Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Màster: Psicologia de la Salut (2012) | Habilitats bàsiques i deontologia professional en psicologia de la salut

 

Màster: Psicologia de la Salut (2012)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) HABILITATS BÀSIQUES I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA DE LA SALUT Codi 11655105
Ensenyament
Psicologia de la Salut (2012)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Adreça electrònica jordi.miro@urv.cat
Professors/es
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Identificar les motivacions relacionades amb l'exercici de la professió, la seva naturalesa funcional o disfuncional. AC8
Conèixer, comprendre i assumir, si s'escau, les limitacions personals. AC8
Entendre les alternatives per promoure les característiques funcionals i modificar les característiques potencialment disfuncionals. AC8
Aprendre i utilitzar adequadament habilitats fonamentals per a l'exercici professional, tant les generals com les de naturalesa més específica. AC8
Conèixer, integrar i ajustar aquestes habilitats a les obligacions ètiques del professional. BC4
CC5
Identificar els conflictes ètics en l'exercici professional i saber gestionar-los adequadament. AC8
CC5

Continguts
Tema Subtema
1. El professional de la Psicologia General Sanitària i el desenvolupament de les seves habilitats 1.1. Motivacions funcionals i disfuncionals: requisits bàsics per a l'exercici professional
1.2. La vida personal del professional i la millora dels recursos terapèutics
2. Habilitats bàsiques en Psicologia General Sanitària 2.1. Habilitats generals
2.2. Habilitats específiques
3. La gestió de dificultats durant el procés d'intervenció 3.1. Dificultats relacionades amb l'activitat del pacient
3.2. Altres dificultats
4. L'ètica professional i la gestió de l'activitat professional 4.1. Normes ètiques i legislació d'aplicació en l'exercici professional dins el marc sanitari
4.2. Principals conflictes ètics en l'exercici de la professió com a psicòleg general sanitari
4.3. La protecció de dades
4.4. La utilització de les noves tecnologies en la pràctica professional

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 14 28 42
Seminaris 5 5 10
Resolució de problemes, exercicis 5 5 10
Treballs 2 10 12
 
Atenció personalitzada 2 0 2
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Seminaris Treball en profunditat d'un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals amb el quefer professional.
Resolució de problemes, exercicis Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Treballs Treballs que realitza l'alumne.
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
 
Treballs
Descripció
Planificació i seguiment dels treballs. Els dubtes i problemes s'atendran via correu electrònic o de forma presencial en horari d'aetnció d'alumnes.

Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral Presentació de treballs i prova objectiva 60%
Treballs Presentació oral i escrita 40%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili