Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Grau d'Educació Primària (2009) | Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament

 

Grau d'Educació Primària (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT Codi 11234104
Ensenyament
Grau d'Educació Primària (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
COSI MUÑOZ, ALEXANDRA
Adreça electrònica joseluis.lazaro@urv.cat
alexandra.cosi@urv.cat
silvia.molina@urv.cat
nuria.voltas@urv.cat
ainara.blanco@urv.cat
Professors/es
LÁZARO CANTABRANA, JOSÉ LUIS
COSI MUÑOZ, ALEXANDRA
MOLINA ROLDAN, SILVIA
VOLTAS MORESO, NÚRIA
BLANCO GOMEZ, AINARA
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Conèixer la diversitat i les necessitats educatives de l'alumnat. Conèixer les manifestacions dels trastorns del desenvolupament i dificultats d'aprenentatge per poder detectar les necessitats a l'aula i saber intervenir i coordinar amb els altres professionals

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col•laboració amb altres docents i professionals del centre.
 A4 Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 A7 Col•laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social. Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania activa.
 A10 Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l entre els estudiants.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de l'educació primària.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i l'escola inclusiva.
Coneix recursos organitzatius, metodològics i materials per atendre les necessitats educactives a l'aula d'infantil i primària.
 A4 Identifica els processos anormals del desenvolupament.
Coneix les manifestacions i causes dels transtorns del desenvolupament.
Disssenya recursos organitzatius, metodològics i material per donar resposta a les necessitats educatives de l'aula infantil i primària.
 A7 Coneix altres professionals, equips i serveis de l'educació i la salut amb els que ha de col·laborar en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.
 A10 Presenta una actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar la tasca docent.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges
Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres àmbits
Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
 B3 Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
 B5 Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
Accepta i compleix les normes del grup
S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
En les seves presentacions utilitza medis de suport
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4 Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C5 Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

Continguts
Tema Subtema
1. La diversitat i les necessitats educatives de l'alumnat 1.1. Principis educatius de l'escola inclusiva
1.2. Evolució històrica
1.3. Normativa de l'atenció a l'alumnat
1.4. Atenció a les necessitats educatives de l'alumnat
2. Bases conceptuals de les dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament 2.1. Les classificacions i el diagnòstic
2.2. Els factors causals i predisponents
2.3. La interdisciplinarietat i la coordinació
3. Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat 3.1. Terminologies i classificacions
3.2. Detecció a l'aula. Manifestacions en les diferents etapes evolutives
3.3. Factors de risc
3.4. Intervenció psicoeducativa
3.5. Altres intervencions
4. Trastorns generalitzats del desenvolupament 4.1. Terminologies i classificacions
4.2. Detecció a l'aula. Manifestacions dels diferents trastorns segons etapes evolutives
4.3. Factors de risc
4.4. Intervenció psicoeducativa
5. Trastorns de la parla i del llenguatge 5.1. Terminologies i classificacions
5.2. Manifestacions del diferents problemes segons etapes evolutives
5.3. Factors de risc
5.4. Intervenció psicoeducativa
6. Trastorns d'aprenentatge 6.1 Problema de lectura, escriptura i càlcul: descripcions i diagnòstic
6.2. Avaluació
6.3. Intervenció
7. Retard intel·lectual 7.1. Terminologies i classificacions
7.2. Manifestacions
7.3. Factors de risc o causes
7.4. Intervenció psicoeducativa

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
Sessió Magistral 20 40 60
Presentacions / exposicions 6 15 21
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 15 20 35
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària 15 15 30
Atenció personalitzada 1 0 1
 
Proves mixtes 2 0 2
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentar l'assignatura, els seus continguts i mètodes d'avaluació
Sessió Magistral Presentació dels continguts fonamentals
Presentacions / exposicions Presentacions orals amb suport power point de temes d'interès en la matèria
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Anàlisi de documents audiovisuals i escrits
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Presentació a classe de cassos i actuacions a seguir
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció individualitza i /o en grup de dubtes sobre continguts, el.laboració de treballs i /o exposicions

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A2
A4
A7
B2
A través d'examen mixte (test i supòsits pràctics).
Hi haurà dos exàmens, un al final del 1er Q (gener) i un de recuperació per qui no hagi arribat al 5 que es farà al mes de maig.
6
Presentacions / exposicions
A10
B3
B4
B5
B6
C2
C3
C4
Presentació oral en format power point.

Això serà treball en grup (grups de 3o 4 persones). A l'inici de curs, s'especificarà els punts que es valoraran i els temes que es treballaran
1.5
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
A4
A10
B2
C3
C5
Contestar a través del moodle problemes relacionats amb el contingut de la matèria que permetin reflexionar a l'alumne sobre els coneixements que està adquirint. 1
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A2
A4
A10
B2
C5
Contestar a través del moodle supòsits pràctics relacionats amb el contingut de la matèria que permetin reflexionar a l'alumne sobre els coneixements que està adquirint. 1
Altres  

Assistència/actitud: Es valorarà l'actitud al llarg del curs. L'assistència es valorarà participant a la presentació i avaluació dels treballs presentats amb els companys i a través de les pràctiques

0,5
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per aprovar l'assignatura s'han de tenir totes les activitats d'avaluació aprovades (igual o més gran a 5). Aquestes activitats són: examen que val el 60% de la nota, l'exposició de treball que val el 15% i l'entrega de dues activitats corresponent a resolució de problemes/supòsits pràctics que val el 20%.

Els treballs presentats fora de termini només podran obtenir una nota màxima de 5.

Pels que suspenguin l'examen hi haurà una segona convocatòria al juny per aprovar-lo. No hi ha segona convocatòria de les altres activitats d'avaluació.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l’ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d’obligat compliment per part de l’estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica García Sanchez J.N, Dificultades del desarrollo, Pirámide, 2007
Lou M.A., López N., Bases psicopedagógicas de la educación especial, Pirámide, 1999
Jané M.C. , Llenguatge i psicopatologia de la infantesa i l'adolescència, Universitat autònoma de Barcelona, 2001
Mena Pujol B., El alumno con TDAH, Jassen, 2006
Galligó M., El aprendizaje y sus trastornos: consideraciones psicológicas y pedagógicas, CEAC, 2003
Soutullo C., Convivir con niños y adoelscentes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, Panamericana, 2008
Orjales I., Déficit de atención con hiperactividad : manual para padres y educadores, CEPE, 1999
Cardona M.C., Diversidad y educación inclusiva, Pearson, 2005
Sánchez A., TorresJ., Educación especial I y II, Pirámide, 1998

Complementària González Manjón D., Las Dificultades de aprendizaje en el aula , Edebé, 2002
Miranda A., Fortes C., Gil M.D., Dificultades del aprendizaje de las matemáticas : un enfoque evolutivo, Archidona, 2000
, Dificultades del aprendizaje : detección, prevención y tratamiento : guía práctica para docentes, Vigo : IdeasPropias, 2004
Comellas M.J., Dificultats d'aprenentatge: diversos referents d'èxit , Universitat Autònoma de Barcelona, 2003
Orjales I., Claves para afrontar la vida con un hijo con TDAH : "Mi cabeza... es como si tuviera mil pies" , Pirámide, 2009
Orjales I., Polaino A, Programas de intervención cognitivo-conductual para niños con déficit de atención con hiperactividad , CEPE, 2002

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili