Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Grau de Publicitat i Relacions Públiques (2009) | Introducció a la psicologia

 

Grau de Publicitat i Relacions Públiques (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA Codi 12224003
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
ALMAGRO CARDENETE, YOLANDA
Adreça electrònica roger.boada@urv.cat
yolanda.almagro@urv.cat
Professors/es
BOADA NAVARRO, ROGER
ALMAGRO CARDENETE, YOLANDA
Web
Descripció general 'Introducció a la psicologia' és una via d'entrada per conèixer els principis bàsics que regeixen la psicologia humana i la seva aplicació, des d'una vesant empírica. L'assignatura gira al voltant dels processos psicològics bàsics, tals com la memòria, la motivació, les emocions, l'aprenentatge... i pretén donar una idea global de les nostres capacitats i limitacions. En definitiva, es tracta d'una primera aproximació a què fem, com i per què ho fem.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Interpretar els processos i els fenòmens informatius i comunicatius textuals, orals i visuals en les societats contemporànies amb l’ajuda de les principals teories i escoles que els analitzen críticament des de les ciències socials.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina
Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva dimensió social
Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en l’estudi dels processos psicològics bàsics
Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en l’àmbit de les ciències de la comunicació
Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte

Continguts
Tema Subtema
1.- Introducció a la psicologia 1.1.- Introducció
1.2.- La Psicologia com a ciència
1.3.- Àrees d’estudi de la Psicologia
2.- Breu historia de la psicologia 2.1.- Antecedents
2.2.- Estructuralisme
2.3.- Funcionalisme
2.4.- Gestalt
2.5.- Psicoanàlisi
2.6.- Conductisme
2.7.- Psicologia cognitiva
3.- Fonaments biològics de la conducta 3.1.- La neurona:
- Estructura
- L’impuls nerviós
- La sinapsi
- Neurotransmissors
3.2.- El sistema nerviós:
- Divisió
- La medul·la espinal
- El cervell
4.- Atenció 4.1.- Concepte
4.2.- Classificació
4.3.- Propietats
4.4.- Factors determinants de l’atenció
5.- Sensació i percepció 5.1.- Introducció: el procés perceptiu
5.2.- Sensació
5.3.- Fisiologia dels sentits
5.4.- Percepció visual:
- Les lleis de la Gestalt
- Constància perceptiva
- Percepció de l’espai tridimensional
6.- Aprenentatge 6.1.- Introducció
6.2.- Condicionament clàssic
6.3. Condicionament operant
6.4. Aprenentatge per observació
7.- Memòria 7.1.- Introducció
7.2.- Els tres magatzems de la memòria
7.3. Aspectes significatius del procés de codificació
7.4. Aspectes significatius del procés de recuperació
7.5. L’oblit
7.6. Alteracions de la memòria
8.- Motivació 8.1.- Concepte i definició
8.2.- Variables motivacionals
8.3. Motivacions de la conducta humana
8.4. Altres aspectes relacionats amb la motivació
9.- Emoció 9.1.- Introducció a l’estudi de les emocions
9.2.- Classificació de les emocions
9.3.- Funcions de les emocions
9.4.- Teories clàssiques de les emocions
10.- Llenguatge 11.1.- Llenguatge i pensament: la hipòtesi de Sapir-Whorf
11.2.- Llenguatge i comunicació: l’esquema de Hockett
11.3.- La percepció del llenguatge
- Percepció de la parla
- Reconeixement de paraules
- Processament sintàctic
11.4.- Pragmàtica

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 4 0 4
Sessió Magistral 40 40 80
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 10 20 30
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària 10 20 30
Atenció personalitzada 2 0 2
 
Proves objectives de tipus test 4 0 4
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries -Prendre contacte amb els alumnes i copsar el nivell de coneixements que aquests tenen respecte a la matèria a impartir.
-Presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral - Exposició dels continguts de l'assignatura.
- Visionat de vídeos il·lustratius dels conceptes teòrics exposats.
- Resolució de dubtes i debat crític dels materials.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària - Realització d'exercicis teòrics/pràctics i anàlisis de casos particulars.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària - Realització d'experiments i casos pràctics psicològics clàssics a l'aula i posterior discussió.
Atenció personalitzada -Facilitació d'atenció directa i personalitzada a l'alume al llarg del curs per tal que aquest tingui l'oportunitat de plantejar preguntes relacionades amb la matèria impartida a classe i resoldre dubtes.

Atenció personalitzada
Descripció
En l'horari d'atenció l'alumne tindrà l'oportunitat de plantejar problemes concrets i discutir els dubtes que puguin sorgir durant el desenvolupament de l'assignatura, en referència tant als continguts teòrics com pràctics. També serà un espai de retroalimentació i comunicació bidireccional del que tant alumnes com professor se'n podran veure beneficiats.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Atenció personalitzada
Hi hauran hores d'atenció directa i personalitzada a l'alumne al llarg del curs per tal que aquest tingui l'oportunitat de plantejar preguntes relacionades amb la matèria impartida a classe i resoldre dubtes. Serà una eina d'ajuda a l'estudiant però que no tindrà pes en l'avaluació. 0%
Sessió Magistral
A2
Tot el contingut teòric de l'assignatura serà susceptible d'ésser avaluat mitjançant les proves objectives. 60%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
A través de la realització dels exercicis i resolució de problemes, l'alumne podrà aplicar la teoria apresa durant les sesions magistrals. 20%
Activitats Introductòries
Amb aquestes activitats es pretén prendre contacte amb els alumnes i copsar el nivell de coneixements que aquests tenen respecte a la matèria a impartir. Ademés de fer la presentació de l’assignatura.
No tindrà pes en l'avaluació de l'assignatura.
0%
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A2
A través d'aquests suposits pràctics l'alumne podrà resoldre casos relacionats amb la matèria impartida durant les sessions magistrals.
20%
Proves objectives de tipus test
A2
Tots els coneixements assolits pels alumnes s'avaluaran a partir de proves d'opció múltiple, és a dir, proves objectives tipus test. Sempre seran amb tres opcions de resposta i els errors restaran puntuació. 0%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els coneixements apresos durant el curs s'avaluaran a través de proves objetives d'opció múltiple de resposta (tipus test). La part teòrica tindrà un pes d'un 60% respecte el total de l'assignatura i s'avaluarà mitjançant dues proves, una a meitat de curs i una altra una vegada finalitzada la matèria per tal de fer contribuir a fer una avaluació més continuada i facilitar la tasca d'estudi de l'alumne. Cada prova tindrà un pes del 30% respecte del total de la part teòrica (60%).

La part pràctica s'avaluarà a través d'una única prova que tindrà lloc a finals de curs i tindrà un pes del 40% respecte de la nota final (20% dels casos pràctics i 20% dels exercicis i resolució de problemes). Els alumnes que no superin els examens de primera convocatòria hauran de presentar-se a la segona convocatòria que tindrà lloc el dia 25 de juny de 2014 a les 11h. Els alumnes que hagin de presentar-se a segona convocatòria hauran d'examinar-se de les dues parts de que consta la matèria: teoria i pràctica. Caldrà superar com a mínim el 50% de les preguntes (una vegades restats els errors) per tal de superar l'assignatura.


Fonts d'informació

Bàsica Lahey, B., Introducción a la psicología, Última edición., Editorial Mc Graw-Hill.

Complementària Myers, David G. , Psicología, 5ª ed. , Madrid : Editorial Médica Panamericana, cop. 1999
Goldstein, E.B., Sensación y percepción, Última edición., México: International Thomson Editores, 1999.
LEAHEY, T. H., Historia de la Psicología, Última edición. , Madrid: Prentice-Hall.
Domjan, M. , Principios del aprendizaje y la conducta, Última edición. , México: International Thomson Editores.
Papalia, D. E., Psicología, Última edición. , Editorial Mc Graw-Hill. 2009.

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili