Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Màster: Psicologia de la Salut (2012) | Avaluació cognitiva en neuropsicologia

 

Màster: Psicologia de la Salut (2012)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA Codi 11655109
Ensenyament
Psicologia de la Salut (2012)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRÉ ROMEU, MARIA PILAR
Adreça electrònica jegarcia.albea@urv.cat
mariadelpilar.ferre@urv.cat
marc.guasch@urv.cat
Professors/es
GARCÍA-ALBEA RISTOL, JOSÉ EUGENIO
FERRÉ ROMEU, MARIA PILAR
GUASCH MOIX, MARC
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Coneix els supòsits i la metodologia de treball utilitzada en neuropsicologia cognitiva. AC3
Coneix les principals alteracions del llenguatge i la memòria. AC3
Coneix i es familiaritza amb els principals mètodes i instruments dissenyats per l'avaluació cognitiva de les alteracions del llenguatge i la memòria. AC4
BC2
CC3
És capaç de seleccionar les proves adequades per a la realització d'una avaluació cognitiva en l'àmbit de les alteracions del llenguatge i la memòria. AC4
BC2
Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de les alteracions del llenguatge i la memòria i comunicar-la adequadament, tant de forma oral com escrita. BC2
BC4
BC5
CC3
CC4

Continguts
Tema Subtema
-Tema 1: La neuropsicologia cognitiva: Supòsits i metodologia.
-Tema 2: Alteracions del llenguatge: Alteracions en l'àmbit de la comprensió i la producció del llenguatge.
-Tema 3: Alteracions del llenguatge: Alteracions en l'àmbit de la lectura i l'escriptura.
-Tema 4: Altres alteracions del llenguatge: Retard mental, trastorn específic del llenguatge.
-Tema 5: Alteracions de la memòria: Les amnèsies.
-Tema 6: Alteracions de la memòria: Dèficits de la memòria durant l'envelliment i alteracions de la memòria en les demències.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0.5 0 0.5
 
Sessió Magistral 16.5 0 16.5
Seminaris 8 0 8
Resolució de problemes, exercicis 2 0 2
 
Atenció personalitzada 1 0 1
 
Proves de desenvolupament 2 17 19
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries -Presentació de l'assignatura i dels seus continguts.
Sessió Magistral -Els professors exposaran els continguts més rellevants de l'assignatura.
Seminaris -Es comentaran articles relacionats amb els continguts de l'assignatura. Els estudiants hauran de preparar l'exposició d'una lectura.
Resolució de problemes, exercicis -Es presentaran casos de pacients amb diferents alteracions. Aquests casos es treballaran a partir de les qüestions que els professors plantejaran.
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Durant les hores d'atencio del professorat s'atendrà als alumnes per qualsevol tema relacionat amb l'assignatura.

Avaluació
  Descripció Pes
Seminaris -Es valorarà el treball realitzat per l'estudiant durant els seminaris. Es tindrà en compte l'aprofundiment en les lectures, la comprensió d'aquestes i la capacitat de l'estudiant per exposar-ne els continguts i resoldre les qüestions plantejades pels professors. 30%
Resolució de problemes, exercicis -Es valorarà el treball realitzat per l'estudiant durant les sessions dedicades a la resolució de problemes i exercicis. S'avaluarà la seva capacitat d'aplicar els continguts teòrics als diferents casos plantejats. 20%
Proves de desenvolupament Es realitzarà una prova de desenvolupament en la que s'avaluaran tant els continguts explicats durant les sessions magistrals com els continguts treballats durant els seminaris i les sessions dedicades a la resolució de problemes i exercicis. 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

-Ardila, A. (2007). Neuropsicología Clínica. México: Manual moderno.

-Benedet, M.J. (2010). La evaluación de las alteraciones cognitivas en la clínica neuropsicológica. Madrid: Cultiva.

-Berrios, G.H. y Hodges, J.R. (2003). Trastornos de memoria en la práctica psiquiátrica. Barcelona: Masson.

-Faust, M. (2012). The handbook of the neuropsychology of language. Wiley-Blackwell.

-Junqué, C. y Barroso, J. (2009). Manual de neuropsicología. Madrid: Síntesis.


-Parkin, A. (1999). Exploraciones en neuropsicología cognitiva. Ed Médica Panamericana.

-Parkin, A. (1997). Case studies in the neuropsychology of memory. Psychology Press.

-Peña-Casanova, J. (2004). Tests neuropsicológicos: Fundamentos para una neurología clínica basada en evidencias. Madrid: Masson.

-Portellano, JA (2005). Introducción a la neuropsicología. Madrid: McGraw-Hill.

-Rains, GD (2004). Principios de neuropsicología humana. México: McGraw-Hill.

-Rapp, B. (2001). The handbook of cognitive neuropsychology. Psychology Press.

-Tirapu, J. (2011). Manual de neuropsicología.Barcelona: Viguera.Complementària

-Caramazza, A. and Coltheart, M. (2006). Cognitive neuropsychology twenty years on. Cognitive Neuropsychology, 23, 3-12.

-Muñoz, E. (2009). Estimulación cognitiva y rehabilitación neuropsicológica. Barcelona: Editorial UOC.

-Squire, L.R. y Schacter, D.L. (2002). Neuropsychology of memory. Nueva York: Guilford Press.

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili