Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Grau d'Educació Infantil (2009) | Intervenció psicoeducativa en les dificultats de comunicació i llenguatge

 

Grau d'Educació Infantil (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE Codi 11254224
Ensenyament
Grau d'Educació Infantil (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MOLAS RAMOS, EMILIA
Adreça electrònica emilia.molas@urv.cat
Professors/es
MOLAS RAMOS, EMILIA
Web
Descripció general Aquesta assignatura aprofundeix en la detecció, interpretació i millora, en l’àmbit escolar, de les principals dificultats associades al desenvolupament de la capacitat en comunicació i expressió lingüística a la primera infància. Com a pas previ, primer introdueix a l’estudiant en la descripció i caracterització dels components que configuren la competència comunicativa lingüística i en l’anàlisi del tractament que d’aquesta competència planteja el currículum vigent d’educació infantil i primària. A continuació, identifica i analitza, des de models explicatius actualitzats, els processos de naturalesa psicològica implicats en els aprenentatges de la llengua oral i escrita, i els obstacles que poden aparèixer durant el seu desenvolupament. Finalment, es presenten procediments i estratègies per dissenyar propostes d’intervenció ajustades a les necessitats específiques de lectura i escriptura dels alumnes del segon cicle de l’Educació Infantil, en el marc d’una escola inclusiva i plurilingüe que la societat actual requereix.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 A2 Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 MAD2 Identificar i reflexionar sobre els elements que determinen la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.
 MAD4 Ser capaç d'emprendre la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'un programa d'intervenció d'atenció a la diversitat en l'educació infantil.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
 B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.
 A2 Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.
 MAD2 Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.
 MAD4 Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
 B2 Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
 B5 Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
 B6 Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
 B8 Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte
Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
MÒDUL 1. Competència en comunicació lingüística: fonaments conceptuals i tractament en el currículum d’educació infantil i primària. Tema 1. Trets rellevants de l’enfocament curricular per capacitats i competències.
Tema 2. Descripció, finalitats i caracterització dels components de la competència en comunicació lingüística.
Tema 3. La competència comunicativa lingüística en el currículum d’infantil i primària.
MÒDUL 2. Aprenentatge i ensenyança de la competència comunicativa lingüística en l’Educació Infantil. Tema 1. Models explicatius del desenvolupament i l’aprenentatge de la llengua oral.
Tema 2. Models explicatius dels primers aprenentatges de la lectura.
Tema 3. Models explicatius dels primers aprenentatges de l’escriptura.
Tema 4. Practiques educatives escolars i propostes didàctiques actuals en l’Educació Infantil per a l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua oral i escrita.

MÒDUL3. Detecció, anàlisi i intervenció davant les principals dificultats associades a l’aprenentatge de la llengua oral i escrita en l’Educació Infantil. Tema 1. El sentit de la intervenció psicoeducativa davant les dificultats de l'aprenentatge de la llengua en l’àmbit de l’escola infantil.
Tema 2. Dificultats en l’aprenentatge de la comunicació oral i la seva intervenció.
Tema 3. Dificultats en l’aprenentatge inicial de la lectura i la seva intervenció.
Tema 4. Dificultats en l’aprenentatge inicial de l’escriptura i la seva intervenció.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 4 0 4
Sessió Magistral 27 20 47
Supòsits pràctics/ estudi de casos 10 20 30
Seminaris 1 2 3
Debats 3 6 9
Presentacions / exposicions 3 6 9
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge 3 16 19
Atenció personalitzada 3 0 3
 
Proves de desenvolupament 6 20 26
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Una sessió destinada a la preesentació de l'assignatura, el seu funcionament i el sistema d'avaluació.
Per a cadascun dels mòduls es preveuen activitats d'activació de coneixements previs dels estudiants.
Sessió Magistral Explicació dels continguts dels mòduls amb suport de material imprès i digital.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Estudi i resolució de casos pràctics relacionats amb el contingut dels mòduls.
Aprofitament del Pràcticum realitzat en els centres educatius.
Es valorarà la relelvància conceptual i teòrica, pertinència i coherència en la resolució dels casos o situacions problema.
Seminaris Lectures guiades i anàlisi de fonts documentals diverses.
Es valorarà la capacitat de relacionar teoria i pràctica.
Debats Grups de discussió sobre àmbits de la matèria.
Es valorarà la qualitat de les aportacions i les fonts de documentació consultades.
Presentacions / exposicions Els estudiants, individualment o en equips de treball, exposaran algunes de les activitats plantejades en cada mòdul.
Es valorarà la qualitat de les presentacions, tant pel que fa al contingut com la forma.
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge Elaboració i presentació de treballs individuals i en equip que representen evidències significatives del procés d'aprenentatge de l'estudiant.
El portfoli és el producte que concreta l'avaluació continua i l'autoregulació del procés d'aprenentatge.
Atenció personalitzada El sentit de l'atenció personalitzada és l'avaluació formativa i formadora del procés d'ensenyament i aprenentatge. Es concreta en el seguiment del treball de l'estudiant, en l'oferiment d'ajuda educativa per l'autoregulació del seu procés d'aprenentatge i en el retorn qualitatiu comentat tant del seu procés de treball com dels productes lliurats.

Atenció personalitzada
Descripció
El sentit de l'atenció personalitzada és promoure l'avaluació formativa i formadora del procés d'ensenyament i aprenentatge. Es concreta en el seguiment del treball individual i d'equip de l'estudiant, en l'oferiment d'ajuda educativa per a l'autoregulació del seu procés d'aprenentatge i en el retorn qualitatiu comentat tant del seu procés de treball com dels productes lliurats.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Activitats Introductòries
A1
A2
MAD2
MAD4
Valoració de la disposició prèvia cap a l'assignatura (motivació, expectatives), la implicació i participació, i la regulació del treball individual i d'equip. 5%
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A1
A2
MAD2
MAD4
B5
C2
C4
La carpeta d'aprenentatge és el recull de totes les activitats realitzades en la matèria. Els criteris d'avaluació són els següents:
- Ajustament a les demandes realitzades.
- Actitud responsable i implicació en el trebal d'equip.
- Iniciativa en la cerca d¡informació.
- Pertinència i rellevància del treball elaborat.
- Aproximació crítica i creativa en el plantejament i resolució de tasques.
- Utilització avançada de les tecnologies de la informació i la comunicació.
- Correcció lingüística en la presentació de treballs.
55%
Proves de desenvolupament
MAD2
C4
Superació de proves d'aprenentatge referides a continguts treballats a classe i refernciats en documents i materials de treball. 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb els objectius, els continguts i el funcionament proposat, l'avaluació de l'assignatura és continuada i exigeix la implicació personal i permanent de l'alumnat i del grup d'alumnes en les activitats programades i en el control i la regulació de l'aprenentatge individual i col·lectiu.

Des d'aquesta perspectiva, és necessari controlar la implicació responsable de l'alumnat en la proposta de treball i, en conseqüència, l'assistència regular, que en cap cas pot ser inferior al 80 % de les sessions. S'entén per assistència regular la presència de l'alumnat i dels membres del grup de treball a les sessions previstes en el calendari de treball de l'assignatura.

Informació sobre l'avaluació:

- Per tenir dret a l'avaluació continuada és requisit imprescindible l'assistència a classe.

- Per aprovar cal un mínim de 5, tant en l'avaluació del portafoli o carpeta d'aprenentatge com en la prova de desenvolupament.

- Es tindrà en compte per separat la nota del portafoli i la de la prova.

- La segona convocatòria manté els mateixos criteris d'avaluació, i per tant, es basa també, en l'elaboració del portafoli d'aprenentatge i en la superació de la prova escrita.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l’ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d’obligat compliment per part de l’estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica BIGAS, M.; CORREIG, M. , Didáctica de la lengua en la educación infantil. , Madrid: Síntesis, 2000
CASSANY, D. , La cuina de l’escriptura. , Barcelona: Empúries., 1993
CASSANY, D, Rere les línies. Sobre la lectura contemporània. , Barcelona: Empúries., 2006
CASSANY, D, En_línia. Llegir i escriure a la xarxa., Barcelona: Graó, 2011
CASSANY, D.; LUNA, M.; SANZ, G. , Ensenyar llengua, Barcelona: Graó, 1993
CUETOS, F. , Psicologia de la lectura. , Madrid: Wolters Kluwer. , 2010
Departament d’Educació, Orientacions per a l'ensenyament-aprenentatge de la lectura i l'escriptura., Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1995
Departament d’Educació, Lús del llenguatge a l'escola. Propostes d'intervenció per a l'alumnat amb dificultats de comunicació i llenguatge., Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2004
Departament d’Educació , Orientacions per a la millora de la comprensió lectora i l'expressió escrita. , Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2010
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, La lectura en un centre educatiu. Saber llegir, llegir per aprendre, gust per llegir. El pla de lectura de centre, Barcelona: Generalitat de Catalunya , 2013
FONS,M., Llegir i escriure per viure., Barcelona:La Galera, 1999
MATA, J. , 10 ideas clave. Animación a la lectura, Barcelona: Graó., 2008
PEREZ, P.; ZAYAS, F. , Competencia en comunicación lingüística, Madrid: Alianza, 2007
QUERALT, E., Llegir més enllà de les lletres. Interioritats de didàctica de lectura ., Lleida: Pagès Editors., 2012
SÁNCHEZ, E, Comprensió i redacció de textos : dificultats i ajudes., Barcelona:Edebé, 2000
SÁNCHEZ, E (coord.), La lectura en el aula. Qué se hace, qué se debe hacer y qué se puede hacer , Barcelona: Graó, 2010
SOLÉ, I. , Estrategias de lectura., Barcelona: Graó, 2001
TEBEROSKY , A , Proposta constructivista per aprendre a llegir i a escriure., Barcelona: Vicens Vives, 2001

Normativa

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. (BOE núm. 106, de 04.05.2006.)

REIAL DECRET 1630/2006, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims del segon cicle d'educació infantil. ( BOE núm. 4, de 04.01. 2007)

Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres. (DOGC núm. 5216 de 16.9.2008).

Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil. (DOGC núm. 5216 de 16.9.2008).

Decret 101/2010, de 3 d'agost, d' ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l'educació infantil(DOGC núm. 5686 de 05.08.2010).

Complementària CASAS, L.; GONZÁLEZ, J, Llegim? Pares i fills: una invitació al plaer de la lectura, Barcelona:Cercle de lectors., 2005
COLOMER, T. , Andar entre libros: la lectura literaria en la escuela., Mèxic: Fondo de Cultura Econòmica., 2005
COLOMER, T., Introducción a la literatura infantil y juvenil actual, Madrid: Síntesis., 2010
Departament de Cultura, Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar., Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2003
DURAN, T. , Àlbums i altres lectures. Anàlisi dels llibres per a infants. , Barcelona: Rosa Sensat, 2007
DURAN, T.; ROS, R., Primeres literatures, llegir abans de saber llegir. , Barcelona:La Galera, 1998
GIRBÉS , J.C. , Llegir per a crèixer. Guia pràctica per a fer fills lectors. , Alzira: Fundació Bromera per al Foment de la Lectura., 2006
GASOL, A.; ARÀNEGA, M, Descubrir el placer de la lectura. Lectura y motivación lectora., Barcelona:Edebé, 2000
PORTELL, J., M'agrada llegir. Com fer els teus fills lectors, Barcelona: Ara llibres, 2004
SÁNCHEZ CANO, M., Aprenent i ensenyant a parlar: ajuda a la comunicació i al llenguatge a l'escola., Lleida: Pagès Editors., 1999
SÁNCHEZ CANO, M, La conversa en petits grups a l'aula., Barcelona: Graó, 2009
TEIXIDOR, E , La lectura i la vida. Com incitar els nens i els adolescents a la lectura. Una guia per a pares i mestres, Barcelona:Columna, 2007

Monogràfics de revistes

Llegir. Articles de didàctica de la Llengua i la literatura. Núm.41. Gener 2007.
Las competencias lectoras. Aula de Innovación Educativa núm. 162 .juny 2007.
Aprender a escribir, escribir para aprender. Aula de Innovación Educativa núm. 175 octubre 2008.
Aprendre a llegir i a escriure al cicle inicial, moment clau de l’escolaritat obligatòria. Guix. Elements d'acció educativa.Núm.363. Març 2010.
Leer para aprender. Nuevas alfabetizaciones. Aula de Innovación Educativa Núm.200. Març 2011

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili