Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Màster: Psicologia de la Salut (2012) | Trastorns emocionals en el cicle vital

 

Màster: Psicologia de la Salut (2012)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) TRASTORNS EMOCIONALS EN EL CICLE VITAL Codi 11655108
Ensenyament
Psicologia de la Salut (2012)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
COSI MUÑOZ, ALEXANDRA
Adreça electrònica ines.tomas@urv.cat
alexandra.cosi@urv.cat
rafael.martinez@urv.cat
Professors/es
TOMÁS ALABART, INÉS
COSI MUÑOZ, ALEXANDRA
MARTÍNEZ LEAL, RAFAEL
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Adquirir coneixements avançats en clínica, etiologia, epidemiologia i avaluació dels trastorns emocionals més freqüents que afecten a la població en les diferents etapes evolutives. AC2
AC3
AC4
BC4
BC5
CC1
CC3
Conèixer les manifestacions evolutives dels trastorns emocionals i el curs de les mateixes. AC2
AC3
AC4
AC9
BC4
BC5
CC1
CC3
Conèixer els diferents tipus d'intervenció en els trastorns emocionals i adquirir estratègies més específiques en la intervenció cognitivo-conductual. AC3
AC4
AC5
AC9
BC4
BC5
CC1
CC3

Continguts
Tema Subtema
1. Classificacció dels Trastorns Emocionals: DSM-IV-TR/ DSM-5 i CIE-10
2. Els Trastorns d'Ansietat (TA) 2.1. Característiques clíniques i evolutives dels TA: Trastorn de Pànic, Trastorn d'Ansietat Generalitzada, Trastorn d'Ansietat de Separació, Fòbies, TEPT i TOC
2.2. Epidemiologia i curs dels TA
2.3. Diagnòstic diferencial dels TA
2.4. Factors de risc i models etiològics dels TA
2.5. Avaluació dels TA
2.6. Tractament dels TA
3. Els Trastorns de l'Estat d'Ànim (TEA) 3.1. Característiques clíniques i evolutives dels TEA: Trastorns Depressius i Trastorns Bipolars
3.2. Epidemiologia i curs dels TEA
3.3. Diagnòstic diferencial i comorbilitat dels TEA
3.4. Facotrs de risc i models etiològics dels TEA
3.5. Avaluació dels TEA
3.6. Tractament dels TEA

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 31 46.5 77.5
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 14 7 21
Seminaris 15 15 30
Treballs 4 50 54
 
Atenció personalitzada 1 0 1
 
Proves mixtes 2 0 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral La teoria es desenvoluparà mitjançant classes magistrals amb el suport de presentacions amb power-point que es penjaran al moodle
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es treballaran alguns conceptes explicats a la teoria des de una vessant més aplicada. S'aprofundirà en el coneixement i l'aplicació de diferents tècniques d'avaluació (tests, entrevistes, etc.). També s'emprarà la metodologia d'anàlisi de casos clínics.
Seminaris Es treballaran alguns conceptes explicats a la teoria des de una vessant més aplicada.
Es treballarà sobre lectures, vídeos i altres materials aplicats.
Treballs El treball es realitzarà per equips.
A partir d'un cas clínic (diferent per cada equip), els alumnes hauran d'especificar quins instruments d'avaluació concrets aplicarien. També hauran d'emetre un diagnòstic i dissenyar un programa d'intervenció.
Exposició dels treballs per part dels equips i discussió conjunta de cada cas.
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Treballs
Descripció
S'atendrà a través de correu electrònic i de forma presencial al despatx durant les hores d'atenció a alumnes.

Avaluació
  Descripció Pes
Treballs El treball es realitzarà per equips.
A partir d'un cas clínic (diferent per cada equip), els alumnes hauran d'especificar quins instruments d'avaluació concrets aplicarien. També hauran d'emetre un diagnòstic i dissenyar un programa d'intervenció.
Exposició dels treballs per part dels equips i discussió conjunta de cada cas.
30%
Proves mixtes Es realitzarà un examen objectiu, el qual consistirà en preguntes tipus test i algunes preguntes curtes 70%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Andrews, G., Creamer, M., Crino, R., Hunt, C., Lampe, L. y Page, A., The treatment of anxiety disorders: Clinician guides and patient manuals, (2003) 2ª ed., Cambridge: Cambridge University Press
Antony, M.M., Orsillo, S.M. y Roemer, L. , Practitioner's guide to empirically based measures of anxiety, 2001, Nueva York: Klumer/Plenum
Bados, A. , Agorafobia y ataques de pánico: Un programa psicológico de intervención paso a paso., 2000, Madrid: Pirámide
Barlow, D. H., Anxiety and its disorders: the nature and treatment of anxiety and panic, 2002, New York: Guilford Press
Barlow, D.H., Raffa, S.D. y Cohen, E.M., Psychosocial treatments for panic disorders, phobias, and generalized anxiety disorder. En P. Nathan y J. Gorman (Eds.), A guide to treatments that work (2ª ed., pp. 301-335)., 2002, Nueva York: Oxford University Press
BERNSTEIN, G., & SHAW, K., PRACTICE PARAMETERS FOR THE ASSESSMENT AND TREATMENT OF ANXIETY DISORDERS., 1993, Journal of the American Academy of Child Adolescen
Bernstein, G., Shaw, K., Dunne, J., Ayres, W., & Arnold , V., Practice parameters for the assessment and treatment of children and adolescents with anxiety disorders., 1997, Journal of the American Academy of Child Adolesc
Birmaher, B., Brent, D., Bernet, W., Dunne, J., & Adair, M., Practice parameters for the assessment and treatment of children and adolescents with depressive disorders., 1998, Journal of the American Academy of Child Adolesc
Bobes García, J., Trastornos de ansiedad y trastornos depresivos en atención primaria., 2001, Barcelona: Masson
Brown, T. A. y Barlow, D. H. , A proposal for a dimensional classification system based on the shared features of the DSM-IV anxiety and mood disorders: Implications for assessment and treatment., 2009, Psychological Assessment, 21, 256-271
Caballo, V. (Ed.), Manual para la evaluación clínica de los trastornos psicológicos. Estrategias de evaluación, problemas infantiles y trastornos de ansiedad., 2005, Madrid: Pirámide
Caballo, V. (Ed.), Manual para la evaluación clínica de los trastornos psicológicos. Trastornos de edad adulta e informes psicológicos., 2006, Madrid: Pirámide
Cohen, J., Bernet, W., Dunne, J., Adair, M., & Arnold, V., Practice parameters for the assessment and treatment of children and adolescents with posttraumatic stress disorder., 1998, Journal of the American Academy of Child Adolesc
Comeche, M.I., Diaz, M.I. y Vallejo M.A., Cuestionarios, inventarios y escalas: ansiedad, depresión y habilidades sociales., 1995, Madrid: Fundación Universidad–Empresa (colección:
Echeburúa, E., Evaluación y tratamiento psicológico de los trastornos de ansiedad., 1993, Madrid: Fundación Universidad-Empresa
Echeburúa, E., Trastornos de ansiedad en la infancia., 1993, Madrid: Pirámide
Edelmann, R., Anxiety: Theory, research and intervention in clinical and health psychology, 1992, Chichester: Wiley
Emmelkamp. P.M.G., Bouman, T.K. y Scholing, A., Anxiety disorders: A practitioner's guide., 1992, Chichester: Wiley
Kasper, S., Boer, J. A. d., & Sitsen, J. M. A., Handbook of depression and anxiety, 2003, New York: M. Dekker
King, R., Leonard, H., March, J., Bernet, W., & Dunne, J., Practice parameters for the assessment and treatment of children and adolescents with obsessive-compulsive disorder., 1998, Journal of the American Academy of Child Adolesc
McClellan, J., Werry, J., Ayres, W., Dunne, J., & Benedek, E. , Practice parameters for the assessment and treatment of children and adolescents with bipolar disorder., 1997, Journal of the American Academy of Child Adolesc
Mcdermott, B., Baigent, M., & Pope, S., THE BEYONDBLUE/NHMRC CLINICAL PRACTICE GUIDELINES: DEPRESSION IN ADOLESCENTS AND YOUNG ADULTS - PROCESS CONSIDERATIONS, KEY FINDINGS AND IMPLICATIONS FOR POLICY AND PRACTICE., 2011, Carlton, Australia
McIntyre, J., Depression and practice guidelines., 2001, Human Psychopharmacology, 16(1), 115-118
Pridmore, S., Clinical practice guidelines for anxiety disorders., 2007, Canadian Journal of Psychiatry, 52(1), 73-74
Sameroff, A. J., Lewis, M. & Miller, S. M. , Handbook of developmental psychopathology., 2000, New York: Kluwer Academis/Plenum
Stein, D. J. , Clinical manual of anxiety disorders, 2004, Washington, DC: American Psychiatric Pub
Stein, D. J., Cognitive-affective neuroscience of depression and anxiety disorders., 2003, London; New York
RUSH, A., TRIVEDI, M., SCHRIGER, D., & PETTY, F. , THE DEVELOPMENT OF CLINICAL-PRACTICE GUIDELINES FOR THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DEPRESSION., 1992, General Hospital Psychiatry, 14(4), 230-236.

Complementària American Psychiatric Association, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 4ª edición, texto revisado (DSM-IV-TR), 2000, Barcelona: Masson.
V.E. Caballo, Manual para el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos psicológicos, 1997, Madrid: Siglo XXI
V.E. Caballo, G. Buela-Casal y J.A. Carrobles (Dirs.), Manual de psicopatología y trastornos psiquiátricos, 1995, Madrid: Siglo XXI
Fiedberg, R.D. y McClure J.M., Práctica clínica de terapia cognitiva con niños y adolescentes., 2005, Paidós
Organización Mundial de la Salud, CIE-10: Trastornos mentales y del comportamiento, 1992, Madrid: Meditor
M. Pérez, J.R. Fernández, C. Fernández e I. Amigo (Coords.), Guía de tratamientos psicológicos eficaces, 2003, Madrid: Pirámide
Steele, R. G., Elkin, T. D. y Roberts, M. C. , Handbook of evidence-based therapies for children and adolescents: Bridging science and practice, 2008, New York, NY, US: Springer Science

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili