Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Màster: Psicologia de la Salut (2012) | Intervenció en malalties cròniques

 

Màster: Psicologia de la Salut (2012)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES Codi 11655107
Ensenyament
Psicologia de la Salut (2012)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
DE OLIVEIRA TOMÉ LÓPEZ PIRES, CATARINA
Adreça electrònica catarina.deoliveiratome@urv.cat
Professors/es
DE OLIVEIRA TOMÉ LÓPEZ PIRES, CATARINA
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb malalties cròniques. AC1
AC2
CC3
CC5
Reconèixer, analitzar, i interpretar les relacions entre estrès i malaltia, i entre aquests i els processos d'afrontament. AC1
AC2
CC3
CC5
Entendre la intervenció psicològica des d'un model complex que contempla diferents nivells i unitats d'actuació. AC1
AC2
CC3
CC5
Saber identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que intervenen en els processos de diferents problemes crònics de salut AC5
AC11
BC4
Posseir els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per dissenyar, implementar i avaluar programes específics d'intervenció per a cada un dels problemes crònics de salut que inclou el programa AC5
AC11
BC4

Continguts
Tema Subtema
1.Conceptes bàsics i processos: una introducció a la psicologia i la malaltia crònica
2. Estrès, malaltia i afrontament
3. El procés d'adaptació a problemes crònics de salut
4. El compliment de les prescripcions terapèutiques i el manteniment dels canvis
5. El maneig del dolor
6. La intervenció en càncer i cures pal·liatives
7. El tractament psicològic en altres malalties cròniques:

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 14 28 42
Seminaris 5 5 10
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 5 5 10
Treballs 2 10 12
 
Atenció personalitzada 2 0 2
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Seminaris Treball en profunditat d'un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals amb el quefer professional.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Treballs Treballs que realitza l'alumne.
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
 
Treballs
Descripció
Planificació i seguiment dels treballs. Els dubtes i problemes s'atendran via correu electrònic o de forma presencial en horari d'aetnció d'alumnes.

Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral Presentació de treballs i prova objectiva 60%
Treballs Presentació oral i escrita 40%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili