Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Grau d'Educació Primària (2009) | Atenció a la diversitat social, lingüística i cultural de l'escola

 

Grau d'Educació Primària (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) ATENCIÓ A LA DIVERSITAT SOCIAL, LINGÜÍSTICA I CULTURAL DE L'ESCOLA Codi 11234224
Ensenyament
Grau d'Educació Primària (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
ALEMANY VAZQUEZ, MARIA JOSEP
Adreça electrònica mariajosep.alemany@urv.cat
Professors/es
ALEMANY VAZQUEZ, MARIA JOSEP
Web
Descripció general Entendre el llenguatge com a activitat propia del proces educatiu, identificar els elements que influexen en les situacions comunicatives i interveni com professionals

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col•laboració amb altres docents i professionals del centre.
 MAD4 Ser capaç d'emprendre la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'un programa d'intervenció d'atenció a la diversitat en l'educació primària.
 MAD2 Identificar i reflexionar sobre els elements que determinen la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de l'educació primària.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i l'escola inclusiva.
 MAD4 Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat.
 MAD2 Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Comprèn els elements que composen una disciplina
Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
 B2 Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
 B3 Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
 B6 En les seves presentacions utilitza medis de suport
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
 C5 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1 : El desenvolupament comunicatiu i lingüístic en el context escolar -Com entenem l'adquisició del llenguatge
-Implicacions de la intervenció naturalista
- Implicacions educatives en un context social i cultural multicultural
TEMA 2: El treball a l'aula - Estrategies afavoridores del desenvolupament del llenguatge i la seva relació amb la lecto-escriptura.
-Context escolar, com crear un clima comunicatiu a l'aula .
-Àrees curriculars i intervenció en el lleguatge
TEMA 3 . L'atenció a les necessitats de comunicació , llenguatge i parla - Tècniques i metodologies per afavorir el llenguatge en l'atapa d'eduació Primària.
- Estratègies educatives de interació verbal amb alumnes amnb n.e.e. ( incorporació tardana, retard llenguatge, sordera , ceguera, i altres dificulatats
TEMA 4 : Intervenció educativa - El treball del llenguatge oral i la seva relació amb la lecto-escriptura .
-Pauta d'orbservació per alumnes amb dificulatat de comunicació llenguatge i parla

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 0 0 0
Sessió Magistral 20 20 40
Atenció personalitzada 10 10 20
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats orientades ha presentar l'assignatura el seu desenvolupament i avaluació
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Atenció personalitzada Els alumnes disposaran d'hores d'atenció personaltzada individual i en grup amb cita previa

Atenció personalitzada
Descripció
L'objectiu de l'atenció personalitzada és poder seguir de prop el seguiment de l'alumne a l'assignatura, per tal de poder-li guiar en el seu aprenentatge, i posar-li a l'abast les eines i indicacions que necessiti. Els alumnes disposaran d'hores d'atenció personaltzada individual i en grup amb cita previa

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Atenció personalitzada
MAD2
Sessió Magistral
Exposició dels continguts de l'assignatura.
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

-L'examen de la segona convocatòria caldrà realitzar un treball complementari.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l’ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d’obligat compliment per part de l’estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Departament d'Ensenyament, L'ús del llenguatge a l'escola, Generalitat de Catalunya, 2003
Sanchez-Cano , M, Aprenent i ensenyant a parlar, Pagès, 2000
Monfort , M, Estimulacion del lenguaje oral, Santillana Aula XXI, 1989
Acosta,V; Moreno, A, Dificultades del lenguaje en ambientes educativos, Masson, 1999
, , ,
Rio, M.J del, Psicopedagogia de la lengua oral: un enfoque comunicatiu , ICE /Horsai, 1993
Rio, M.J del, Psicopedagogia de la lengua oral: un enfoque comunicatiu , ICE /Horsai, 1993

Complementària

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili