Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Grau de Psicologia (2009) | Direcció i participació en les organitzacions

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS Codi 11204229
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic primer quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
TOUS PALLARÉS, JORDI
Adreça electrònica jordi.tous@urv.cat
Professors/es
TOUS PALLARÉS, JORDI
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Tema1.- Models de Recursos humans de direcció de les organitzacions
Tema 2.- Competencies i habilitats directives dels gestors de recursos humans
Tema 3.- Psicologia aplicada a la gestió dels equips directius de les organitzacions
Tema 4.- Participació dels recursos humans i responsabilitat socialde l'empresa
Tema 5.- Comportament étic en la gestió de recursos humans
Tema 6.- Casos pràctics i activitats de simulació
Tema 6.- Casos pràctics i activitats de simulació

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 0 3 3
Sessió Magistral 15 10 25
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 4 10 14
Supòsits pràctics/ estudi de casos 6 10 16
Pràctiques de camp/sortides 2 10 12
Atenció personalitzada 1 4 5
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries
Sessió Magistral
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Supòsits pràctics/ estudi de casos
Pràctiques de camp/sortides
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
Descripció
L'estudiant ha de realitzar dues tutories amb el professor per a presentar el seu projecte

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques de camp/sortides
Visita a un centre per conèixer estrategies de direcció i/o participació 10%
Sessió Magistral
Els continguts seràn avaluats amb un test on-line 30%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Elaboració i presentació d'un quadern de pràctiques actualitzat on-line 30%
Supòsits pràctics/ estudi de casos
Presentació d'un cas pràctic a l'aula 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació continuada i la realització dels treballs a l'aula i de camp no permet fer una prova alliberadora en segona convocatòria.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l’ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d’obligat compliment per part de l’estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Tous, J., Direcció i participació a les organitzacions, ,
Tous, J, Qualiatat de vida i qualitat de servei al sector hoteler, , Cossetània
, , ,

Complementària

ngvgvsyw

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PSICOLOGIA DELS GRUPS/11204115
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili