Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Màster: Psicologia de la Salut (2012) | Elaboració i adaptació d'instruments d'avaluació psicològica

 

Màster: Psicologia de la Salut (2012)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) ELABORACIÓ I ADAPTACIÓ D'INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ PSICOLÒGICA Codi 11655104
Ensenyament
Psicologia de la Salut (2012)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRANDO PIERA, PERE JOAN
LORENZO SEVA, URBANO
Adreça electrònica perejoan.ferrando@urv.cat
urbano.lorenzo@urv.cat
Professors/es
FERRANDO PIERA, PERE JOAN
LORENZO SEVA, URBANO
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Ser capaç d'avaluar de forma crítica el procediment de creació i adaptació utilitizat per construir escales existents. AC9
BC3
CC2
CC3
Tenir un coneixement avançat de l'aplicació de l'anàlisis factorial per la construcció de tests psicològics. AC9
BC3
CC3
Ser capaç de dissenyar i adaptar tests psicològics en l'àmbit de la psicologia clínica i de la salut. AC9
BC3
BC4
BC5
BC7
CC3
Ser capaç d'elaborar un breu informe científic on es descriu el procés d'elaboració d'un test BC3
BC4
BC5
BC7
CC2
CC3

Continguts
Tema Subtema
1. Elaboració i adaptació de tests psicològics 1.1. La mesura de trets psicològics
1.2. Tests clàssics versus tests adaptatius
1.3. Tests administrats en llapis i paper versus tests informatitzats
1.4. Procediment de l'elaboració de tests psicològics
1.5. Procediment d'adaptació de tests psicològics
1.6. Construcció d'ítems en psicologia clínica i de la salut
2. Alguns aspectes generals de l'anàlisi factorial 2.1 Principis i descripció del model
2.2 Estimació i avaluació de l' ajust
3. Aplicacions de l' anàlisi factorial en l' anàlisi de puntuacions als tests 3.1. Anàlisi de bateries
3.2. Anàlisis de fiabilitat
3.3. Anàlisi de validesa
4. Anàlisi de ítems de resposta graduada o contínua mitjançant anàlisi factorial 4.1 Aspectes i problemes generals de disseny
4.2 Estudi de l' adequació de les dades
4.3 Avaluació dimensionalitat dels ítems
4.4 Avaluació de l' estructura : solucions directes i transformades

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0.5 0 0.5
 
Sessió Magistral 16 30 46
Resolució de problemes, exercicis 4 4 8
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 10 9 19
 
Atenció personalitzada 0.5 0 0.5
 
Proves pràctiques 2 0 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació per part del professor de l'assignatura, els continguts i la seva avaluació
Sessió Magistral Presentació per part del professor dels temes teòrics més rellevants mitjançant tècniques audiovisuals, fomentant la participació i la discussió.
Resolució de problemes, exercicis Aprenentatge basat en problemes de l’àmbit clínic i de la salut.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Sessions pràctiques d’anàlisi de tests i d’ítems.
Atenció personalitzada Resolució de dubtes que es plantejen els alumnes en l'horari d'atenció d'alumnes

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Resolució de dubtes que es plantejen els alumnes en l'horari d'atenció d'alumnes

Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis Seguiment individualitzat de la participació en el grup de treball que elabora un test psicològic 10
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Seguiment individualitzat de l'anàlisi de dades en les pràctiques 10
Proves pràctiques Resolució d'una situació practica 80
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Kline, T. J. B. (2005). Psychological testing: A practical approach to design and evaluation. Thousand Oaks, CA: Sage.

Worthington, R. L., Whittaker, T. A. (2006). Scale development Research: A content analysis and recomendations for best practices. The Counseling psychologist, 34, 6, 806-838.

Fabrigar, L. R., Wegener, D. T., MacCallum, R. C., & Strahan, E. J. (1999). Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research. Psychological Methods, 4, 272-299.

Ferrando, P.J. & Lorenzo-Seva, U. (2013). Unrestricted item factor analysis and some relations with item response theory. Technical Report. Department of Psychology, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. http://psico.fcep.urv.cat/utilitats/factor/documentation/technicalreport.pdf

Lorenzo-Seva, U. (2013). How to determine the number of common factors using Hull method. Technical Report. Department of Psychology, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. http://psico.fcep.urv.cat/utilitats/factor/documentation/Hullinanutshell.pdf

Lorenzo-Seva, U. (2013). Why rotate my data using Promin? Technical Report. Department of Psychology, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. http://psico.fcep.urv.cat/utilitats/factor/documentation/whypromin.pdf

Lorenzo-Seva, U. (2013). How to report the percentage of explained common variance in exploratory factor analysis. Technical Report. Department of Psychology, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. http://psico.fcep.urv.cat/utilitats/factor/documentation/Percentage_of_explained_common_variance.pdf

Manual del programa FACTOR http://psico.fcep.urv.es/utilitats/factor

Guia pràctica del SPSS http://psico.fcep.urv.es/spss

Tucker, L., & MacCallum, R. 2007. Exploratory Factor Analysis. http://www.unc.edu/~rcm/book/factornew.htm

Complementària

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili