Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Grau d'Educació Infantil (2009) Campus Baix Penedès | Pràcticum I

 

Grau d'Educació Infantil (2009) Campus Baix Penedès

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) PRÀCTICUM I Codi 11274401
Ensenyament
Grau d'Educació Infantil (Seu Baix Penedès) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
21 Pràctiques Externes obligatòria Tercer Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Estudis Anglesos i Alemanys
Filologia Catalana
Filologies Romàniques
Història i Història de l'Art
Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
IRANZO GARCIA, MARIA PILAR
HOLGADO GARCÍA, JOSÉ BENITO
MARQUÉS MOLÍAS, LUIS
Adreça electrònica lola.garcia@urv.cat
pilar.iranzo@urv.cat
mariaconcepcion.salgado@urv.cat
gerardo.meneses@urv.cat
juan.fuguet@urv.cat
mariaasuncion.martinez@urv.cat
silvia.molina@urv.cat
ana.torres@urv.cat
marta.badia@urv.cat
Professors/es
GARCÍA OLALLA, MARÍA DOLORES
IRANZO GARCIA, MARIA PILAR
SALGADO UBEDA, MARIA CONCEPCIÓN
MENESES BENITEZ, GERARDO
FUGUET BUSQUETS, JUAN
MARTÍNEZ VERA, MARÍA ASUNCIÓN
MOLINA ROLDAN, SILVIA
TORRES GARCÍA, ANA
BADIA SOLÉ, MARTA
Web http://http://www.fcep.urv.cat/
Descripció general En el pla d’estudis del nou grau d’Educació Infantil, es considera el pràcticum com l’activitat en la qual l’estudiant s’implica en el camp professional i aprofundeix en la pràctica reflexiva i en l’aprenentatge autònom. Durant el període en què es desenvolupa el pràcticum, es potencia la col•laboració entre la Facultat, els centres i les institucions on es duu a terme, la qual cosa permet aconseguir una millora de la qualitat dels processos educatius que hi tenen lloc. El pràcticum és l’espai i el procés en què es despleguen i es treballen les competències dels futurs mestres i les futures mestres. És el lloc on han de reflexionar sobre allò que fan d’una manera crítica, amb la finalitat de realitzar una construcció compartida i col•laborativa del coneixement. El pràcticum és un element fonamental i insubstituïble en la formació inicial dels mestres. Suposa la immersió de l’estudiant en centres educatius amb la finalitat de conèixer-los directament, integrar els coneixements teòrics i pràctics en contextos reals, iniciar-se en la pràctica professional i adquirir criteris propis. La intenció del pràcticum és afavorir que la socialització inicial de l’estudiant del Grau d’Educació Infantil en les seves tasques professionals es faci en contextos que l’ajudin a desenvolupar l’autonomia de pensament i actuació, la capacitat crítica i el treball en equip. El pràcticum és un procés de col•laboració entre professorat i estudiants de la Facultat i el cos de mestres dels centres, amb la finalitat que els futurs mestres comprenguin els processos d’ensenyament-aprenentatge i la dinàmica de la vida escolar, permeten a l’alumnat confirmar la seva vocació i capacitat per fer de mestre o mestra i prendre consciència dels seus punts forts i febles. La finalitat del pràcticum del Grau d’Educació Infantil és integrar els coneixements teoricopràctics i professionals i adequar-los a les necessitats socials actuals afavorint la col•laboració entre la facultat i els centres educatius; adquirir, al mateix temps, un coneixement pràctic de l’aula i de la seva gestió, un coneixement i aplicació dels processos d’interacció i comunicació a l’aula i un domini de les habilitats, tècniques, actituds i hàbits necessaris per fomentar un clima d’aula que faciliti l’aprenentatge i la convivència, i controlar i fer el seguiment dels procés educatiu d’ensenyament-aprenentatge, actuant i reflexionant des de la pràctica. Per poder matricular aquesta assignatura l'alumne ha de tenir superats un mínim de 120 ECTS de l'ensenyament.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 A2 Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 A3 Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 A4 Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella i abordar la resolució pacífica de conflictes. Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar sobre ells.
 A5 Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 A6 Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 A7 Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.
 A8 Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils. Conèixer Fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància.
 A9 Conèixer l'organització de les escoles d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 A10 Actuar com orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període 0-6 i dominar habilitats socials en el tracte i relació amb la família de cada estudiant i amb el conjunt de les famílies.
 A11 Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants.
 A12 Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació a la societat actual i les competències fonamentals que afecten als col•legis d'educació infantil i als seus professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
 B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentatge
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
 A2 Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà
Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu a l'aula.
 A3 Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.
Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu a l'aula.
Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.
 A4 Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.
Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu a l'aula.
Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.
 A5 Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.
Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu a l'aula.
 A6 Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.
Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu a l'aula.
Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.
Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.
Demostra pensament crític i creatiu.
Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.
Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.
 A7 Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.
Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.
Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.
 A8 Demostra pensament crític i creatiu.
Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.
Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.
Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.
 A9 Demostra pensament crític i creatiu.
Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.
Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.
 A10 Demostra pensament crític i creatiu.
Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.
Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.
 A11 Demostra pensament crític i creatiu.
Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.
 A12 Demostra pensament crític i creatiu.
Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.
Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’ informació
Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat d’aprenentatge
Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges
Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
 B3 Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
Experimenta amb procediments nous
Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
 B4 Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb una sistemàtica
 B5 Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
Dirigeix reunions amb eficàcia
Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’ equip
Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el diàleg
 B7 Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible
Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics
Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació de solucions
Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions
Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves implicacions
Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la pròpia professió
Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i els reptes que planteja
 B8 Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i en la seva orientació a un rendiment elevat
Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes
Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte
Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context
Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen durant l’ execució del projecte
Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
 C2 Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C5 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
 C6 Identifica necessitats de formació
Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i motivacions acadèmico-professionals
Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

Procediments de selecció i assignació
Procediments

L'alumnat disposa, a l'aplicatiu web de la Facultat, d'informació referent als centres educatius que podrà escollir per realitzar aquest periode de pràcticum: http://www.fcep.urv.cat/

Un dels aspectes més importants del projecte de pràcticum és tenir criteris pedagògics per a la tria del centre de Pràctiques. És per aquesta raó per la qual, a l'aplicatiu web de la FCEP, l'alumnat disposa de informació que l'ajudará a establir aquests criteris: Un accés a les pàgines web de tots els centres educatius dels Serveis Territorials de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. La informació que hi consta es gestiona des del propi centre. http://aplitic.xtec.cat/MapaEscolar/

Tenint en compte aquestes premises l'alumnat selecciona, per ordre de prioritat, els centres on vol fer el pràcticum.

L'assignació definitiva de la plaça que ha demanat l'alumnat es realitza tenint en compte la qualificació definitiva de l'expedient acadèmic de l'alumnat.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 5 0 5
Selecció/assignació del lloc de pràctiques externes 0 0 0
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes 0 0 0
Relació amb el tutor de pràctiques extern 0 0 0
Estada de pràctiques 200 280 480
Relació amb el tutor de pràctiques intern 20 20 40
Atenció personalitzada 0 0 0
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Pla específic d'actuació
  Descripció
Activitats Introductòries Reunió informativa sobre l'oferta de les pràctiques (places, periodes, requisits, ..), i sobre el protocol a seguir en la selecció i l'assignació de les places.
Els temes a tractar són:
1. Introducció
2. Finalitat del pràcticum
3. Competències
4. Resultats d’aprenentatge
5. Distribució de les pràctiques
6. Activitats per realitzar
7. Seguiment del pràcticum
8. Avaluació d’activitats
9. Funcions dels agents implicats en les diferents fases del pràcticum als centres educatius
10- Informe de pràcticum de 3r curs. Document de suport per al centre educatiu
11. Informe d’avaluació. Pràcticum de 3r curs
12. Esquema de la memòria del pràcticum de 3r curs
13. Valoració final de l’alumnat
14. Valoració final del tutor o de la tutora de la Facultat
15. Valoració final del tutor o de la tutora del centre educatiu
16. Document de compromís de pràctiques
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes Els tutors o les tutores de la Universitat es reuniran quatre vegades durant el període de pràcticum amb l’alumnat que tutoritza, amb la finalitat de fer un seguiment del procés. Es realitzarà una reunió abans del començament de les pràctiques de cada curs i tres durant el desenvolupament.
El professorat tutor de la Universitat farà dues visites obligatòries al centre educatiu. Una primera visita amb la finalitat de consensuar, juntament amb l’alumnat tutoritzat i el mestre tutor o la mestra tutora del centre educatiu, el pla de treball que hauran de realitzar els estudiants en la seva estada. I una última visita, al final del període de pràctiques, per avaluar conjuntament amb el tutor o la tutora del centre educatiu les tasques fetes per l’alumnat tutoritzat.
A més a més de les visites inicial i final, el professorat tutor de la Universitat farà totes les visites que consideri necessàries al centre educatiu, amb la finalitat de fer un seguiment de l’alumnat tutoritzat i, en tot cas, sempre hi haurà comunicació per fer aquest seguiment, utilitzant les diferents eines disponibles (videoconferència, correu electrònic, telèfon…).
Estada de pràctiques L'estada de les pràctiques consisteix en 560 hores d'activitat presencial al lloc assignat i de 40 hores de seguiment de les pràctiques (pla de treball, diari de camp, tutories, dossiers…).
Atenció personalitzada

Mecanismes coordinació/seguiment
Es durà a terme una coordinació interna (per part de la universitat) i una coordinació externa (per part del centre de pràctiques).
Descripció

<div>L'alumnat disposarà d'un/a tutor/a a la Facultat i d'un/a tutor/a al centre educatiu.<br /></div><p>Els tutors o les tutores de la Universitat es reuniran quatre vegades a 3r curs durant el període de pràcticum amb l’alumnat que tutoritza, amb la finalitat de fer un seguiment del procés. Es realitzarà una reunió abans del començament de les pràctiques de cada curs i tres durant el desenvolupament.</p><p>El professorat tutor de la Universitat farà dues visites obligatòries al centre educatiu. Una primera visita amb la finalitat de consensuar, juntament amb l’alumnat tutoritzat i el mestre tutor o la mestra tutora del centre educatiu, el pla de treball que hauran de realitzar els estudiants en la seva estada. I una última visita, al final del període de pràctiques, per avaluar conjuntament amb el tutor o la tutora del centre educatiu les tasques fetes per l’alumnat tutoritzat.</p><p>A més a més de les visites inicial i final, el professorat tutor de la Universitat farà totes les visites que consideri necessàries al centre educatiu, amb la finalitat de fer un seguiment de l’alumnat tutoritzat i, en tot cas, sempre hi haurà comunicació per fer aquest seguiment, utilitzant les diferents eines disponibles (videoconferència, correu electrònic, telèfon…).


Criteris i procediments d'avaluació
Es durà a terme una avaluació interna (per part de la universitat), una valoració externa (per part del centre de pràctiques) i una autovaloració (per part de l’estudiant).
Metodologies Competències Descripció Pes        
Altres
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Amb la finalitat d'avaluar un procés d'aprenentatge amb relació a les competències, s'ha elaborat un protocol que contempla aspectes relacionats amb les competències, els indicadors d'aprenentatge i les evidències que ens informen d'aquests indicadors.

Les tasques que haurà de fer l'alumnat de 3r curs en el seu període de pràcticum són:

Tasques de l'estudiant

Evidències de l'aprenentatge

Competències

Diari de camp

Observacions i reflexions

Competències del pràcticum i indicadors

Realització de seqüències didàctiques

Document escrit i altres recursos

Tutoria amb el tutor o la tutora de la Facultat

Declaracions orals

Fitxa de control

Memòria

Document de la memòri

A l'hora de fer la valoració de l'alumnat de 3r curs, s'han de tenir en compte les accions d'observar, diagnosticar, identificar, intervenir i reflexionar sobre la pràctica.

La valoració externa de les pràctiques es realitzarà partint de les dimensions competencials següents:

1. Primera dimensió. Col·laboració en una institució: participar, implicar-se, ser responsable, treballar en equip amb la resta de professionals, comprendre la institució, les seves normes i característiques, organització, funcionament, etc.

2. Segona dimensió. Ensenyament i regulació a l'aula. Actuar professionalment a l'aula: fer allò que se suposa que és la professió, comprendre-la i activar els coneixements i les habilitats personals i interpersonals necessàries per dur a terme la tasca professional.

3. Tercera dimensió. Investigar/innovar en un context: reflexionar, analitzar, investigar, fer recerca per descobrir, avaluar, demostrar i millorar l'àmbit o el context en concret.

La valoració final del període de pràctiques es farà tenint en compte els paràmetres següents:

1. L'estada al centre de pràctiques, avaluada pel tutor o la tutora del centre educatiu (40%).

2. El seguiment de les pràctiques (pla de treball, diari de camp, tutories, dossiers…) (20 %).

3. La memòria de pràctiques (40 %)


Fonts d'informació

Bàsica IRANZO, P., Asesoramiento pedagógico al profesorado, Ed. Síntesis. Madrid,
IRANZO, P., Innovando en educación. Formarse para cambiar... , Ed. Erasmus. Barcelona ,

- ALEGRE, M.A.(2006). L’acollida i l’escolarització de l’alumnat d’origen estranger al sistema educatiu català. A BONAL, X (dir). L’Estat de l’educació s Catalunya.Anuari 2005. Barcelona, Ed. Mediterrània, 2006.

- ANTÚNEZ S. (1993). Claves para la organización de centros escolares. Horsori, Barcelona.

- ANTÚNEZ, S. i GAIRÍN, J. (1996). Fundamentos y prácticas de la organización escolar. Graó, Barcelona.

- ARMENGOL, C. i altres (2003). Seguint el fil de l’organització. Col.lecció Materials, Publicacions UAB. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès.

- CORONEL, J.M.; LÓPEZ, J. y SANCHEZ, M. (1994). Para comprender las organizaciones escolares. Repiso, Sevilla.

- GAIRÍN, J. y DARDER, P. (Coord.) (1996). Organización de centros educativos. Aspectos básicos. Praxis, Barcelona.

- JACKSON, P. W (2000) La Vida en las aulas, Morata, Madrid.

- SANTOS, M. (2001): La escuela que aprende. Morata, Madrid.

Webs d’interès

http://www.gencat.cat/educacio

http://www.xtec.cat

Complementària

ngvgvsyw

Recomanacions


 
Altres comentaris
Per poder realitzar el pràcticum de 3r curs, s’ha de tenir un 40% dels crèdits del grau aprovats. D’aquest 40%, és obligatori que estiguin aprovades la totalitat de les matèries de formació bàsica de 1r curs.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili