Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009) | Qualitat de vida laboral

 

Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) QUALITAT DE VIDA LABORAL Codi 15204209
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
BONASA JIMÉNEZ, MARIA DEL PILAR
Adreça electrònica mdelpilar.bonasa@urv.cat
Professors/es
BONASA JIMÉNEZ, MARIA DEL PILAR
Web
Descripció general Aquesta assignatura forma part de le menció de Tècnic/a de relacions laborals. Per obtenir-la cal superar 18 crèdits de les assignatures de la menció. La resta de crèdits optatius, fins a 30, poden ser de tota l'oferta d'assignatures optatives activades del Grau. A l'assignatura QVL es vol apostar per la "qualitat total" vol dir complir un seguit d’aspectes reflexats en les normes establertes per directrius ISO, l’EFQM, ... Sovint, en auditar qualitat, l’empresa coneix i avalua processos, llocs de treball, gestió de persones, capitals, ... que potser n’eren desconegudes. Un treballador pot jutjar si la satisfacció i la qualitat de vida representen o no dificultats psicosocials per realitzar be la feina. A l'assignatura farem l’anàlisi de les característiques de l’entorn, analitzant situacions on l’estrès es manifesta i l'apendrem a enregistrar. Tot plegat per assolir els objectius de formar per potenciar una salut laboral i la qualitat de vida laboral dins un entorn d’organitzacions saludables que cobreixin amb escreix els nivells de qualitat de servei que se’ls exigeix.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A8 Aplicar les diferents tècniques pròpies de la gestió dels recursos humans, de la investigació social i de l’avaluació i l’auditoria laboral
 A12 Analitzar i diagnosticar situacions i problemes del mercat de treball (immigració, igualtat per raó de gènere, desenvolupament local, ...)
 A14 Intervenir, assessorar i gestionar la prevenció de riscos laborals
Tipus B Codi Competències Transversals
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida, demostrant capacitat d'organització i planificació.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A8 Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la qualitat de les organitzacions
 A12 Genèric
 A14 Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. La psicologia de la salut ocupacional.
Tema 2. Diferencies individuals i qualitat de vida laboral.
Tema 3. Estructura organitzativa, sistemes d'organització i qualitat de vida laboral.
Tema 4. Factors psicosocials: estrés laboral, assetjament, burnout i comportament absentista.
Tema 5. Intervenció psicosocial en organitzacions saludables.
Tema 6. Exemples pràctics.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 0.5 0 0.5
Sessió Magistral 20 30 50
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 10 15 25
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 10 15 25
Atenció personalitzada 0.5 0 0.5
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l’assignatura: continguts, objectius, metodologia i criteris d’avaluació.
Sessió Magistral Exposició dels continguts teòrics de l’assignatura. Relacionant-los amb les sessions anteriors, posant èmfasi amb les idees importants i posant exemples. L’exposició anirà recolzada amb presentacions fetes amb el programa informàtic Powerpoint i altres mitjans tradicionals.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Elaboració d'un treball sobre algun dels tòpics de l'assignatura basat en la literatura científica actual i exposició oral a classe.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació de casos o problemes dins o fóra de l'aula, individual o en grup, a resoldre verbalment o per escrit.

Atenció personalitzada Atenció als dubtes respecte l'assignatura així com la preparació del treball d'investigació a realitzar sobre un del temes tractats de QVL.

Atenció personalitzada
Descripció
Personalment al despatx en horari d'atenció i prèvia petició o bé virtualment mitjaçant e-mail o moodle

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A8
A14
B5
Assistència mínima obligatòria del 80%, participació i resolució de les activitats i casos pràctics que es vagin plantejant durant l'assignatura dins del termini fixat per la professora. La no entrega en data o forma implica qüalificació de no apte. convocatòria. Aquesta part tindrà un valor del 50%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A8
A14
B5
Elaboració i presentació d'un treball original sobre algun dels tòpics de l'assignatura. Aquesta part tindrà un valor del 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'assignatura és d'avaluació continuada i requereix d'una puntuació mínima de 5 en cadascuna de les parts (activitats i treball). En cas de no poder seguir dita avaluació s'haurà de comunicar com a màxim una setmana desprès d'iniciada la docència per tal d'establir activitats compensatòries. Si no es fa aquest tràmit no es podrà superar l'assignatura.

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
SELECCIÓ DE RECURSOS HUMANS/15204206

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS/15204010
PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS/15204115
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili