Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Màster: Antropologia Mèdica i Salut Internacional (2010) | Taller de tècniques quantitatives

 

Màster: Antropologia Mèdica i Salut Internacional (2010)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) TALLER DE TÈCNIQUES QUANTITATIVES Codi 12625104
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
GONZÁLEZ RECIO, SONIA
Adreça electrònica sonia.gonzalez@urv.cat
Professors/es
GONZÁLEZ RECIO, SONIA
Web http://antropologia.urv.es
Descripció general En la present assignatura l'objectiu és donar uns coneixements bàsics d'estadística, que abarquin tant l'estadística descriptiva com la inferencial i coneixement del programa informàtic d'anàlisi estadístic SPSS.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Conèixer el marc teòric i conceptual específic de l'assignatura AP4
AP10
2. Incorporar els elementes teòrics adquirits a l'anàlisi empírica de la realitat en aquest camp específic AP4
AP10
3. Integrar aquests coneixements i pràctiques en el marc general de la disciplina AP4
CC2

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. Conceptes introductoris


TEMA 2. Distribucions de freqüència i la seva representació

TEMA 3. Estadística descriptiva

TEMA 4. Inferència estadística en poblacions finites
1.1 Tipus de variables
1.2 Mètrica de les variables
3.1 Mesures de tendència central
3.2 Mesures de dispersió
3.3 Mesures de forma
3.4 correlació de Pearson
3.5 Txi-quadrat

4.1 Interval de confiança
4.2 Comparació de mitjanes
4.3 Inferència no-paramètrica

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 2 4
 
Sessió Magistral 10 20 30
Presentacions / exposicions 6 6 12
Resolució de problemes, exercicis 9 18 27
 
Atenció personalitzada 2 0 2
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció als objectius de l'assignatura i presentació dels instruments de treball.
Sessió Magistral Desenvolupament sistemàtic del temari de l'assignatura a càrrec del professor.
Presentacions / exposicions Presentacions de grup per part dels alumnes, en base a treballs de documentació supervisats pel professor.
Resolució de problemes, exercicis Es realitzaran pràctiques, utiltzant el programa SPSS d'anàlisi estadístic,, durant les classes i l'alumne/a haurà de presentar informe amb la interpretació dels resultats obtinguts.
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
 
Resolució de problemes, exercicis
Presentacions / exposicions
Atenció personalitzada
Sessió Magistral
Descripció
L'atenció personalitzada és important per resoldre els dubtes que pugui generar l'assignatura i, també per guiar els estudiants en la confecció dels treballs del curs.

Els alumens podran consultar qualsevol dubte, de manera individualitzada o grupal amb el docent. Aquesta atenció personalitzada es portarà a terme per mail o bé de manera presencial dintre de l'horari d'atenció a l'alumne de què disposi el docent (s'indicarà el primer dia de classe).

Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis Avaluació del coneixement de les lectures obligatòries treballades durant el curs 80%
Presentacions / exposicions Exposició a classe dels resultats d'un exercici pràctic 20%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Aron, A. & Aron, E.N. (2001) Estadística para psicología. Buenos Aires. Prentice Hall.

Camacho, J. (2002) Estadística con SPSS para Windows versión 11. Madrid. Ra-Ma.

Glass, G.V & Stanley, J.C. (1986) Métodos Estadísticos aplicados a las ciencias sociales. Madrid. Prentice Hall.

Gonick, L. i Smith, W. (1999) La estadística en cómic. Barcelona. Zendrera Zariquey.

Moore, D. S. (2005) Estadística aplicada básica. Barcelona. Antoni Bosch Editores.

Pagano, R. (1999) Estadística para las ciencias del comportamiento. México. International Thomson Editores.

Pérez, C. (2001) Técnicas estadísticas con SPSS 10.0. Madrid. McGraw-Hill.

Raso, J.M; Martín, J; y Clavero, P. (1987) Estadística básica para ciencias sociales. Barcelona. Ariel.

Rojas, A.; Fernández, J. i Pérez, C. (1998) Investigar mediante encuestas. Madrid. Síntesis.

Sierra Bravo, R. (1989) Técnicas de Investigación social: Teoría y ejercicios. Madrid. Paraninfo.

Vigil, A; i Lorenzo, U. (2001) Guia virtual de ayuda del programa SPSS 10.0. http://psico.fcep.urv.es/spss. U.R.V.

Complementària

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili