Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Màster: Psicologia de la Salut (2012) | Dissenys d'investigació aplicada

 

Màster: Psicologia de la Salut (2012)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) DISSENYS D'INVESTIGACIÓ APLICADA Codi 11655103
Ensenyament
Psicologia de la Salut (2012)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VIGIL COLET, ANDRÉS
Adreça electrònica andreu.vigil@urv.cat
0
Professors/es
VIGIL COLET, ANDRÉS
ANGUIANO CARRASCO, CRISTINA
Web
Descripció general Es pretenen donar les eines per poder dur a terme models predictius i valorar els efectes dels programes d'intervenció en l'àmbit de la salut

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Adquirir coneixements avançats de dissenys multivariants. AC5
AC9
Ser capaç d'interpretar i analitzar de forma crítica els resultats de la recerca. AC9
BC3
BC5
BC7
CC2
Ser capaç de comunicar de forma efectiva els resultats d'una investigació. BC3
BC4
BC5
BC7
CC2
CC3

Continguts
Tema Subtema

1)Introducció als models predictius
2.Models Predictius bàsics: regressió simple 2.1) Exposició del model
2.2) Adequació i ajust
3)Models Multivariants en la predicció de la salut 3.1) Exposició del model: coeficients e interpretació
3.2) Correlació múltiple, semiparcial i parcial
3.3) Adequació y ajust
4)Predicció de variables categòriques: l'anàlisi discriminant 4.1) Exposició del model
4.2) Adequació i interpretació
5)Analitzant l'impacte d'intervencions: L'anàlisi multivariant de la variància 5.1)Introducció a l’anàlisi multivariant de la variància
5.2) Supòsits del model
5.3)Proves de contrast d’hipòtesis.
5.4)El model de mesures repetides

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 10 8 18
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 18 16 34
Treballs 0 21 21
 
Atenció personalitzada 1 0 1
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura, explicació del proces d'avaluació i de les fonts de documentació
Sessió Magistral Exposició dels conceptes teòrics, desenvolupament dels models matemàtics i exercicis il·lustratius a resoldre durant la sessió
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Anàlisi de dades reals en l'entorn del programe SPSS.
Treballs Presentació d'informes analitzant dades en casos aplicats
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Resolució de dubtes que es plantejen els alumnes en l'horari d'atenció d'alumnes

Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Elaboració de 2 informes amb la resolució d'exercicis pràctics d'anàlisi de dades 100
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Meyers, L.S; Gamst, G; Guarino, A.J. , Applied Multivariate Research: Design and interpretation, Sage, Londres
Tabachnick, B.G; Fidell, L.S., Using Multivarite Statistics, Pearson, New York
Lévy, J.P; Varela, J., Análisis Multivariable para las Ciencias Sociales, Pearson, Madrid
Pérez, C., Métodos Estadísticos Avanzados con SPSS, Thomson, Madrid

Complementària

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili