Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Màster: Psicologia de la Salut (2012) | Organitzacions saludables

 

Màster: Psicologia de la Salut (2012)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) ORGANITZACIONS SALUDABLES Codi 11655210
Ensenyament
Psicologia de la Salut (2012)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
TOUS PALLARÉS, JORDI
Adreça electrònica jordi.tous@urv.cat
Professors/es
TOUS PALLARÉS, JORDI
Web
Descripció general L'assignatura preten especialitzar a l'estudiant en el camp emergent de la psicologia de la salut ocupacional (ocuppational healt psychology) des d'una orientació de la psicologia positiva. Els continguts del programa tractaran de donar un coneixement dels models psicologics que orienten el treball del psicòleg de la salut ocupacional amb l'interès de que puguin ser aplicats per l'estudiant en programes d'intervenció a l'empresa o organització. Es treballarà en la revisió i l'anàlisi de diferents experiències i treballs científics que cerquen assolit la qualitat de vida laboral a les organitzacions i el benestar psicològic dels treballadors, centrant-nos en l'ambit de les organitzacions de serveis a les persones. Es donaran a conèixer eines d'avaluació i test psicològics que serveixen per avaluar i donar informació sobre nivells de qualitat de vida, clima grupal i benestar psicològic. Amb el treball fer en aquesta assignatura optativa l'estudiant serà competent per treballar en l'ambit de l'avaluació psicològica, la intervenció i la prevenció dels factors psicosocials associats al clima grupal i organitzacional.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Revisar i analitzar diferents experiències i treballs científics que cerquen assolit la qualitat de vida laboral a les organitzacions i el benestar psicològic dels treballadors, centrant-nos en l'ambit de les organitzacions de serveis a les persones. AC3
BC2
CC3
Conèixer els models psicologics que orienten el treball del psicòleg de la salut ocupacional amb l'interès de que puguin ser aplicats per l'estudiant en programes d'intervenció a l'empresa o organització. AC2
BC3
CC3
Saber aplicar i conèixer eines d'avaluació i test psicològics que serveixen per avaluar i donar informació sobre nivells de qualitat de vida, clima grupal i benestar psicològic. AC5
AC6
BC7
CC5
Amb el treball fer en aquesta assignatura optativa l'estudiant serà competent per treballar en l'ambit de el camp emergent de la psicologia de la salut ocupacional (ocuppational healt psychology) des d'una orientació de la psicologia positiva. AC10
AC11
BC7
CC6

Continguts
Tema Subtema
1.- Psicologia de la salut ocupacional (ocuppational healt psychology).
2.- Models psicologics que orienten el treball del psicòleg de la salut ocupacional en programes d'intervenció a empresa o organitzacions saludables.
3.- Experiències i treballs científics en organitzacions saludables i qualitat de vida laboral.
4.- Eines d'avaluació i test psicològics que serveixen per donar informació al professional sobre nivells de qualitat de vida, clima grupal i benestar psicològic.
5.- Intervenció en burnout, estrès i benestar psicològic dels treballadors d'organitzacions saludables.
6.- Eperiències en anàlisi del clima grupal i organitzacional a les organitzacions saludables. Aplicacions i intervencions aplicades a la prevenció dels factors psicosocials associats.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 15 0 15
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària 15 0 15
 
Atenció personalitzada 0 10 10
 
Proves pràctiques 0 0 0
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Lectura de bibliografia i comentaris a classe
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Lectura de casos i treballs empírics.
Comentari guiat per part del professor.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Elaboració de propostes de recerca - intervenció.
Anàlisi de dades.
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
Atenció personalitzada
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Elaboració teòica d'una proposta de recerca - intervenció en salut ocupacional a una organització 50%
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Presentació de dades i anàlisi dels resultats del treball de recerca-intervenció a una organització 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es tracta d'un únic treball que s'elaborarà a lllarg de les sessions de classe.


Fonts d'informació

Bàsica Tous-Pallarès, J. , El comportamiento absentista., 2009, Septem Ediciones
Tous-Pallarès, J., Apectes psicosocial de la qualitat de vida laboral en el sector servei, 2011, Cossetània
Tous-Pallarès, J. Bonasa-Jiménez, M.P. Mayor-Sánchez, C. & Espinoza-Díaz , I.M., Escala de Clima Psicosocial en el Trabajo: desarrollo y validación., 2011, Anuario de Psicologia. 34, 1: 214-226.
Morales-Vives, F., Lorenzo-Seva, U., Camps, E., Tous-Pallarès, J., & Vigil-Colet, A., Overall Personality Assessment Scale. , 2012, Unpublished test manual.

Complementària

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili