Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Màster: Psicologia de la Salut (2012) | Agressivitat i violència

 

Màster: Psicologia de la Salut (2012)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) AGRESSIVITAT I VIOLÈNCIA Codi 11655111
Ensenyament
Psicologia de la Salut (2012)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MORALES VIVES, FÀBIA
VIGIL COLET, ANDRÉS
Adreça electrònica fabia.morales@urv.cat
andreu.vigil@urv.cat
Professors/es
MORALES VIVES, FÀBIA
VIGIL COLET, ANDRÉS
Web
Descripció general Aquesta assignatura pretèn oferir una àmplia perspectiva sobre diversos aspectes vinvulats a l'agressivitat i la violència en l'àmbit de la salut: personalitat i trastorns psicològics, canvis en l'agressivitat al llarg del cicle vital i programes d'intervenció.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer les bases conceptuals de la matèria i saber aplicar aquests coneixements per resoldre problemes dins de l'àmbit d'estudi. AC2
AC4
Conèixer les diferents formes d'avaluació i diagnòstic en l'àmbit d'estudi, així como l'aplicació dels diversos instruments a les etapes del cicle vital. AC3
AC4
Ser capaç d'analitzar críticament situacions complexes relacionades amb l'àmbit d'estudi. BC2
Saber seleccionar informació rellevant. CC3

Continguts
Tema Subtema
Bloc 1: Bases teòriques de l'agressivitat. 1.1. Models conceptuals.
1.2. Definicions i tipus d'agressivitat.
Bloc 2: Personalitat, agressivitat i violència. 2.1. Control dels impulsos.
2.2. Personalitat antisocial.
2.3. Altres trets de personalitat relacionats amb el comportament agressiu y la violència.
Bloc 3: L'agressivitat a les diferents etapes del cicle vital. 3.1. Agressivitat a la infància.
3.2. Agressivitat a l'adolescència.
3.3. Agressivitat a l'adultesa i la vellesa.
Bloc 4: Avaluació de l'agressivitat. 4.2. Avaluació de l'agressivitat mitjançant autoinformes.
4.1. Avaluació de l'agressivitat mitjançant qüestionaris reportats por tercers.
4.3. Alternatives a la mesura psicomètrica de l'agressivitat.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 1 3
 
Sessió Magistral 16 18 34
Treballs 6 14 20
Supòsits pràctics/ estudi de casos 2 6 8
 
Atenció personalitzada 2 0 2
 
Proves objectives de tipus test 2 6 8
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats que permeten un primer apropament als continguts de la matèria.
Sessió Magistral Sessions que tenen el objectiu de presentar als alumnes de forma ordenada i global els aspectes tèorics generals en relació a l'agressivitat i la violència.
Treballs Elaboració i presentació de treballs individuals i de grup que representen evidències significatives del procés d’aprenentatge de l’alumne. Format per a l’avaluació continua i l’autorregulació del procés d’aprenentatge.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Resolució de casos pràctics relacionats amb la matèria.
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Sessió Magistral
Treballs
Supòsits pràctics/ estudi de casos
Proves objectives de tipus test
Descripció
Els alumnes disposen d’hores d’atenció pel seguiment i supervisió del treball individual i en grup. És un temps per la retroalimentació sobre les tasques i produccions a partir dels indicadors d’avaluació. Es promou també el seguiment de la dinàmica de treball en equip.

Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Resolució de problemes de forma individual i cooperativa, i realització d’activitats pràctiques. 40%
Proves objectives de tipus test En aquetes proves s'avaluen els continguts teòrics impartits a les classes magistrals. 60%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Enrique Echeburúa, Personalidades violentas, 1994, Editorial Pirámide
Flannery, D.J.; Vazsonyi, A.T.; Waldman, I.D., The Cambridge handbook of violent behavior and aggression, 2007, Cambridge University Press

Complementària

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili