Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009) | Pràctiques externes

 

Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) PRÀCTIQUES EXTERNES Codi 15204401
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
9 Pràctiques Externes obligatòria Quart Únic segon quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Dret Públic
Economia
Gestió d'Empreses
Psicologia
Coordinador/a
TORRES CORONAS, MARIA TERESA
Adreça electrònica rosa.rodriguez@urv.cat
teresa.torres@urv.cat
federic.adan@urv.cat
catalina.jordi@urv.cat
ferran.ferre@urv.cat
Professors/es
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ROSA MARIA
TORRES CORONAS, MARIA TERESA
ADAN DOMENECH, FEDERICO
JORDI AMOROS, CATALINA
FERRÉ PADRENY, FERNANDO
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Identificar i interpretar correctament els elements bàsics dels sistema jurídic i el marc normatiu regulador de les relacions laborals, de la Seguretat Social i de l’ocupació
 A2 Aplicar les teories existents sobre la gestió i direcció dels recursos humans a les organitzacions
 A3 Analitzar i sistematitzar correctament el funcionament del mercat de treball i de les polítiques sociolaborals
 A4 Reconèixer la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball i dels seus agents socials, atenent de forma integrada a les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica
 A5 Argumentar i raonar jurídicament en l’àmbit de les relacions laborals
 A6 Realitzar funcions d’assessorament, representació, negociació i resolució de conflictes en els diferents àmbits de les relacions laborals
 A7 Intervenir i gestionar sociolaboralment en les relacions laborals
 A8 Aplicar les diferents tècniques pròpies de la gestió dels recursos humans, de la investigació social i de l’avaluació i l’auditoria laboral
 A9 Interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball
 A10 Elaborar, implementar i avaluar estratègies de promoció socioeconòmica, d’inserció laboral i de formació del sistema d’ocupació
 A11 Analitzar, diagnosticar, avaluar i definir estratègies en l’àmbit de l’organització del treball i dels recursos humans
 A12 Analitzar i diagnosticar situacions i problemes del mercat de treball (immigració, igualtat per raó de gènere, desenvolupament local, ...)
 A13 Elaborar, gestionar i avaluar les polítiques d’ocupació
 A14 Intervenir, assessorar i gestionar la prevenció de riscos laborals
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp sociolaboral.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, demostrant capacitat d'organització i planificació.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida, demostrant capacitat d'organització i planificació.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
 B8 Gestionar projectes tècnics i/o professionals complexos.
 B9 Dissenyar estratègies i solucionar problemes en matèria d'igualtat.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentatge
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que desenvolupen
 A2 Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans amb criteris d’eficiència i eficàcia
 A3 Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els principis de la direcció estratègica de l’empresa
 A4 Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual
 A5 Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques
 A6 Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball
 A7 Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball
 A8 Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans
 A9 Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes de mercat
 A10 Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en els diversos col•lectius de treballadors
 A11 Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions
 A12 Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de recursos humans
 A13 Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la productivitat com a motors del creixement econòmic
 A14 Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
 B2 Elabora una estratègia per a resoldre el problema
 B3 Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
 B4 Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb una sistemàtica
 B5 Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
 B7 Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes, amb una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental
 B8 Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte
 B9 Disposa de les habilitats i els recursos pràctics per a solucionar problemes en l'àmbit de la igualtat
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C6 Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i motivacions acadèmico-professionals

Procediments de selecció i assignació
Procediments

En reunions presencials d'assistència obligatòria, els estudiants matriculats reben informació de l'oferta de pràctiques, places, períodes, requisits, els terminis i calendari, i documentació a liurar. 

A partir de la priorització que fa l'estudiant, s'assignen les places per ordre segons la nota mitjana de l'expedient.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes 12 0 12
Selecció/assignació del lloc de pràctiques externes 0 1 1
Estada de pràctiques 0 200 200
Presentació i defensa de la memòria 1 0 1
Memòria 0 10 10
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Pla específic d'actuació
  Descripció
Activitats Introductòries Reunió informativa sobre l'oferta de pràctiques com a places, periodes i requisits. Informació dels terminis i de la documentació a entregar.
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes Hores dedicades a relació amb el tutor extern i intern de les pràctiques i a la cooordinació entre les parts
Estada de pràctiques L'estada de les pràctiques consisteix en 200 hores d'activitat presencial al lloc assignat
Presentació i defensa de la memòria Discussió de la memòria, conrtingut i aprenentatges recollits amb el tutor/a
Memòria Informe elaborat per l'alumne en el qual relaciona continguts del Grau amb la seva experiència en l'empresa i el disseny d'un pla de futur professional.

Mecanismes coordinació/seguiment
Es durà a terme una coordinació interna (per part de la universitat) i una coordinació externa (per part del centre de pràctiques).
Descripció

Cada estudiant té un tutor o tutora assignat amb el qual haurà d'estar en contacte permanent, a més de realitzar tres tutories obligatòries.

L'alumnat, des del primer dia, estarà en contacte amb el tutor o tutora de l'empresa corresponent. Li presentarà la documentació i conjuntament ompliran el quadern de pràctiques com a eina de seguiment de l'estada.


Criteris i procediments d'avaluació
Es durà a terme una avaluació interna (per part de la universitat), una valoració externa (per part del centre de pràctiques) i una autovaloració (per part de l’estudiant).
Metodologies Competències Descripció Pes        
Estada de pràctiques
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C6
El tutor de pràctiques intern avalua l'estada de l'estudiant en l'entitat/empresa a partir de quadern de pràctiques supervisat pel tutor de la mateixa 55%
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes
B1
C6
L'estudiant realitzarà tres tutories obligatòries per garantir el millor seguiment i aprofitament de l'estada en l'empresa/entitat 20%
Memòria
B1
B4
B6
C6
L'estudiant haurà de realitzar una memòria en la qual desenvoluparà un tema treballat al llarg de la carrera i relacionar-lo amb la seva experiència en l'empresa i amb el disseny d'un pla de futur professional. Haurà de fer una reflexió crítica sobre l'ajust entre la teoria i la pràctica dels coneixements adquirits i impartits

Amb la memòria l'alumne inclourà l'autoinforme sobre l'estada en l'empresa
25%
Altres
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

ngvgvsyw

Recomanacions


 
Altres comentaris
Només es podrà matricular l'assignatura de Pràctiques Externes quan s'hagin superat el 50% dels crèdits de la carrera
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili