Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Màster: Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Enseny. d'Idiomes (2009) | Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat

 

Màster: Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Enseny. d'Idiomes (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT Codi 11605101
Ensenyament
Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyaments d'Idiomes (2009)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Obligatòria Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MOLAS RAMOS, EMILIA
Adreça electrònica emilia.molas@urv.cat
Professors/es
MOLAS RAMOS, EMILIA
Web
Descripció general Aquesta assignatura aporta una mirada psicològica a l’estudi dels processos educatius. Analitza els factors psicològics de naturalesa personal, interpersonal i contextual implicats en l’aprenentatge i escolar, i els vinculats als continguts escolars en particular.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge i les seves dificultats en aquesta etapa. AP7
Adquirir els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la personalitat a partir dels 12 anys. AP2
Indentificar i explicar les relacions entre els elements bàsics del desenvolupament dels alumnes de secundària i les competències de l'etapa. AP7
Reconèixer les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge. AP7
Aplicar els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i les disfuncions del desenvolupament i aprenentatge en el context educatiu. AP2
Planificar, gestionar i evaluar el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades. BP1

Continguts
Tema Subtema
Mòdul 1. L’acció educativa en l’àmbit escolar des d'una visió socioconstructivista de l'educació. 1.Principis bàsics de la perspectiva constructivista de l'ensenyament i l'aprenentatge. : mediació, construcció i internalització. El triangle interactiu com a unitat bàsica dels processos d’ensenyament i aprenentatge. Construcció de significats, atribució de sentit i ajust de l’ajuda educativa en les pràctiques educatives escolars.
Mòdul 2. L'aprenentatge escolar i l'elaboració del significat. Els components cognitius de l'aprenentatge. 1.La naturalesa de l’aprenentatge significatiu. L’aprenentatge significatiu en relació amb altres tipus d’aprenentatge. Condicions per afavorir l’aprenentatge significatiu. Els coneixements previs: concepte, característiques i funcionalitat.

2.Criteris generals per elaborar una proposta potencialment significativa dels continguts d’aprenentatge. Tipus de continguts. L’ensenyament i l’aprenentatge de conceptes, procediments, i d’actituds i valors. Característiques comunes i diferencials de l’ensenyament i l’aprenentatge dels diferents tipus de continguts. La relació entre aprenentatge de continguts i el desenvolupament i adquisició de competències.

3.Ensenyament i aprenentatge de procediments i ús estratègic del coneixement. Característiques i components de l’ús estratègic del coneixement. Condicions de l’ensenyament per a l’aprenentatge de l’ús estratègic del coneixement
Mòdul 3. L'aprenentatge escolar i l'atribució de sentit. Els components motivacionals, afectius i relacionals en l'aprenentatge escolar, i la influència educativa 1.Motivació, metes i estratègies motivadores per facilitar l’aprenentatge escolar. Motivació i enfocaments de l’aprenentatge escolar.

2.Representacions, atribucions i expectatives mútues en l’aprenentatge escolar. Implicacions de la representació d’un mateix i l’autoestima en l’aprenentatge escolar. Els patrons atribucionals i les expectatives de professorat i alumnat en el procés i en els resultats de l’aprenentatge escolar.Intervenció educativa i components afectius i relacionals de l’aprenentatge escolar.
Mòdul 4. Activitat conjunta en els processos d'ensenyament i aprenentatge escolar. Ajudar a aprendre. 1.El desenvolupament de la pràctica docent: ensenyança i assitència a l’alumnat a la zona de desenvolupament proper. El principi d’ajust de l'ajuda educativa. Interacció entre professorat i alumnat i mecanismes d'influència educativa. El traspàs del control del professorat a l’alumnat. La construcció de sistemes de significats compartits.

2.Interacció entre alumnes i organització social de les activitats escolars. Col·laborar entre iguals per aprendre. Mecanismes psicològics i factors moduladors de la construcció de coneixement en col·laboració.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 5 0 5
 
Sessió Magistral 10 25 35
Supòsits pràctics/ estudi de casos 8 25 33
Presentacions / exposicions 3 5 8
 
Atenció personalitzada 2 0 2
 
Proves de desenvolupament 2 15 17
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Una sessió destinada a la presentació de l'assignatura, el seu funcionament i el sistema d'avaluació.
Per a cadascun dels mòduls es preveuen activitats d'activació de coneixements previs dels alumnes.
Sessió Magistral Explicació dels continguts dels mòduls amb suport de material imprès i digital.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Estudi i resolució de casos pràctics relacionats amb el contingut dels mòduls.
Presentacions / exposicions Els estudiants, individualment o en equips de treball, exposaran algunes de les activitats plantejades en els supòsits pràctics de cada mòdul.
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
El sentit de l'atenció personalitzada és promoure l'avaluació formativa i formadora del procés d'ensenyament i aprenentatge. Es concreta en el seguiment del treball individual i d'equip de l'estudiant, en l'oferiment d'ajuda educativa per a l'autoregulació del seu procés d'aprenentatge i en el retorn qualitatiu comentat tant del seu procés de treball com dels productes lliurats.

Avaluació
  Descripció Pes
Activitats Introductòries Valoració de la disposició prèvia cap a l'assignatura (motivació, expectatives), la implicació i participació, i la regulació del treball individual i d'equip. 5%
Supòsits pràctics/ estudi de casos El procés de resolució dels casos o situacions problema formarà part de la carpeta d'aprenentatge de l'assignatura.
Els criteris d'avaluació són els següents:
- Ajustament a les demandes realitzades.
- Iniciativa en la cerca d¡informació.
- Pertinència, coherència i rellevància conceptual del treball elaborat.
- Aproximació crítica i creativa en el plantejament i resolució de tasques.
- Correcció lingüística en la presentació de treballs.
- Actitud responsable i implicació en el treball personal i d'equip.
50%
Presentacions / exposicions Es valorarà la qualitat de les presentacions, tant pel que fa al contingut com la forma.
15%
Proves de desenvolupament Prova d'aprenentatge referida a continguts treballats a classe i refernciats en documents i materials de treball. 30%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb els objectius, els continguts i el funcionament proposat,
l'avaluació de l'assignatura és continuada i exigeix la implicació personal i
permanent de l'alumnat i del grup d'alumnes en les activitats programades i en
el control i la regulació de l'aprenentatge individual i col·lectiu.

Des d'aquesta perspectiva, és necessari controlar la implicació responsable
de l'alumnat en la proposta de treball i, en conseqüència, l'assistència
regular, que en cap cas pot ser inferior al 80 % de les sessions. S'entén per
assistència regular la presència de l'alumnat i dels membres del grup de
treball a les sessions previstes en el calendari de treball de l'assignatura.

Informació sobre l'avaluació:

- Per tenir dret a l'avaluació continuada és requisit imprescindible
l'assistència a classe.

- Per aprovar cal un mínim de 5, tant en l'avaluació del procés de resolució
de les situacions problema o casos com en la prova de desenvolupament.

La segona convocatòria manté els mateixos criteris d'avaluació, i per
tant, es basa també, en la resolució de les situacions problema o casos i en la
superació de la prova escrita.


Fonts d'informació

Bàsica Coll, C.; Palacios, J.; Marchesi, A. (comps.) , Desarrollo psicológico y educación 2. Psicología de la educación escolar., 2001. 2ª ed. , Madrid:Alianza
Coll,C. i alt. , El constructivismo en el aula. , 2006. 16a ed. , Barcelona: Graó
Coll, C. (coord.), Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la educación secundaria , 2010. 1ª ed. , Barcelona : Graó ; Madrid : Gobierno de España, Mi
Mayer, R.E , Psicología de la educación : enseñar para un aprendizaje significativo , 2004, Madrid: Prentice Hall
Mercer,N., Palabras y mentes. Cómo usamos el lenguaje para pensar juntos , 2001, Barcelona:Paidós
Pozo, J.I., Aprendices y maestros., 2000, Madird:Alianza

Complementària Coll, C. Monereo, C. , Psicología de la educación virtual. Enseñar y aprender con las tecnologías de la información y la comunicación. , 2008, Madrid:Morata
Cubero, R., Perspectivas constructivistas. La intersección entr e el significado, la interacción y el discurso. , 2005 , Barcelona: Grao
Tharp, R. G., Estrada, P., Stoll Dalton, S. & Yamauchi, L. A., Transformar la enseñanza. Excelencia, equidad, incl usión y armonía en las aulas y las escuelas., 2002, Barcelona:Paidós

Revistes especialitzadesen Psicologia del'Educacióo que publiquen habitualment treballs i
investigacions d'interès per a la Psicologiade l'Educació:

British Journal of Educational Psychology
http://www.bps.org.uk/publications/journals/bjep/bjep_home.cfm?&redirectCount=0
Contemporary Educational Psychology
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622811/description
Cultura y Educación
http://www.fia.es/revistas/culturayeducacion/home
Dialogic Pedagogy Journal
http://diaped.soe.udel.edu/dp-map/?reload=1
Educational Psychology
http://www.tandf.co.uk/journals/online/0144-3410.asp
Educational Psychology Review
http://www.springerlink.com/content/1573-336X
European Educational Research Journal
http://www.wwwords.co.uk/EERJ/index.html
Human Development
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalHome
Infancia y Aprendizaje
http://www.fia.es/revistas/infanciayaprendizaje/home
Instructional Science
http://www.springerlink.com/content/1573-1952
Revista de Educación
http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion
Teachers College Record. The Voice of Scholarship in Education
http://www.tcrecord.org

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili