Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Màster: Psicologia de la Salut (2012) | Bases biològiques de la conducta

 

Màster: Psicologia de la Salut (2012)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA Codi 11655102
Ensenyament
Psicologia de la Salut (2012)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
Adreça electrònica mariateresa.colomina@urv.cat
jesus.frutos@urv.cat
ingrid.reverte@urv.cat
Professors/es
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
FRUTOS GONZÁLEZ, JESÚS
REVERTÉ SOLER, INGRID
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer a un nivell avançat la naturalesa i els marcs teòrics explicatius dels trastorns psicològics AC2
CC2
Conèixer a un nivell avançat els processos psicològics, del desenvolupament i les bases psicobiològiques de la conducta normal i patològica i dels components psicològics associats als problemes de salut AC2
BC5
CC2
Saber integrar els diferents aspectes biopsicosocials en el desenvolupament dels trastorns psicològics i dels problemes de salut AC2
BC5
CC2

Continguts
Tema Subtema
1. Salut i malatia al llarg del cicle vital: bases biològiques de la conducta 1.1 Els factors biològics i la seva influència en la salut, la patologia i la recuperació

1.2. Vulnerabilitat genètica y mecanismes de regulació epigenètica

1.3 Tècniques diagnòstiuqes

2. Bases biològiques de la conducta Patològica 2.1 Trastorns d'ansietat
2.2 Trastorns de l'estat d'ànim
2.3 Trastorns Psicòtics
2.4 Neurodegeneració

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 12 22 34
Seminaris 14 26 40
 
Atenció personalitzada 1 0 1
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura, planificació i descripció de l'avaluació
Sessió Magistral Presentació de material i discussió
Seminaris Debat d'articles i casos clínics
Aplicació dels continguts teòrics
Atenció personalitzada entrevista amb el professor a petició de l'alumne i correu electr`nic

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral Presentació de treball i proves objectives 50
Seminaris Participació activa en debats i presentacions orals dels alumnes 50
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica , , ,

 

Neurobiology of mental illness

New York ; Oxford : Oxford University Press, 2009

 

Neurobiology of depression

Boca Raton, Fla. : CRC ; London : Taylor & Francis [distributor], cop. 2012

 

Neurobiology of sensation and reward

Boca Raton, FL [etc.] : CRC Press, cop. 2011

 

Handbook of the behavioral neurobiology of serotonin

London : Academic Press, 2010

 

Developmental neurobiology

London ; Burlington, MA : Academic Press, cop. 2009

 

Neurobiology of addiction : a new perspective : clinical's manual

Erickson, Carlton K.

Center City, Min. : Hazelden, cop. 2009

Complementària

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili