Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Màster: Psicologia de la Salut (2012) | Psicologia del dolor

 

Màster: Psicologia de la Salut (2012)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) PSICOLOGIA DEL DOLOR Codi 11655201
Ensenyament
Psicologia de la Salut (2012)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Adreça electrònica jordi.miro@urv.cat
Professors/es
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer els components de l'experiència de dolor, base per al disseny de qualsevol programa de tractament o de prevenció. AC1
AC2
CC3
Reconèixer, analitzar, i interpretar els factors que configuren l'experiència en cada cas. AC1
AC2
CC3
Conèixer les diferents alternatives per avaluar els pacients amb dolor crònic, i identificar la més adequada per a cada cas i situació. AC1
AC2
CC3
Saber identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que mantenen i agreugen el problema. AC1
AC2
CC5
Adquirir els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per dissenyar, implementar i avaluar programes específics d'intervenció, considerant tant les característiques del problema específic com del pacient. AC5
AC11
BC4
CC5
Identificar les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat crònics. AC5
AC6
AC11
BC4

Continguts
Tema Subtema
1. Aspectes conceptuals del dolor 1.1. Definició
1.2. Components de l'experiència de dolor
1.3. El dolor crònic
2. L'avaluació dels pacients amb dolor (crònic) 2.1. Aspectes psicològics de l'avaluació dels pacients amb dolor crònic
2.2. Tècniques i instruments per l'avaluació dels pacients amb dolor crònic
3. El tractament dels pacients amb dolor crònic 3.1. Les unitats de dolor
3.2. El tractament multidisciplinar dels pacients amb dolor crònic
3.3. Contribucions de la Psicologia al tractament dels pacients amb dolor crònic

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 14 28 42
Seminaris 5 5 10
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 5 5 10
Treballs 2 10 12
 
Atenció personalitzada 2 0 2
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Seminaris Treball en profunditat d'un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals amb el quefer professional.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura
Treballs Treballs que realitza l'alumne
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
 
Treballs
Descripció
Planificació i seguiment dels treballs. Els dubtes i problemes s'atendran via correu electrònic o de forma presencial en horari d'aetnció d'alumnes.

Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral Presentació de treballs i prova objectiva 60%
Treballs Presentació oral i escrita 40%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili