Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Grau d'Educació Infantil (2009) Campus Terres de l'Ebre | Intervenció psicoeducativa en la diversitat social, ètnica i cultural

 

Grau d'Educació Infantil (2009) Campus Terres de l'Ebre

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA DIVERSITAT SOCIAL, ÈTNICA I CULTURAL Codi 11264216
Ensenyament
Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
AUXACHS CURTO, AMANDA
PIQUET VILANOVA, MARIA ANGELES
Adreça electrònica mariaangeles.piquet@urv.cat
amanda.auxachs@urv.cat
Professors/es
PIQUET VILANOVA, MARIA ANGELES
AUXACHS CURTO, AMANDA
Web
Descripció general Aquesta assignatura dóna una visió panoràmica dels reptes que plantegen els contextos interculturals en l'educació, tant des d'un punt de vista teòric (àmbit conceptual i de fonamentació) com també pràctic. Les propostes es centren en l'educació infantil.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 A2 Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 MAD1 Conèixer els fonaments i referents de l'atenció a la diversitat
 MAD2 Identificar i reflexionar sobre els elements que determinen la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.
 MAD3 Analitzar críticament les aportacions de l'atenció a la diversitat en els diferents àmbits de l'educació infantil.
 MAD4 Ser capaç d'emprendre la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'un programa d'intervenció d'atenció a la diversitat en l'educació infantil.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de l'educació infantil.
 A2 Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.
Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de l'educació infantil.
 MAD1 Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.
Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.
 MAD2 Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.
 MAD3 Analitza criticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de l'educació infantil.
Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.
 MAD4 Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’ informació
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en els problemes
Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
 B3 Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
Analitza riscos i beneficis de la innovació
Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb una sistemàtica
 B5 Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Accepta i compleix les normes del grup
S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
 B6 Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C5 Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
 C6 Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i motivacions acadèmico-professionals

Continguts
Tema Subtema
MÒDUL 1: BASES CONCEPTUALS DE LA DIVERSITAT SOCIAL, ETNICA I CULTURAL I EDUCACIÓ 1. Nocions bàsiques per distingir l'educació intercultural d'altres models d'intervenció. Atenció a la diversitat.

2. Diversitat ètnica i cultural Què es la immigració? Clarificació de conceptes: la interculturalitat i la multiculturalitat

3. Què és cultura? Contacte entre cultures. La cultura popular: una nova lectura de les festes i tradicions.

4. Continguts educatius, elements d'organització educativa i actituds i valors dels professionals de la educació. Prejudicis, rumors i estereotips


6. Coneixements generals sobre la dimensió política de la interculturalitat, la seva aplicació en alguns països europeus i a Catalunya. Models de política educativa a Europa i a Catalunya.
MÒDUL 2: DIVERSITAT I EXCLUSIÓ SOCIAL 1. Concepte i procés de risc social. Factors de risc, indicadors i factors de protecció

2. Detecció i prevenció de situacions de risc psicosocials.

3. Bases per al disseny de Projectes Educatius: enfocament integrador
MÒDUL 3:FACTORS PSICOLÒGICS VINCULATS A LA DIVERSITAIT SOCIAL, ETNICA I CULTURAL 1. Trets psicològics que acompanyen els processos de risc social a la infància

2. La relació entre les dificultats socio-emocionals i els processos de desenvolupament cognitiu.
MÒDUL 4: INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA ETAPA D'EDUCACIÓ INFANTIL 1. Estratègies d'acció socioeducativa en famílies: Els programes d'educació parental.

2. La infància en situació de risc social: metodologies de caràcter individual, grupal i familiar en el context cultural.

3. Estratègies d'acció socioeducativa a la comunitat educativa

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 4 4 8
Sessió Magistral 15 38 53
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge 10 25 35
Treballs 14 35 49
Atenció personalitzada 5 0 5
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de la matéria per part del docent amb suport digital. Es facilitarà/promourà la participació de l'alumne.
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge Recull dels continguts de la matèria
Treballs - Resolució de problemes, exercicis Anàlisi i solució d'exercicis relacionats amb la temàtica de la matèria.
Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Atenció personalitzada
Descripció
L'objectiu de l'atenció personalitzada és poder seguir de prop el seguiment de l'alumne a l'assignatura, per tal de poder-li guiar en el seu aprenentatge, i posar-li a l'abast les eines i indicacions que necessiti. Els alumnes disposaran d'hores d'atenció personaltzada individual i en grup amb cita previa Si algun alumne/a presenta alguna necessitat educativa pot parlar amb el professor/a per tal de fer les adaptacions que calguin.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
MAD3
B3
C2
C3
Tècnica de recopilació i organització d’evidències que promouen la reflexió de l'estudiant sobre la seva evolució i demostren el seu assoliment de competències professionals que el capaciten per a un desenvolupament professional satisfactori. 10%
Treballs
A1
B5
C3
Treball d'aprofundiment que l'alumne ha de presentar al professor. 40%
Altres   Activitats diverses al voltant de l'asignatura.(50%) 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

--> La segona convocatòria consistirà en una prova escrita

Tota la documentació lliurada per part de l'alumnat al professorat ha de reunir els requisits mínims aprovats pel consell de mestres amb la finalitat de ser avaluat positivament.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l’ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d’obligat compliment per part de l’estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica MONTON, M.J, La integración del alumno inmigrante en el centro escolar: orientaciones, propuestas y experiencias, 2003, Barcelona .Grao
OLLER, C., COLOMÉ, E., Alumnado de otras culturas. Acogida y escolarización, 2011, Barcelona .Grao
BESALÚ, X., CLIMENT, T. , Construint identitats: espais i processos de socialització dels joves d’origen magrebí, 2004, Barcelona. Mediterrània
CARBONELL, J., SIMO, N., TORT, A. , Magrebíes en las aulas: municipio, escuela e inmigración: un caso a debate, 2005, Barcelona. Eumo/Octaedro
ESSOMBA, M.A. (coord.) , Construir la escuela intercultural. Reflexiones y propuestas para trabajar la diversidad etnica y cultural, 1999, Barcelona .Graó
ESSOMBA, M.A. , Liderar escuelas interculturales e inclusivas, 2006, Barcelona .Graó
ESSOMBA, M.A., La gestión de la diversidad cultural en la escuela. , 2008, Barcelona .Graó
ESSOMBA, M.A., L’atenció a la diversitat a Catalunya. Debat en el sistema educatiu., 2009, Vic, Eumo editorial

Complementària SARRAMONA, J., Qui té raó? El permanent debat dia, 2007 , Barcelona: Cossetània Edicions
BALSELLS, M, Orientaciones para promover acciones socioeducativas con familias en situación de riesgo social , 2007 , Lleida: Milenium.
MUÑOZ, V, Educar para la resiliencia. Un cambio de mirada en las situaciones de riesgo , 2005 , Rev. Complutense de Educación, vol. 16 , nº 1, pg
GUASCH, M. & PONCE, C, ¿Que significa intervenir educativamente en desadaptación social?. , 2002 , Barcelona: ICE Universitat de Barcelona
Auxiliadora Sales (ed) Consol Aguilar, Rafaela García, Xavier Lluch, Francisco Marco, Joan A. Traver, Educació intercultural: la diversitat cultural a l’escola, 2003, Publicacions de la Universitat Jaume I.
Arnaiz, P., Educación inclusiva: una escuela para todos, 2003, Málaga: Aljibe
?. GUASCH, M. & PONCE, C, ¿Que significa intervenir educativamente en desadaptación social?., 2003, Barcelona: ICE Universitat de Barcelona

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili