAGRO CARDENETE, YOLANDA
Adreça electrònica yolanda.almagro@urv.cat
Professors/es
ALMAGRO CARDENETE, YOLANDA
Web
Descripció general El primer dia de classe el professor/a explicarà detalladament el progama de l'assignatura, continguts, planificació, avaluació, etc.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A7 Conèixer i valorar els canvis associats a les diferents etapes del cicle vital i la seva repercussió en la salut, identificant les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques de formes de vida.
 A22 Expressar i gestionar les pròpies emocions, les del pacient, famílies i membres de l'equip.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A7 Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics
Explicar els diferents processos i condicionants evolutius
Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana
 A22 Conèixer las pròpies reaccions emocionals
Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
 B3 Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Unitat temàtica I. Introducció i conceptes generals. Tema 1. La psicologia com estudi de la conducta humana
Tema 2. Models psicològics de la conducta humana. El paradigma biopsicosocial i la perspectiva holística de la persona.
Unitat temàtica II. Basses psicobiològiques i desenvolupament genètic-evolutiu.
Tema 1. Neurociències i conducta. Basses psicobiològiques de la conducta: Estructura i funció del sistema nerviós. Filogènia i ontogènia. Herència i ambient.
Tema 2. Desenvolupament genètic-evolutiu. Maduració i adquisicions bàsiques. Període d’emprenta: apego i afecció. Desenvolupament emocional, cognitiu i psicosocial. Desenvolupament del llenguatge.

Unitat temàtica III. Processos psicosocials bàsics.
Tema 1. Cognició: Sensopercepció, atenció, memòria i aprenentatge, llenguatge i pensament, intel•ligència, racionalitat i funcions executives.
Tema 2. Motivació i Emoció. Motivació i impulsos: Circuïts cerebrals de la recompensa. Emoció i sentiments: agressivitat i violència.
Tema 3. Societat i cultura: Cognició social, actituds, influències socials i pèrdua de la individualitat, la comunicació i les habilitats socials, els rols socials i culturals.
Unitat temàtica IV. Processos salut-malaltia. Tema 1. La psicologia en els processos de salut-malaltia. Ansietat, estrès i adaptació. Dolor crònic. Reproducció assistida.
Tema 2. Salut mental i psicopatologia en el cicle vital. Dependència i adicions. Dany cerebral adquirit.
Tema 3. Psicooncologia. Cures pal•liatives: mort i dol.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 2 2 4
Sessió Magistral 26 52 78
Seminaris 12 10 22
Pràctiques clíniques 20 10 30
Atenció personalitzada 1 1 2
 
Proves pràctiques 2 10 12
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l'assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura de forma interactiva i participativa introduint elements d'anàlisi i reflexió i introduint una metodologia teorico-pràctica que es desplega amb exercicis que tenen un suport audiovisual o bibliogràfic rellevants per asolir els continguts de l'assignatura.
Seminaris Desplegament, anàlisi, debat i resolució del material presentat amb suport audiovisual.
Pràctiques clíniques Resolució dels tallers pràctics plantejats en les classes de laboratoris amb una finalitat d'aprendre a administrar i corregir probes de screening reconegudes internacionalment en la valoració clínica i psicopatologica així com amb una aproximació als tractaments psicològics.
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció personalitzada tindrà per objectiu la l'aclaració dels procediments de treball de l'assignatura i dels sistemes d'avaluació; la resolució de dubtes dels continguts i el seguiment individualitzat del treball pràctic demanat.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A7
A22
B1
B3
Prova objectiva tipus test al finalitzar el primer quadrimestre. La prova serà d'aproximadament 50 ítems amb tres possibilitats de resposta. Els errors descompten de la puntuació final. S'avaluen els continguts de les sessions magistrals i els exercicis pràctics desenvolupats durant les mateixes. 60%
Seminaris
A7
A22
B1
B3
L'alumne presentarà al finalitzar el primer quadrimestre les fitxes realitzades en els seminaris. 5%
Pràctiques clíniques
A7
A22
B1
B3
L'alumne presentarà al finalitzar el segon quadrimestre les fitxes realitzades en els laboratoris. 5%
Proves pràctiques
A7
L'alumne presentarà quinze dies abans de la finalització docent del segon quadrimestre un treball d'elaboració personal de caràcter obligatori consistent en triar una problemàtica, definida i específica, d'un dels temes de la unitat temàtica IV, formulant-se preguntes i buscant un article científic de recerca que intenti donar resposta a les preguntes formulades. Es donarà una guia del treball a l'inici del curs.
20%
Altres  

Es tindrà en compte l'assistència i les intervencions a classe fins un pes màxim en la nota final del 10% . S'informarà a l'inici del curs. Els alumnes que no aprovin la prova objectiva tipus test, podràn accedir a una segona convocatòria. Unicament en cas d'aprovar l'exament tipus test de la segona convocatòria, es puntuaràn la resta de parts.

 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Morris Ch G, Maisto A A, Psicología, 2009, México:Pearson Educational
Myers DG, Psicología, 2005, Madrid: Medica Panamericana
Miller GA, Introdución a la psicología, 1998, Madrid: Alianza Editorial
Pérez V, Procesos psicológicos básicos, 2005, Madrid: Pearson
Gil J, Psicología de la Salud, 2004, Madrid: Pirámide
Goleman D, Inteligencia social, 2006, Barcelona: Kairós

Complementària Lange S, El libro de las emociones, 2004, Madrid: EDAF
López, F, Desarrollo afectivo y social, 2003, Madrid: Pirámide
Latorre JM, Ciencias psicosociales aplicadas, 1995, Madrid: Síntes

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili