Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Grau de Treball Social (2009) | Psicologia social

 

Grau de Treball Social (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) PSICOLOGIA SOCIAL Codi 15224004
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
BONASA JIMÉNEZ, MARIA DEL PILAR
Adreça electrònica mdelpilar.bonasa@urv.cat
Professors/es
BONASA JIMÉNEZ, MARIA DEL PILAR
Web
Descripció general Aquesta assignatura ofereix els fonaments teòrics i pràctics per comprendre com els processos psicològics estan construïts socialment. L’estudiant aprendrà que allò psicològic i allò social són indissociables i aprendrà a utilitzar les situacions com a marc d’anàlisi dels processos psicològics.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Potenciar el desenvolupament i independència de les persones per a facilitar l'enfortiment de les seves habilitats de relació interpersonal i millorar les seves condicions de vida.
 A9 Analitzar els comportaments que representen un risc per al sistema client i elaborar estratègies de modificació dels mateixos
 A12 Orientar a persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats en l'anàlisi de les seves necessitats i en la presa de decisions
 A16 Desenvolupar estratègies per a la gestió i direcció d'entitats de benestar social
 A17 Defensar a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en el seu nom si la situació ho requereix
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, assignant prioritats, complint amb les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball
 B7 Dissenyar i gestionar projectes d'intervenció social
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Genèric
 A9 Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de comunicació
 A12 Genèric
 A16 Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions
 A17 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Genèric
 B3 Genèric
 B4 Genèric
 B7 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
1. Què és la Psicologia Social La dimensió social. Breu genealogia de la psicologia social. Les orientacions teòriques més importants de la psicologia social. Per a què serveix la psicologia social?
2. Els processos de subjetivació i identitat Perspectives de la identitat. El sentit de ser una persona en un món social. Identitat i pertanyences grupals. Noves perspectives en la comprensió de la identitat.
3. El pensament social La comprensió del món social. Les representacions socials, La psicologia discursiva.
4. Els processos d'influència social Les actituds socials. La influència en versió conductista i cognitivista. La influència social. La influència de les minories. Els moviments socials.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 1 2
Sessió Magistral 10 15 25
Presentacions / exposicions 8 28 36
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 5 16 21
Fòrums de discussió 5 15 20
Atenció personalitzada 1 0 1
 
Proves objectives de tipus test 4 41 45
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Recollida d'informació sobre el nivell de coneixements previs i establiment del funcionament de l'assignatura.
Sessió Magistral Presentació dels temes i conceptes fonamentals de l'assignatura i les seves aplicacions.
Presentacions / exposicions Recerca d'informació, elaboració d'un treball a exposar oralment davant de la classe sobre algun dels tòpics de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Exercicis d’aplicació dels conceptes que es plantejaràn durant les sessions i que s'hauràn d'exposar oralment o per escrit en les dates previstes.
Fòrums de discussió Recerca d'informació, elaboració d'un treball a exposar oralment davant de la classe sobre algun dels tòpics de l'assignatura.
Atenció personalitzada Seguiment de l'assignatura mitjançant tutories presencials en horari de despatx o bé via e-mails.

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció als alumnes presencialment (en horaris d'atenció) o bé de manera virtual mitjançant e-mail o moodle

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A9
A16

Recerca d'informació, elaboració d'un treball a exposar oralment davant de la classe sobre algun dels tòpics de l'assignatura. així com d'activitats diverses a resoldre dintre de l'aula.
10%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A9
A16
Exercicis d’aplicació dels conceptes que es plantejaràn durant les sessions i que s'hauràn d'exposar oralment o per escrit en les dates previstes.
10%
Fòrums de discussió
A9
A16
Participació activa als espais moodle habilitats per a debatre sobre aspectes concrets de l'assignatura 30%
Proves objectives de tipus test
A9
A16
Proves de 20-30 ítems d'opció múltiple amb 3 o 4 opcions de resposta 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per tal de superar l'assignatura s'ha d'aprovar la part teòrica i la part pràctica amb una puntuació mínima de 5.

La segona convocatòria s'avaluarà amb una prova d'opció múltiple sempre i quan s'hagi superat la part pràctica de l'assignatura.

Durant les activitats avaluatives no es podrà fer servir cap dispositiu de comunicació i transmissió de dades, sent motiu directe de desqualificació. Així mateix no està permés l'ús de telèfons mòbils durant les classes.


Fonts d'informació

Bàsica Núria Tordera, Jordi Tous, M. José Codorniu, Ferran Ferré, Fernando Revillas i M. Gloria González , Temes de psicologia social La interacció individu-societat, Cossetània Edicions, Valls

Complementària Moscovici,S., Psicología Social. I: Influencia y cambio de actitudes. Individuos y grupos., Paidós, Barcelona
Moscovici,S., Psicología Social. II: Pensamiento y vida social. Psicología Social y problemas sociales, Paidós, Barcelona

2. Moscovici,S. (1984) Psicología Social. I: Influencia y cambio de actitudes. Individuos y grupos. Barcelona: Paidós. 1985

3. Moscovici,S. (1984) Psicología Social. II: Pensamiento y vida social. Psicología Social y problemas sociales. Barcelona: Paidós. 1986

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili