Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Grau de Psicologia (2009) | Intervenció psicomotriu

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU Codi 11204211
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Únic segon quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CAMPS LLAURADÓ, MISERICÒRDIA
Adreça electrònica cori.camps@urv.cat
Professors/es
CAMPS LLAURADÓ, MISERICÒRDIA
Web
Descripció general Principis i estratègies bàsiques d'intervenció en la pràctica psicomotriu educativa i terapèutica

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A6 Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la Psicologia Clínica.
Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la Psicologia de l'Educació.
 A7 Seleccionar i administrar les tècniques d’avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica pròpies de la Psicologia Clínica.
Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
Seleccionar i administrar les tècniques d’avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica pròpies de la Psicologia de l'Educació.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
1. Psicomotricitat: Concepte, història, continguts i abordatges metodològics 1. Concepte de globalitat i psicomotricitat.
2. Història, actualitat i perspectives de futur.
3. Continguts psicomotrius: revisó.
4. Tipus de jocs i la seva significació.
5. Tendències normativa i dinàmica com abordatges de la intervenció psicomotriu.
2. Nivells i objectius d'intervenció en la pràctica psicomotriu educativa i terapèutica 1. Nivells d'intervenció en la pràctica psicomotriu.
2. Objectius de la pràctica psicomotriu en educació i teràpia.
3. Estratègies d'intervenció en la pràctica psicomotriu 1. Els espais i les fases de la sessió.
2. Materials en les sessions de psicomotricitat.
3. Estratègies i actituds del psicomotricista.
4. La formació personal.
4. La observació en psicomotricitat 1.- L'observació de l'infant com instrument de comprensió i avaluació
2. Condicions, temps i paràmetres de l'observació
5. Alteracions de l'expressivitat psicomotriu: estratègies d'intervenció 1. Atenció psicomotriu en les necessitats educatives derivades de les dificultats de moviment
2. Atenció psicomotriu en les necessitats educatives en l'àmbit cognitiu
3. Intervenció psicomotriu en les necessitats sòcioafectives: els nens amb excés de movimient, falta de límits, agressius i inhibits
4. Intervenció psicomotriu a la tercera edat

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
Sessió Magistral 26 0 26
Debats 2 0 2
Debats 6 0 6
Pràctiques a laboratoris 24 24 48
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge 2 52 54
Pràctiques de camp/sortides 2 8 10
Atenció personalitzada 2 0 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Valoració de la disposició prèvia cap a l’assignatura (motivació, expectatives), i cap el treball autònom i en equip.
Presentació del programa, explicació de las metodologies de treball i del sistema d’avaluació (procés de e/a i avaluació continua).
Activació de coneixements previs a l’inici de cada bloc o mòdul.
Sessió Magistral Explicació de continguts amb suport digital. Qüestions per a la reflexió. Presentació de documents de treball i aprofundiment.
Debats Confrontació raonada i critica de diferents punts de vista sobre un cas o situació
Debats Anàlisi de vídeos i casos pràctics en petit grup i discussió en gran grup.
Pràctiques a laboratoris Vivència dels continguts de l’assignatura, a partir d'experimentació corporal, a la sala de psicomotricitat, verbalització en el grup i reflexió personal. També hi haurà observació i participació en sessions de psicomotricitat amb nens i nenes.
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge Elaboració i presentació de treballs individuals i de grup que representen evidències significatives del procés d’aprenentatge de l’alumne, i que permet l’avaluació continua i l’autorregulació del procés d’aprenentatge.
Pràctiques de camp/sortides Disseny d'una sessió de psicomotricitat amb persones grans i assistència a una residencia de la tercera edat
Atenció personalitzada Seguiment i supervisió del treball de l'alumnat.

Atenció personalitzada
Descripció
Seguiment i supervisió del treball de l'alumnat

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a laboratoris
A6
B4
Assistència, participació i implicació en les propostes de treball. Respecte al marc de treball: puntualitat, compromís i respecte cap al grup, compromís ètic.
Elaboració d'una memòria personal de les sessions fetes a la sala de psicomotricitat i una reflexió i valoració final sobre el treball psico-corporal.
30 %
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A6
A7
B4
A través del portafoli s’avaluen les activitats individuals i de grup realitzades per l’alumnat. 70 %
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per a aprovar l'assignatura cal assistir al 80 % de les pràctiques (tant les de formació personal com les sessions amb els nens), tenir el 80 % de les activitats obligatòries que conformen el portafoli, aprovar la memòria de pràctiques i que la suma de les activitats del portafoli i les pràctiques a laboratoris sigui a partir d'un 5.

Hi haurà una activitat en una residència de la tercera edat. Pot haver-hi xerrades de professionals, fora de l'horari concret de l'assignatura.

Les pràctiques a la sala de psicomotricitat es divideixen en dos grups, segons la llista alfabètica d'alumnat matriculat i l'horari és: de 17 a 19 h i de 19 a 21 h. Aquests dos grups alternaran l'horari cada setmana i no serà possible canviar-se de grup.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l’ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d’obligat compliment per part de l’estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Arnaiz, P., Rabadan, I. y Vives, I. , La psicomotricidad en la escuela: una práctica preventiva y educativa, Málaga: Aljibe, ´2008
Aucouturier, Bernard, Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz, Barcelona: Grao, 2004
Aucouturier, Bernard, L'enfant terrible. ¿Qué hacer con el niño dificil en la escuela?, Barcelona: Grao, 2012
Camps, C.; Mila, J.; García Olalla, L.; Peceli, M.; Tomás, I., El psicomotricista en su cuerpo. De lo sensoriomotor a la transformación psíquica, Buenos Aires: Miño y Dávila, 2011
Llorca, Miguel y Sánchez, Josefina, Psicomotricidad y necesidades educativas especiales, Málaga: Aljibe, 2003
Camps, Cori, "Piel, envolutura, tocar y ser tocado: el lugar del tacto en psicomotricidad", revista electrònica, 2013

Complementària

Aucouturier, B. y Mendel G. (2004) ¿Por qué los niños y las niñas se mueven tanto?. Barcelona: Graó

Mila, J. (2008) De profesión psicomotricista. Buenos Aires: Miño Dávila.

Sánchez, J. y Llorca, M. (2004) Atención educativa al alumnado con parálisis cerebral. Málaga: Aljibe.

Sánchez, J. y Llorca, M. (2008) Recursos y estrategias en psicomotricidad. Málaga: Aljibe.

Van Niuewenhoven, C.; Aucouturier, B. y otros (2004) Miedo a nada…. Miedo a todo…. El niño y sus miedos. Barcelona: Graó.

Revistes de psicomotricitat:

PSICOMOTRICIDAD. Revista de estudios y experiencias. Madrid: Citap.

ENTRELÍNEAS. Revista especializada en psicomotricidad. Barcelona.

CUADERNOS DE PSICOMOTRICIDAD. Bergara: UNED.

REVISTA IBEROAMERICANA DE PSICOMOTRICIDAD. (format electrònic, s’hi pot accedir de forma gratuïta: www.psicomotricidadum.com )

ngvgvsyw

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU/11204108
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili