Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009) | Selecció de recursos humans

 

Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) SELECCIÓ DE RECURSOS HUMANS Codi 15204206
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRÉ PADRENY, FERNANDO
Adreça electrònica ferran.ferre@urv.cat
Professors/es
FERRÉ PADRENY, FERNANDO
Web
Descripció general Aquesta assignatura forma part de le menció de Tècnic/a de relacions laborals. Per obtenir-la cal superar 18 crèdits de les assignatures de la menció. La resta de crèdits optatius, fins a 30, poden ser de tota l'oferta d'assignatures optatives activades del Grau. La selecció de personal es una de les activitats més importants que realitzen els Departaments de Recursos Humans de les empreses. Per poder desenvolupar aquesta tasca es requereixen una sèrie de coneixements teòrics que provenen de la Psicologia i una pràctica, i aquest es l’objectiu que pretén oferir aquesta assignatura, perquè els alumnes puguin desenvolupar de forma correcte i eficient un procés de selecció.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Reconèixer la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball i dels seus agents socials, atenent de forma integrada a les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica
 A6 Realitzar funcions d’assessorament, representació, negociació i resolució de conflictes en els diferents àmbits de les relacions laborals
 A7 Intervenir i gestionar sociolaboralment en les relacions laborals
 A8 Aplicar les diferents tècniques pròpies de la gestió dels recursos humans, de la investigació social i de l’avaluació i l’auditoria laboral
 A12 Analitzar i diagnosticar situacions i problemes del mercat de treball (immigració, igualtat per raó de gènere, desenvolupament local, ...)
 A14 Intervenir, assessorar i gestionar la prevenció de riscos laborals
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp sociolaboral.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida, demostrant capacitat d'organització i planificació.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i l’ocupació en la societat actual
 A6 Genèric
 A7 Genèric
 A8 Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans
 A12 Genèric
 A14 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Genèric
 B2 Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
 B5 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Tema 1.- Conceptes bàsics de selecció de personal.
Tema 2.- Metodologia del procés de selecció clàssic.
Tema 3.- Selecció de personal basada en competències.
Tema 4.- El reclutament.
Tema 5.- La pràctica efectiva de la selecció de personal a les empreses. - Tècniques i instruments utilitzats en el procés de selecció de personal (Eines de preselecció, Proves professionals o de coneixements, Proves en situacions reals o simulades).
- L’entrevista de selecció de personal (Cracteristiques i models de l’entrevista de selecció, Funcions de l’entrevista, Metodologia i organització de l’entrevista, Insuficiencies i problemes que genera l’entrevista).
- Avaluació dels candidats.
- Limitacions etiques i legals dels procés de selecció.
Tema 6.- Casos pràctics.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 0.5 0 0.5
Sessió Magistral 20 30 50
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 10 15 25
Atenció personalitzada 0.5 0 0.5
 
Proves de desenvolupament 2 0 2
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l’assignatura a l’alumne, bàsicament, els seus continguts, objectius, metodologia i criteris d’avaluació.
Sessió Magistral Es l’exposició dels continguts teòrics de l’assignatura. Posant èmfasi amb les idees importants i posant exemples. L’exposició anirà recolzada amb presentacions fetes amb el programa informàtic Powerpoint i altres mitjans tradicionals.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Consisteix en la formulació d’un cas o problema, amb el posterior anàlisi de la situació, la seva resolució i en algunes ocasions un debat.
Normalment es una activitat autonoma en petit grup, on el resultat s’haurà de presentar per escrit al professor.
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
Descripció
Recepció de l'estudiant per resoldre dubtes de l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A4
A8
B2
Resolució dels casos pràctics. Els diferents casos s’hauran d'entregar en els terminis fixats pel professor, si això no es produeix la qualificació serà de No Apte. Aquests casos es podran entregar per superar la part pràctica en la segona convocatòria. Aquesta part tindrà un valor del 60% (6 punts) sobre la nota global de l’assignatura(10 punts).. Per superar aquesta part s'exigeix una qualificació mínima del 30% (3 punts) en cadascun dels casos pràctics.
Proves de desenvolupament
A4
A8
Control teòric, que consistirà en una prova objectiva tipus test amb múltiple resposta i descomptant els errors. Amb una pregunta oberta que servirà per completar la nota en casos límits (frontera amb l'aprovat, notable, excel•lent o matricula d'honor). Aquesta prova escrita tindrà un valor de 40 % (4 punts) sobre la nota global de l'assignatura (10 punts). Per superar aquesta part s'exigeix una qualificació mínima del 20% (2 punts).
Altres  

L'avaluació en segona convocatòria es realitzarà de la forma següent: - Els alumnes que no han superat les proves de desenvolupament hauran de realitzar un control teòric amb les mateixes condicions que les citades a Proves de desenvolupament i amb el mateixos criteris d'avaluació. - Els alumnes que no han superat algun dels casos o problemes els podran repetir i entregar per superar la part pràctica en la segona convocatòria. Cal remarcar que per superar aquesta part s'exigeix una qualificació mínima del 30% (3 punts) en cadascun dels casos pràctics.

 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica OLLEROS, Manuel., El proceso de captación y selección de personal., , Gestión 2000.
De ANSORENA CAO, Alvaro, 15 pasos para la selección de personal con exito., , Paidós Empresa.
FERNANDEZ-RIOS, M, Analisis y descripcion de puestos de trabajo. , , Diaz de Santos.
HAY Group., Factbook Recursos Humanos., , Aranzadi & Thompson.

Complementària

ngvgvsyw

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS/15204010
PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS/15204115
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili