Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Màster: Antropologia Mèdica i Salut Internacional (2010) | Taller de tècniques i dissenys d'anàlisi multivariat i d'anàlisi de dominis culturals

 

Màster: Antropologia Mèdica i Salut Internacional (2010)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) TALLER DE TÈCNIQUES I DISSENYS D'ANÀLISI MULTIVARIAT I D'ANÀLISI DE DOMINIS CULTURALS Codi 12625111
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
GONZÁLEZ RECIO, SONIA
Adreça electrònica sonia.gonzalez@urv.cat
Professors/es
GONZÁLEZ RECIO, SONIA
Web http://antropologia.urv.es
Descripció general En aquesta assignatura es pretén donar uns coneixements bàsics d'estadística multivariada a l'alumne/a, que li permetin poder planificar i plantejar un estudi quantitatiu multivariat, així com analitzar de manera crítica articles científics que utilitzin aquesta metodologia.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Conèixer el marc teòric i conceptual específic de l'assignatura AP4
AP10
2. Incorporar els elementes teòrics adquirits a l'anàlisi empírica de la realitat en aquest camp específic AP4
AP10
CC2
3. Integrar aquests coneixements i pràctiques en el marc general de la disciplina AP4
CC2

Continguts
Tema Subtema
1. Conceptes introductoris.

2. Anàlisi multivariat de dependència


3. Anàlisi multivariat d'interdependència


2.1 Regresió simple i múltiple
2.2 ANOVA i MANOVA

3.1 Anàlisi de correspondències
3.2 Anàlisi factorial

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 2 4
 
Sessió Magistral 10 20 30
Treballs 6 6 12
Resolució de problemes, exercicis 9 18 27
 
Atenció personalitzada 2 0 2
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció als objectius de l'assignatura i presentació dels instruments de treball.
Sessió Magistral Desenvolupament sistemàtic del temari de l'assignatura a càrrec del professor.
Treballs El Treball consistirà en una anàlisi crítica d'un article científic que estigui basat en metodologia quantitativa multivariada.
Resolució de problemes, exercicis Els alumnes realitzaran pràctiques assistides per ordinador, amb el programa d'anàlisi estadístic SPSS, durant les classes; d'aquesta manera es posaran en pràctica els coneixements adquirits a nivell teòric.
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Treballs
Resolució de problemes, exercicis
Sessió Magistral
Descripció
L'atenció personalitzada és important per resoldre els dubtes que pugui generar l'assignatura i, també per guiar els estudiants en la confecció dels treballs del curs.

Els alumens podran consultar qualsevol dubte, de manera individualitzada o grupal amb el docent. Aquesta atenció personalitzada es portarà a terme per mail o bé de manera presencial dintre de l'horari d'atenció a l'alumne de què disposi el docent (s'indicarà el primer dia de classe).

Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Els/les alumnes hauran de presentar informes de les pràctiques que es realitzina classe, en les dates que s'acrodin amb el professor. 100%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica , , ,

Bernstein, I.H.; Garbin, C.P. i Teng, G.K. (1988) Applied multivariate analysis. New York. Springer-Verlag.

Hair, J.F.; Anderson, R.E.; Tatham, R.L. i Black, W.C. (1999) Análisis multivariante. Madrid. Prentice Hall.

Lévy, J.P. I Varela, J. (2003) Análisis multivariable para las ciencias sociales. Madrid. Pearson educación.

Pérez, C. (2001) Técnicas estadísticas con SPSS 10.0. Madrid. McGraw-Hill.

Tabachnick, B.G. i Fidell, L.S. (1989) Using Multivariate Statistics. New York. Harper & Row, Publishers, Inc.

Vigil, A; i Lorenzo, U. (2001) Guia virtual de ayuda del programa SPSS 10.0. http://psico.fcep.urv.es/spss. U.R.V.

Complementària

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili