Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Grau de Psicologia (2009) | Dificultats d'aprenentatge

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) DIFICULTATS D'APRENENTATGE Codi 11204204
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Únic primer quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MOLAS RAMOS, EMILIA
Adreça electrònica emilia.molas@urv.cat
Professors/es
MOLAS RAMOS, EMILIA
Web
Descripció general Les dificultats en l’assoliment de les habilitats funcionals bàsiques de la lectura i l’escriptura, i en el domini lector i escriptor al servei dels aprenentatges específics en totes les àrees i matèries del currículum escolar configuren els principals obstacles amb els quals topen molts alumnes al llarg dels diferents nivells educatius per accedir a la informació i desenvolupar el coneixement en els àmbits personal, acadèmic i social, per assolir l’èxit escolar i per continuar aprenent al llarg de la vida. És per això que l’assignatura se centra en l’estudi amb detall d’allò que és característic a les dificultats en la lectura, en la comprensió, en l’escriptura o en la composició de textos, així com en l’anàlisi de les dificultats amb l’ús del llegir i l’escriure com a eines bàsiques per aprendre. És també un objectiu de l’assignatura proporcionar els recursos adients per a avaluar aquestes dificultats i aportar propostes concretes per a la intervenció específica en aquest camp.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
Tipus B Codi Competències Transversals
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A6 Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la Psicologia de l'Educació.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
 B6 Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. La conceptualització de les dificultats d’aprenentatge i la forma d’abordar-les des d’una perspectiva psicoeducativa. 1 El gir conceptual de les dificultats d’aprenentatge en l’àmbit escolar.
2.L’avaluació i la intervenció psicoeducativa de les dificultats d’aprenentatge al servei de l’adequació de la resposta educativa i de l’atenció a la diversitat en un context d’inclusió escolar.
3.La pràctica professional del psicòleg davant les dificultats d'aprenentatge en el context de l’educació escolar. La col·laboració com a marc de les relacions professionals.
Tema 2. Llegir i escriure, activitats complexes. 1.Sistemes d’escriptura. Llegir i escriure en un sistema alfabètic.
2. Els múltiples sentits i dimensions dels termes lectura i escriptura.
3.La visió competencial del llegir i escriure en el currículum escolar.
4.Eixos d’enfocament didàctic per a l’adquisició idesenvolupament de les competències en lectura i escriptura.

Tema 3. Conceptualització de lectura. Aprendre i ensenyar a llegir. 1.Dimensió sociocultural: usos i funcions de la lectura.
2.Dimensió cognitiva: models explicatius dels processos cognitius implicats en la lectura. Habilitats de descodificació i el reconeixement de paraules. Vocabulari. Fluïdesa lectora. Habilitats de comprensió lectora. Nivells de comprensió dels textos. La reflexió i el control sobre la pròpia lectura. Les estratègies en el procés lector.
3.Dimensió lingüística: gèneres discursius i tipologia de textos Propietats textuals.
4.Dimensió evolutiva: Etapes del procés d’adquisició de la lectura.
5.Dimensió emocional, afectiva i motivacional: atribuir sentit i implicar-se en la lectura.
6.Orientacions metodològiques per a l’ensenyament de la lectura: materials, situacions i activitats. Intervenció docent.
7.Orientacions per a l’avaluació de la lectura: què i com avaluar?
Tema 4. Conceptualització d’escriptura. Aprendre i ensenyar a escriure. 1.Dimensió sociocultural: usos i funcions de l’escriptura.
2.Dimensió cognitiva: models explicatius dels processos cognitius implicats en l’escriptura. Habilitats de codificació i escriptura de paraules. El procés de redactar textos. La reflexió i el control sobre el procés d’expressió escrita. Les estratègies del procés de composició de textos. L'aprenentatge grafomotor de l'escriptura. Grafisme i habilitats psicomotrius.
3.Dimensió lingüística: reflexió sobre el funcionament de la llengua. Tipologies textuals. Morfosintaxi. Lèxic. Ortografia.
4.Dimensió evolutiva: Etapes d’adquisició del codi alfabètic.
5.Dimensió emocional, afectiva i motivacional: atribuir sentit i implicar-se en propostes de producció de textos.
6.Orientacions metodològiques per a l’ensenyament de l’escriptura: materials, situacions i activitats. Intervenció docent.
7.Orientacions per a l’avaluació de l’escriptura: què i com avaluar?
Tema 5. Avaluació i intervenció davant les principals dificultats associades amb l’adquisició i domini de la lectura. 1.Les múltiples dificultats en la lectura: interpretació, identificació i millora.
2.Dificultats lectores que poden provenir dels textos. Dificultats de reconeixement de les paraules: dislèxies. Problemes en la comprensió lectora. Dificultats en l’aprenentatge a partir de la lectura d’estudi dels textos.
3.Avaluació de les dificultats de lectura. Situacions informals per avaluar les dificultats en la lectura. Instruments formals i tests estandaritzats d'avaluació de dificultats de lectura.
4.Propostes d'intervenció. Estratègies, procediments i recursos més adequats per a la intervenció psicoeducativa en la prevenció i resolució de les dificultats de lectura.
Tema 6. Avaluació i intervenció davant les principals dificultats associades amb l’adquisició i domini de l'escriptura. 1.Les múltiples dificultats de l’escriptura: identificació, interpretació i millora.
2.Dificultats en l’escriptura de paraules: disgrafies. Ortografia natural i ortografia arbitrària. Dificultats generals de la producció de textos.
3. Avaluació de les dificultats de l’escriptura. Situacions informals per avaluar les dificultats en l’escriptura. Instruments formals i tests estandaritzats d'avaluació de dificultats d’escriptura.
4.Propostes d'intervenció. Estratègies, procediments i recursos més adequats per a la intervenció psicoeducativa en la prevenció i resolució de les dificultats de l’escriptura

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 6 1 7
Sessió Magistral 20 20 40
Supòsits pràctics/ estudi de casos 14 42 56
Presentacions / exposicions 7 7 14
Atenció personalitzada 9 0 9
 
Proves de desenvolupament 4 20 24
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Una sessió destinada a la presentació de l'assignatura, el seu funcionament i el sistema d'avaluació.
Per a cadascun dels temes es preveuen activitats d'activació de coneixements previs dels alumnes.

Sessió Magistral Explicació dels continguts dels temes amb suport de material digital.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Estudi i resolució de casos pràctics relacionats amb el contingut dels temes.
Presentacions / exposicions Els estudiants, individualment o en equips de treball, exposaran algunes de les activitats plantejades en els supòsits pràctics del temes.
Atenció personalitzada El sentit de l'atenció personalitada és l'avaluació formativa i formadora del procés d'ensenyament i aprenentatge. Es concreta en el seguiment del treball de l'alumne, en l'oferiment d'ajuda educativa per l'autoregulació del seu aprenentatge i en el retorn qualitatiu comentat tant del seu procés de treball com dels productes lliurats.

Atenció personalitzada
Descripció
El sentit de l'atenció personalitada és l'avaluació formativa i formadora del procés d'ensenyament i aprenentatge. Es concreta en el seguiment del treball de l'alumne, en l'oferiment d'ajuda educativa per l'autoregulació del seu aprenentatge i en el retorn qualitatiu comentat tant del seu procés de treball com dels productes lliurats.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Activitats Introductòries
Valoració de la disposició prèvia cap a l’assignatura (motivació, expectatives), la implicació i participació en la matèria, la regulació del treball autònom i en equip.
5%
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A6
B5
B6
C3
C4
Els criteris d'avaluació del procés de resolució dels casos o situacions problema i del producte lliurat són els següents:
- Ajustament a les demandes realitzades.
- Iniciativa en la cerca d¡informació.
- Pertinència, coherència i rellevància conceptual del treball elaborat.
- Aproximació crítica i creativa en el plantejament i resolució de tasques.
- Correcció lingüística en la presentació de treballs.
- Actitud responsable i implicació en el treball personal i d'equip.
50%
Presentacions / exposicions
C4
Es valorarà la qualitat de les presentacions, tant pel que fa al contingut com la forma. 15%
Proves de desenvolupament
A6
C4
Proves d'aprenentatge referides a continguts treballats a classe i refernciats en documents i materials de treball. 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb els objectius, els continguts i el funcionament proposat, l'avaluació de l'assignatura és continuada i exigeix la implicació personal i permanent de l'alumnat i del grup d'alumnes en les activitats programades i en el control i la regulació de l'aprenentatge individual i col·lectiu.

Des d'aquesta perspectiva, és necessari controlar la implicació responsable de l'alumnat en la proposta de treball i, en conseqüència, l'assistència regular, que en cap cas pot ser inferior al 80 % de les sessions. S'entén per assistència regular la presència de l'alumnat i dels membres del grup de treball a les sessions previstes en el calendari de treball de l'assignatura.

Informació sobre l'avaluació:

- Per tenir dret a l'avaluació continuada és requisit imprescindible l'assistència a classe.

- Per aprovar cal un mínim de 5, tant en l'avaluació del procés de resolució de les situacions problema o casos com en la prova de desenvolupament.

La segona convocatòria manté els mateixos criteris d'avaluació, i per tant, es basa també, en la resolució de les situacions problema o casos i en la superació de la prova escrita.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l’ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d’obligat compliment per part de l’estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica CASSANY, D. , La cuina de l’escriptura., Barcelona: Empúries., 1993
CASSANY, D. , Reparar l’escriptura. Didàctica de la correcció de l’escrit, Barcelona: ICE UB i Graó., 1993
CASSANY, D., Rere les línies: sobre la lectura contemporània, Barcelona: Empúries., 2006
CASSANY, D., Para ser letrados : voces y miradas sobre la lectura, Barcelona: Paidós, 2009
CASSANY, D. , En_línia Llegir i escriure a la xarxa, Barcelona: Graó. , 2011
CASSANY, D. ; LUNA, M.; SANZ, G , Ensenyar llengua, Barcelona: Graó., 2000
CERVERA, M; TORO, J. , T.A.L.E.C. : test d'anàlisi de lectura i escriptura en català, Madrid : Visor, 1991
CUETOS,F., Psicologia de la escritura. Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de escritura, Madrid: Wolters -Kluwer. , 2008
CUETOS, F. , Psicología de la lectura, Madrid: Wolters Kluwer, 2010
CUETOS, F.; RAMOS, J.L. Y RUANO, E, PROESC. Evaluación de los Procesos de Escritura., Madrid: TEA., 2002
CUETOS, F., RODRÍGUEZ, B,., RUANO, E. y RIVAS, D, Batería de Evaluación de los procesos lectores (revisada) PROLEC-R. , Madrid: TEA., 2005
DEFIOR,S., Una clasificación de las tareas utilizadas en la evaluación de las habilidades fonológicas y algunas ideas para su mejora, Infancia y Aprendizaje, 73, 49-63., 1996
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ , Orientacions per a la millora de la comprensió lectora i l'expressió escrita., Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. , 2010
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, La lectura en un centre educatiu. Saber llegir, llegir per aprendre, gust per llegir. El pla de lectura de centre, Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació., 2013
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT , Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Llengua i literatura (catalana i castellana). Identificació i desplegament a l’educació primària., Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2013
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Llengua i literatura (catalana i castellana). Identificació i desplegament a l’educació secundària , Barcelona: Generalitat de Catalunya., 2013
MARTÍN, E. i SOLÉ, I. (Coords.). , Orientación educativa: Atención a la diversidad y educación inclusiva, Barcelona: Graó, 2011
MIRAS, M; SOLÉ. I; CASTELLS, N. i alt. , La representació de les tasques de lectura i escriptura per aprendre. El punt de vista dels alumnes. A A. Camps i M. Millán (coord.). Mirades i veus : recerca sobre l'educació lingüística i literària , Barcelona: Graó., 2008
SÁNCHEZ, E., Comprensió i redacció de textos : dificultats i ajudes, Barcelona. Edebé. , 2000
SÁNCHEZ, E. (coord.), La Lectura en el aula : qué se hace, qué se debe hacer y qué se puede hacer ., Barcelona : Graó, 2010
SÁNCHEZ, E, RUEDA,MI , La intervención educativa en alumnos con dificultades de aprendizaje. , Barcelona:UOC, 2002
SANCHEZ-CANO, M., BONALS, J. (Coords.) , La evaluación psicopedagógica, Barcelona: Graó, 2005
SANCHEZ-CANO, M., BONALS, J. (Coords.), Manual de asesoramiento psicopedagógico., Barcelona: Graó, 2007
SOLÉ, I. , Estrategias de lectura, Barcelona: Graó, 1992

Complementària BLOOM, H. , Com llegir i per què, 2000, Barcelona: Empúries-Anagrama
PÉREZ, P., ZAYAS, F, Competencia en comunicación lingüística, Madrid: Alianza, 2007
PENNAC, D. , Com una novel·la, 1993, Barcelona: Empúries

Monogràfics de revistes

Llegir. Articles de didàctica de la Llengua i la literatura. Núm.41. Gener 2007.

Las competencias lectoras. Aula de Innovación Educativa núm. 162 .juny 2007.

Aprender a escribir, escribir para aprender. Aula de Innovación Educativa núm. 175 octubre 2008.

Aprendre a llegir i a escriure al cicle inicial, moment clau de l’escolaritat obligatòria. Guix.

Elements d'acció educativa.Núm.363. Març 2010.

Leer para aprender. Nuevas alfabetizaciones. Aula de Innovación Educativa Núm.200. Març 2011

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili