Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Grau d'Educació Infantil (2009) | Pràcticum II

 

Grau d'Educació Infantil (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) PRÀCTICUM II Codi 11254402
Ensenyament
Grau d'Educació Infantil (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
21 Pràctiques Externes obligatòria Quart Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Estudis Anglesos i Alemanys
Filologia Catalana
Filologies Romàniques
Història i Història de l'Art
Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
MARQUÉS MOLÍAS, LUIS
HOLGADO GARCÍA, JOSÉ BENITO
IRANZO GARCIA, MARIA PILAR
Adreça electrònica luis.marques@urv.cat
antoni.gavalda@urv.cat
carmen.conde@urv.cat
sebastia.poy@urv.cat
mariamonserrat.moya@urv.cat
maria.vives@urv.cat
elena.delacruz@urv.cat
josemaria.cornado@urv.cat
mariaconcepcion.salgado@urv.cat
mar.camacho@urv.cat
carme.negrillo@urv.cat
carmen.hernandez@urv.cat
janaina.oliveira@urv.cat
josepmaria.pons@urv.cat
joanandreu.torres@urv.cat
mariajosep.alemany@urv.cat
concepcionrosa.cartil@urv.cat
jessica.casas@urv.cat
luis.rodriguez@urv.cat
mariamontserrat.fortuny@urv.cat
lara.cucurull@urv.cat
violeta.cristia@urv.cat
yulymarsela.vanegas@urv.cat
Professors/es
MARQUÉS MOLÍAS, LUIS
GAVALDÀ TORRENTS, ANTONI
CONDE DELGADO DE MOLINA, MARIA DEL CARMEN
POY ALEGRET, SEBASTIÀ
MOYA CLARAVALLS, MARIA MONSERRAT
VIVES GARCIA, MARIA
DE LA CRUZ VERGARI, ELENA
CORNADÓ REBATE, JOSÉ MARÍA
SALGADO UBEDA, MARIA CONCEPCIÓN
CAMACHO MARTI, MARIA DEL MAR
NEGRILLO FALCO, MARIA DEL CARMEN
HERNANDEZ MARTINEZ, CARMEN
MINELLI DE OLIVEIRA, JANAINA
PONS ALTES, JOSEP MARIA
TORRES SABATÉ, JOAN ANDREU
ALEMANY VAZQUEZ, MARIA JOSEP
CARTIL FERRÉ, CONCEPCIÓN ROSA
CASAS CASAJUANA, GESSICA
RODRÍGUEZ MELÉ, LUIS
FORTUNY CASAS, MARIA MONTSERRAT
CUCURULL RUBIO, LARA
CRISTIÀ BALSELLS, VIOLETA
VANEGAS MUÑOZ, YULY MARSELA
Web
Descripció general La finalitat del pràcticum del grau d’Educació Primària és integrar els coneixements teoricopràctics i professionals i adequar-los a les necessitats socials actuals afavorint la col•laboració entre la facultat i els centres educatius; adquirir, al mateix temps, un coneixement pràctic de l’aula i de la seva gestió, un coneixement i aplicació dels processos d’interacció i comunicació a l’aula i un domini de les habilitats, tècniques, actituds i hàbits necessaris per fomentar un clima d’aula que faciliti l’aprenentatge i la convivència, i controlar i fer el seguiment dels procés educatiu d’ensenyament-aprenentatge, actuant i reflexionant des de la pràctica. Per poder matricular aquesta assignatura l'alumne ha de tenir superats un mínim de 120 ECTS de l'ensenyament.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 A2 Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 A3 Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 A4 Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella i abordar la resolució pacífica de conflictes. Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar sobre ells.
 A5 Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 A6 Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 A7 Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.
 A8 Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils. Conèixer Fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància.
 A9 Conèixer l'organització de les escoles d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 A10 Actuar com orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període 0-6 i dominar habilitats socials en el tracte i relació amb la família de cada estudiant i amb el conjunt de les famílies.
 A11 Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants.
 A12 Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació a la societat actual i les competències fonamentals que afecten als col•legis d'educació infantil i als seus professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
 B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentatge
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
 A2 Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà
Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu a l'aula.
 A3 Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.
Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu a l'aula.
Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.
 A4 Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.
Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu a l'aula.
Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.
 A5 Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.
Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu a l'aula.
 A6 Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.
Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu a l'aula.
Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.
Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.
Demostra pensament crític i creatiu.
Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.
Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.
 A7 Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.
Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.
Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.
 A8 Demostra pensament crític i creatiu.
Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.
Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.
Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.
 A9 Demostra pensament crític i creatiu.
Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.
Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.
 A10 Demostra pensament crític i creatiu.
Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.
Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.
 A11 Demostra pensament crític i creatiu.
Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.
 A12 Demostra pensament crític i creatiu.
Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.
Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’ informació
Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat d’aprenentatge
Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges
Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
 B3 Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
Experimenta amb procediments nous
Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
 B4 Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb una sistemàtica
 B5 Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
Dirigeix reunions amb eficàcia
Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’ equip
Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el diàleg
 B7 Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible
Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics
Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació de solucions
Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions
Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves implicacions
Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la pròpia professió
Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i els reptes que planteja
 B8 Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i en la seva orientació a un rendiment elevat
Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes
Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte
Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context
Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen durant l’ execució del projecte
Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
 C2 Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C5 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
 C6 Identifica necessitats de formació
Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i motivacions acadèmico-professionals
Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

Procediments de selecció i assignació
Procediments
<p>L'alumnat podrà seleccionar el centre educatiu de pràcticum tenint en compte la relació de centres que proporciona el Departament d'Ensenyament.<br />Cada centre educatiu ofertarà les places d'educació infantil i d'educació primària que estimi pertinents. En el cas que hi hagi més demanda que oferta de centres l'alumnat que demani el centre serà seleccionat tenint en compte la qualificació mitjana del seu expedient acadèmic, i d'aquesta manera es procedirà a l'assignació de les places ofertades.</p><p>Per poder accedir a la realització del pràcticum de 4t curs s’ha de tenir superat el 50% dels crèdits del grau i el pràcticum de 3r curs aprovat.</p><p>El centres educatius en els que es podran realitzar els diferents períodes de pràcticum seran aquells que el departament d’Ensenyament ha acreditat com a centres formadors, ubicats a la província de Tarragona. També es podrà realitzar el pràcticum de 3r i 4rt curs dins dels convenis de mobilitat Sícue-Sèneca i Erasmus Pràctiques, i el pràcticum de 4t curs es podrà realitzar dins el conveni específic de cooperació amb Nicaragua.</p><p>El centre educatiu on l’alumnat realitzarà l’estada del pràcticum de tercer curs ha de ser diferent que el del pràcticum de 4rt curs.</p><p>Tal i com estableix la Normativa General de Pràcticum de l’FCEP, per evitar disfuncions en les dinàmiques de pràctiques, el pràcticum no pot ser desenvolupat al mateix lloc de treball (concretament, al mateix departament , àrea o programa on es treballa). Així mateix, en cap cas, pot existir una relació de parentiu familiar entre la figura que tutoritza directament el pràcticum de l’estudiant i el propi estudiant (tutor intern, tutor extern o coordinador de pràcticum del centre educatiu, si s’escau)</p>

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
Selecció/assignació del lloc de pràctiques externes 0 0 0
Relació amb el tutor de pràctiques intern 0 0 0
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes 25 0 25
Seminaris 25 0 25
Relació amb el tutor de pràctiques extern 0 0 0
Estada de pràctiques 300 175 475
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Pla específic d'actuació
  Descripció
Activitats Introductòries - Assistir a les sessions d'informació dels responsables de l'ensenyament.
- Participar en seminaris de formació del pràcticum abans de l’inici, sobre l’aprofundiment en la utilització del dossier, la memòria…
- Assistir a les reunions de tutories prèvies que convoqui el professorat tutor.
- Presentar-se a l’escola (equip directiu, mestres tutors i tutores), i concretar el pla de treball individual de cada alumne/a. Al pla de treball s’hi especificaran aspectes referents al nivell o nivells en què l’alumne realitzarà la seva intervenció, el centre d’interès sobre el qual basarà la seqüència didàctica, el projecte d’innovació o projecte singular del centre educatiu en el qual col•laborarà l’alumne/a.
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes Els tutors o les tutores de la Universitat es reuniran quatre vegades durant el període de pràcticum amb l’alumnat que tutoritza, amb la finalitat de fer un seguiment del procés. Es realitzarà una reunió abans del començament de les pràctiques de cada curs i tres durant el desenvolupament.

El professorat tutor de la Universitat farà dues visites obligatòries al centre educatiu. Una primera visita amb la finalitat de consensuar, juntament amb l’alumnat tutoritzat i el mestre tutor o la mestra tutora del centre educatiu, el pla de treball que hauran de realitzar els estudiants en la seva estada. I una última visita, al final del període de pràctiques, per avaluar conjuntament amb el tutor o la tutora del centre educatiu les tasques fetes per l’alumnat tutoritzat.

A més a més de les visites inicial i final, el professorat tutor de la Universitat farà totes les visites que consideri necessàries al centre educatiu, amb la finalitat de fer un seguiment de l’alumnat tutoritzat i, en tot cas, sempre hi haurà comunicació per fer aquest seguiment, utilitzant les diferents eines disponibles (videoconferència, correu electrònic, telèfon…).
Seminaris Abans del començament de les pràctiques es realitzaran diferents seminaris en els que es formarà a l'alumnat i al professorat sobre el funcionament del portafoli Mahara, i es facilitaran criteris i estratègies a tenir en compte a l'hora de desenvolupar les tasques a fer durant aquest periode de pràcticum.
Estada de pràctiques Al centre educatiu

- Informar-se del context sociocultural en què està immers el centre escolar.
- Informar-se sobre l’organització i el funcionament del centre educatiu (ràtios, projecte educatiu, normes d’organització i funcionament, estructura dels cicles, serveis de què disposa, etc.).
- Observar les característiques dels infants, apreciant els tipus de diversitat existents (capacitats personals, culturals, procedència social, etc.) i les formes concretes d’atendre’ls.
- Observar i analitzar la manera com són ateses les necessitats específiques dels infants derivats de diverses circumstàncies (immigració recent, handicaps, etc.).
- Planificar i conduir actuacions amb tot el grup classe que comprenguin els diferents moments de la intervenció educativa i les diverses àrees curriculars.
- Participar en activitats globals del centre i en activitats educatives realitzades fora del centre, sempre que sigui possible.
- Aportar materials o recursos d’utilitat per al centre.
- Mantenir contacte constant amb els tutors o tutores a través de reunions i tutories.
- Assistir a les reunions d’equips del centre (cicle, claustre, comissions, Consell Escolar, etc.), sempre que sigui possible.
- Conèixer els serveis educatius de zona i específics, i assistir a sessions de treball en les quals participin, sempre que sigui possible.
- Conèixer l’aplicació de la immersió lingüística.
- Contrastar metodologies d’ensenyament-aprenentatge de les diferents àrees curriculars.
- Recollir en un diari les seves observacions i reflexions durant tot el període de pràctiques.
- Preparar la seqüència didàctica fonamentada i contextualitzada que cal dur a terme, i els recursos necessaris per desenvolupar-la a l’aula.
- Elaborar la memòria de pràcticum amb les orientacions dels tutors o tutores.
- Recollir evidències del període de pràcticum a un dossier docent.
- Col•laborar en algun projecte d’innovació o projecte singular que es porti a terme al centre.
- Analitzar i valorar l’actuació pròpia, i el procés i el context del pràcticum efectuat.
- L’alumnat de la URV en cap moment no pot assumir les responsabilitats pròpies del professorat dels centres.

A les tutories

La tutoria constitueix un component inherent al pràcticum. Representa una acció docent amb l’objectiu d’impulsar i facilitar el desenvolupament integral de l’estudiant. Canalitza i dinamitza les relacions entre l’estudiant, el centre i les competències que ha d’assolir. Per tant, és, d’una banda, un escenari formatiu essencial de la docència universitària i, de l’altra, un espai d’avaluació essencial de les competències individuals dels estudiants. Té diverses dimensions: intel•lectual, afectiva-personal, social i professional.
Les tutories compartides, individuals o en grup tenen molta importància per afavorir l’anàlisi fonamentada i reflexiva del que s’observa i es practica al centre, i per construir a partir d’aquesta anàlisi pautes d’actuació adequades.
A les tutories col•lectives s’hi analitzen i es posen en comú les diferents experiències de l’alumnat. Aquestes tutories potencien el diàleg i la discussió a partir de la mateixa pràctica, afavoreixen el contrast d’experiències i vivències i fomenten l’aprenentatge entre companys i companyes.
A les tutories individuals, cada estudiant analitza amb el seu tutor o tutora les vivències i els problemes específics, i reflexiona sobre l’actuació a l’aula o la prepara.

Mecanismes coordinació/seguiment
Es durà a terme una coordinació interna (per part de la universitat) i una coordinació externa (per part del centre de pràctiques).
Descripció
<p>Els tutors o les tutores de la Universitat es reuniran quatre vegades a 4t curs, durant el període de pràcticum amb l’alumnat que tutoritza, amb la finalitat de fer un seguiment del procés. Es realitzarà una reunió abans del començament de les pràctiques de cada curs i tres durant el desenvolupament.</p><p>El professorat tutor de la Universitat farà dues visites obligatòries al centre educatiu. Una primera visita amb la finalitat de consensuar, juntament amb l’alumnat tutoritzat i el mestre tutor o la mestra tutora del centre educatiu, el pla de treball que hauran de realitzar els estudiants en la seva estada. I una última visita, al final del període de pràctiques, per avaluar conjuntament amb el tutor o la tutora del centre educatiu les tasques fetes per l’alumnat tutoritzat.</p><p>A més a més de les visites inicial i final, el professorat tutor de la Universitat farà totes les visites que consideri necessàries al centre educatiu, amb la finalitat de fer un seguiment de l’alumnat tutoritzat i, en tot cas, sempre hi haurà comunicació per fer aquest seguiment, utilitzant les diferents eines disponibles (videoconferència, correu electrònic, telèfon…).</p>

Criteris i procediments d'avaluació
Es durà a terme una avaluació interna (per part de la universitat), una valoració externa (per part del centre de pràctiques) i una autovaloració (per part de l’estudiant).
Metodologies Competències Descripció Pes        
Altres
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació es realitzarà des de la coordinació del mestre tutor d'aula i la del professor tutor de la Facultat.

Es valorarà:

• La participació i la integració de l'alumne a l'Escola
• Assistència a les reunions amb el tutor de la Facultat

L'avaluació es realitzarà a partir dels següents paràmetres:

- Nota del tutor de la Facultat (50%)

- Presentació, coherència a la redacció, ortografia i capacitat d'argumentació 5 %

- Assistència i utilització de les tutories presencials i virtuals 10%
- Planificació i posada en pràctica de la U.P//P.I 25 %
- Reflexió crítica 10 %

- Nota del tutor del Centre educatiu o Institució Educativa (50%)

- Implicació de l'alumne en la vida i l'activitat del centre/institució 10%
- Creació de Unitats de Programació/Plans d'intervenció i de material escolar 10%
- Posada en pràctica de la Unitat de Programació o Pla d'Intervenció 20%
- Revisió de la memòria de pràctiques 10%


Fonts d'informació

Bàsica IRANZO, P., Asesoramiento pedagógico al profesorado , Ed. Síntesis. Madrid,
IRANZO, P., Innovando en educación. Formarse para cambiar..., Ed. Erasmus. Barcelona,

- ALEGRE, M.A.(2006). L’acollida i l’escolarització de l’alumnat d’origen estranger al sistema educatiu català. A BONAL, X (dir). L’Estat de l’educació s Catalunya.Anuari 2005. Barcelona, Ed. Mediterrània, 2006.

- ANTÚNEZ S. (1993). Claves para la organización de centros escolares. Horsori, Barcelona.

- ANTÚNEZ, S. i GAIRÍN, J. (1996). Fundamentos y prácticas de la organización escolar. Graó, Barcelona.

- ARMENGOL, C. i altres (2003). Seguint el fil de l’organització. Col.lecció Materials, Publicacions UAB. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès.

- CORONEL, J.M.; LÓPEZ, J. y SANCHEZ, M. (1994). Para comprender las organizaciones escolares. Repiso, Sevilla.

- GAIRÍN, J. y DARDER, P. (Coord.) (1996). Organización de centros educativos. Aspectos básicos. Praxis, Barcelona.

- JACKSON, P. W (2000) La Vida en las aulas, Morata, Madrid.

- SANTOS, M. (2001): La escuela que aprende. Morata, Madrid.

Webs d’interès

http://www.gencat.cat/educacio

http://www.xtec.cat

Complementària

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili