Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Màster: Psicologia de la Salut (2012) | Intervenció neuropsicològica i neurorehabilitació

 

Màster: Psicologia de la Salut (2012)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ Codi 11655110
Ensenyament
Psicologia de la Salut (2012)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
Adreça electrònica margarita.torrente@urv.cat
Professors/es
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
Web
Descripció general En aquesta assignatura s'exposaràn les bases psicobiològiques de la intervenció neuropsicològica, revisant el concepte de plasticitat neural. S'ensenyarà quines característiques han de tenir els diferents plans d'intervenció, així com la planificació de la intervenció neuropsicològica en diferents alteracions neuropsicològiques.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Saber dissenyar, desenvolupar, supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció neuropsicològica AC5
Buscar, obtenir i processar informació d'una manera autònoma, amb capcitat per aplicar-la a la intervenció neuropsicològica de les diferents patologies estudiades BC2
Sap gestionar a informació, buscar-ne quan li cal i gestionar el coneixement per donar resposta als problemes plantejats. CC3

Continguts
Tema Subtema
1. Introducció a la neurorrehabilitació
2. Plasticitat neural
3. Característiques i planificació de la neurorrehabilitació segons la valoració neuropsicològica 3.1. Intervenció en la memòria
3.2. Intervenció en atenció i funcions executives
3.3. Estimulació cognitiva
3.4. Altres intervencions

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0.5 0 0.5
 
Sessió Magistral 12 21.6 33.6
Debats 5 7.5 12.5
Treballs 10 16 26
 
Atenció personalitzada 0.5 0 0.5
 
Proves de desenvolupament 2 0 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Es presentarà l'assignatura i s'exposarà el funcionament i les activitats que hauran de portar a terme
Sessió Magistral S'exposaràn els continguts teìcs de l'assignatura
Debats Es debatiràn diferents continguts/aspectes de l'assignatura
Treballs Es portarà a terme de manera més pràctica els continguts de l'assignatura relacionats amb la intervenció.
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Es resoldran per part de la professora de l'assignatura els dubtes plantejats pels alumnes bé personalment (en horari d'atenció), bé online (via moodle de l'assignatura o correu electrònic).


Margarita Torrente margarita.torrente@urv.cat

Avaluació
  Descripció Pes
Debats Es debatran diferents aspectes/continguts de l'assignatura, proposats per la professora 15%
Treballs Es portaràn a terme a nivl pràctic, les parts del programa de l'assignatura relacionats amb la intervenció o de caire més pràctic. Finalment es valorarà aquesta pràctica dels alumnes 35
Proves de desenvolupament Examen dels continguts de caire teòric del programa 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Donades les característiques de la matèria no hi haurà segona convocatòria dels debats i treballs.


Fonts d'informació

Bàsica Sanes DH; Thoomas AR; Harris WA, El desarrollo del sistema nervioso, , 2002
Carlson BM, Embriología humana y biología del desarrollo, , 2009
Siegel DJ, La mente en desarrollo: como interacúan las relaciones y el cerebro para modelar nuestro ser, , 2007
Muñoz JM, Tirapu J, Rehabilitación neuroppsicológica, , Síntesis. Madrid. 2001
Bruna O, Rehabilitación neuropsicològica: intervención y práctica clínica, , Elsevier. 2011

Complementària Arango JC, Rehabilitación neuropsicològica, , Manual Moderno México 2006

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili