Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Grau de Psicologia (2009) | Tècniques d'intervenció psicosocial

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL Codi 11204225
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic segon quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Adreça electrònica adriana.gil@urv.cat
Professors/es
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
1.- Marcs teòrics i conceptes fonamentals d’intervenció psicosocial

2.- Models i estratègies d’intervenció psicosocial

3.- Programació i avaluació de la intervenció psicosocial

4.- Experiències d’intervenció psicosocial

5.- Aspectes étics i professionals del personal intervinent.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 10 10 20
Treballs 8 16 24
Sessió Magistral 15 13 28
Atenció personalitzada 2 0 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries El professorat farà una introducció al curs
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Les sessions seran teòric -pràctiques. A la primera part s’exposarà un seguit de conceptes teòrics. Aquestos es treballaran de manera pràctica sobre exemples o situacions simulades.

Es demanarà la lectura dels materials i realització dels exercicis presentats pels professors. Tots els materials i documentació per a complementar el mòdul es facilitaran el primer dia del curs
Treballs Treball individual que l’estudiant realitzarà al llarg de les sessions de classe sota la supervisió del professor/a. Aquest treball caldrà fer-lo i entregar-lo l’últim dia de curs
Sessió Magistral Les sessions seran teòric -pràctiques. A la primera part s’exposarà un seguit de conceptes teòrics. Aquestos es treballaran de manera pràctica sobre exemples o situacions simulades.
Atenció personalitzada El professorat guiarà el procés a l'aula al moodle i també a les tutories de despatx.

Atenció personalitzada
Descripció
El professorat guiarà el procés a l'aula al moodle i també a les tutories de despatx.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Les sessions seran teòric -pràctiques. A la primera part s’exposarà un seguit de conceptes teòrics. Aquestos es treballaran de manera pràctica sobre exemples o situacions simulades.

Es demanarà la lectura dels materials i realització dels exercicis presentats pels professors. Tots els materials i documentació per a complementar el mòdul es facilitaran el primer dia del curs
40%
Treballs
Treball individual que l’estudiant realitzarà al llarg de les sessions de classe sota la supervisió del professor/a. Aquest treball caldrà fer-lo i entregar-lo l’últim dia de curs 60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Les sessions seran teòric -pràctiques. A la primera part s’exposarà un seguit de conceptes teòrics. Aquestos es treballaran de manera pràctica sobre exemples o situacions simulades.

 

Es demanarà la lectura dels materials i realització dels exercicis presentats pels professors. Tots els materials i documentació per a complementar el mòdul es facilitaran el primer dia del curs.

 

L’estudiant realitzarà un treball individual al llarg de les sessions de classe sota la supervisió del professor/a. Aquest treball caldrà fer-lo i entregar-lo l’últim dia de curs.

Per a la segona cnvocatòria s'establiran els criteris en consens amb els estudiants al principi de curs

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l’ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d’obligat compliment per part de l’estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica

Aranda, C. Pando, M. (2006) Redes sociales de apoyo. Factores psicosociales  Guadalajara: Publ. Universidad de Guadalajara. cap.9 pp. 180-205.

 

Blanco, A y Díaz, D. (2004) Bienestar social y trauma psicosocial. Clínica y Salud  vol.15. num 3 pp. 227-252.

 

Blanco, A y Díaz, D. (2006) Recovering the context in postraumatic  stress disorder Estudios de Psicologia  vol.27  num 3 pp.1-24.

 

Blanco, A y Rodriguez-Marín, J. (2007) Intervención psicosocial  Madrid: Prentice-Hall. (cap. 1, 2, 14, 15 y 20)

 

Carrión, M.A. López, F. Y Tous, J.  (2007) Evaluación e intervención psicosocial. Mollet del Valles: AEPA Publidisa  (cap. 7, 9, 10 y 11)

 

COP (2004) Ètica y deontologia para psicólogos. Madrid: Publicaciones del Cop

 

COPC () Revista d’intervenció psicològica en situacions de crisi i emergències.

Barcelona: www.copc

 

Moya, M. (2006) Persuasión y cambio de actitudes. Psicologia social Madrid McGraw-hill. cap.17 pp.217-232.

 

VVAA. (2000) Intervención Psicològica en situaciones de emergencia y desastres.

Vitòria-Gasseiz: Publicacions del Govern Basc. 

Complementària

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili