Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Grau de Nutrició Humana i Dietètica (2010) | Coaching nutricional

 

Grau de Nutrició Humana i Dietètica (2010)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) COACHING NUTRICIONAL Codi 14224215
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic primer quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Psicologia
Coordinador/a
HERNANDEZ MARTINEZ, CARMEN
ARANDA PONS, NÚRIA
Adreça electrònica nuria.aranda@urv.cat
carmen.hernandez@urv.cat
Professors/es
ARANDA PONS, NÚRIA
HERNANDEZ MARTINEZ, CARMEN
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A17 Identificar els factors que influeixen en la nutrició.
 A35 Psicologia.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
 B5 Treballar de forma col·laborativa.
 B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb assertivitat en l'entorn laboral i com a ciutadà
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A17 Conèixer entendre la importància dels aspectes socials i psicològics que influeixen en la nutrició
 A35 Aprendre els mètodes i les eines psicològiques més eficients per aconseguir el canvi de conducta favorable en l’ambit de la nutrició i la salut
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Coneixer i comprendre la realitat social dels usuaris/pacients(empatia)
Reconeix les limitacions i punts febles en els seus processos i mètodes de treball
 B5 Participar i col·laborar activament en les tasques de l’equip, afavorint la comunicació, el repartiment equilibrat de tasques, el clima intern i la cohesió
 B7 Adaptar el seu missatge i els medis emprats a les característiques de la situació i a l’audiència
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

Continguts
Tema Subtema
UNITAT DIDÀCTICA 1: INTRODUCCIÓ AL COACHING
Tema 1. Contextualització del coaching nutricional
Tema 2. El procés del coaching
UNITAT DIDÀCTICA 2: HABILITATS I EINES DEL COACH Tema 3. Entrevista Motivacional
Tema 4. Tècniques de modificació de conducta
Tema 5. Eines i Habilitats del Coach Nutritional

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
Sessió Magistral 12 24 36
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes 12 24 36
Atenció personalitzada 1 0 1
 
Proves mixtes 2 0 2
Proves pràctiques 3 0 3
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Explicació general del funcionament de l'assignatura
Sessió Magistral Explicació a classe dels continguts teorics de l'assignatura
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes Resolució de problemes pràctics/ casos clínics a l'aula relacionats amb els continguts de l'assignatura
Atenció personalitzada Es podrà concertar cita prèvia via email amb les professores per tal de resoldre dubtes que sorgeixin durant les sessions magistrals i pràctiques.

Atenció personalitzada
Descripció
Es podrà concertar cita prèvia via email amb les professores per tal de resoldre dubtes que sorgeixin durant les sessions magistrals i pràctiques.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
A17
A35
B3
C4
Examen tipus test i/o preguntes curtes 50
Proves pràctiques
A17
A35
B3
B5
B7
C2
C4
Exposició oral i treball escrit sobre un cas pràctic aplicant els continguts treballats a l'assignatura 50
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

IMPORTANT:

- L'assignatura s'aprova a partir de 5.

- Per a fer mitja serà necessari tenir una puntuació mínima de 4 tant en el bloc teòric com en el bloc pràctic.

- Hi haurà segona convocatòria tant de la part pràctica com teòrica amb els mateixos criteris d'avaluació de la primera convocatòria.


Fonts d'informació

Bàsica Molins Roca, J. , Coaching y salud. , Barcelona: Editorial Plataforma., 2010
Molins Roca, J. , Coaching y peso ideal. , Barcelona: Editorial Amat. , 2012
Hernández Lira, N. A. y de la Cruz Sánchez Sanchez, J. , Manual de psicoterapia cognitivo-conductual para trastornos de la salud., Librosenred, 2007
Miller, W.R. y Rollnik, S. , La Entrevista motivacional: preparar para el cambio de conductas adictivas., Paidós, 1999
Caballo, V.E. , Manual de tècnicas de terapia y modificación de conducta. , Siglo XXI, 1998

Complementària

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili