Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Màster: Psicologia de la Salut (2012) | Tècniques electrofisiològiques en l'avaluació de les funcions cognitives i les seves alteracions

 

Màster: Psicologia de la Salut (2012)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) TÈCNIQUES ELECTROFISIOLÒGIQUES EN L'AVALUACIÓ DE LES FUNCIONS COGNITIVES I LES SEVES ALTERACIONS Codi 11655211
Ensenyament
Psicologia de la Salut (2012)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
DEMESTRE VILADEVALL, JOSEP
Adreça electrònica josep.demestre@urv.cat
Professors/es
DEMESTRE VILADEVALL, JOSEP
Web
Descripció general Aquesta assignatura té com a objectiu donar a conneixer a l'alumne les principals tècniques electrofisiològiques i la seva aplicació a l'estudi de la conducta i a l'avaluació de les funcions cognitives i les seves alteracions

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Introducció als Potencials Evocats Cerebrals (PEs)
Tema 2. Components dels PEs y funcions cognitives.
Tema 3.1 PEs i atenció: Mismatch Negativity
Tema 3.2 PEs i memòria: P300
Tema 3.3 PEs i llenguatge: N400, P600/SPS, LAN
Tema 4. Usos clínics dels PEs
Tema 5.1. PEs i esquizofrènia
Tema 5.2 PEs i depressió
Tema 5.3. PEs i demències
Tema 5.4. PEs i altres alteracions

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 13 13 26
Presentacions / exposicions 13 13 26
Seminaris 9 9 18
 
Atenció personalitzada 1.5 0 1.5
 
Proves objectives de tipus test 1.5 0 1.5
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura: objectius, blocs temàtics, organització, metodologia, fonts d'informació disponibles, criteris d'avaluació, etc.
Sessió Magistral Les sessions magistrals estaran constituïdes per exposicions teòriques clarament estructurades i integrades entre si que seran conduïdes pel professor i que tindran un caràcter obert i dinàmic, on l’alumne haurà de tenir una presència activa, de manera que la seva participació sigui clau en el seu desenvolupament. Durant les exposicions en qüestió, el professor tractarà de comprovar el grau de seguiment de l’alumnat.
Presentacions / exposicions Els alumnes hauran d'escollir un article científic i presentar-lo oralment a classe. Es discutiran els resultats.
Seminaris Els seminaris es centraran en la lectura, anàlisi i comentari d'articles científics. S’establirà un calendari d’acord amb el qual l’alumne haurà de treballar pel seu compte texts i materials seleccionats prèviament pel professor; posteriorment es posaran en comú a l’aula les qüestions treballades que suscitin més interès i/o dificultats.
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
A petició de l'alumne, s'atendran consultes i es resoldran dubtes en l'espai i horari convinguts amb el professor. Cal tenir present, a més a més, l'horari d'atenció a l'alumnat del professor en el període lectiu corresponent.

Avaluació
  Descripció Pes
Presentacions / exposicions Presentació oral i discussió d'un article científic 20%
Proves objectives de tipus test Temari tractat a les classes magistrals i a les sessions de seminari 80%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Handy, T., Event-related potentials. A methods handbook., MIT Press, 2005
Luck, S.J., An introduction to the event-related potential technique., MIT Press, 2005
A J.T. Cacioppo, L.G. Tassinary, i G.G. Berntson, Handbook of Psychophysiology., Cambridge University Press, 2000
Münte, T.F., Urbach, T.P., Düzel, E., i Kutas, M. , Event-related brain potentials in the study of human cognition and neuropsychology. , Elsevier Science Publishers, 2000
Osterhout, L., McLaughlin, J. i Bersick, M. , Event-related brain potentials and human language., Trends in Cognitive Sciences, 1, 203-209., 1997
Picton, T.W. i cols. , Guidelines for using human event-related potentials to study cognition: Recording standards and publication criteria. , Psychophysiology, 37, 127–152., 2000
Rugg, M.D. i Coles, M. , Electrophysiology of mind. Event related brain potentials and cognition. , Oxford University Press., 1995

Complementària

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili