Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Grau de Psicologia (2009) | Psicologia de l'educació II

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II Codi 11204118
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Tercer Únic segon quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MOLAS RAMOS, EMILIA
Adreça electrònica emilia.molas@urv.cat
Professors/es
MOLAS RAMOS, EMILIA
Web
Descripció general Aquesta matèria aporta una mirada psicològica a l’anàlisi i estudi dels processos educatius. Analitza els factors psicològics de naturalesa personal, interpersonal i contextual implicats en l’aprenentatge escolar, i els vinculats als continguts escolars en particular.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A8 Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions.
 A11 Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.
 A8 Identificar i analitzar problemes i necessitats individuals i grupals en contextos educatius diversos, dissenyar intervencions psicoeducatives adequades i avaluar el seu grau d’eficàcia.
 A11 Aplicar els coneixements assolits a l'anàlisi d'experiències i l'elaboració de propostes d'intervenció en diversos contextos educatius.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Mòdul 1. Pràctiques educatives, contextos d’educació i el seu impacte en els processos d’aprenentatge i desenvolupament. Desenvolupament, aprenentatge, cultura i educació.La diversitat de les pràctiques educatives en els àmbits d'educació formal, no formal i informal. Aprendre i ensenyar en la societat de la informació. L’aprenentatge al llarg i ample de la vida. El perfil i la pràctica del professional actual de la Psicologia de l'Educació.
Mòdul 2. L’acció educativa en l’àmbit escolar: la visió constructivista sociocultural de l’ensenyament i l’aprenentatge. Principis bàsics de l'enfocament socioconstructivista de l'educació per a l'estudi i anàlisi de les pràctiques educatives escolars. El triangle interactiu com a unitat bàsica dels processos d’ensenyament i aprenentatge. Construcció de significats, atribució de sentit i ajust de l’ajuda educativa en les pràctiques educatives escolars.
Mòdul 3. L'aprenentatge escolar i l'elaboració del significat. Els components cognitius de l'aprenentatge. Aprenentatge i construcció del coneixement en les pràctiques educatives escolars. La naturalesa de l’aprenentatge significatiu. L’aprenentatge significatiu en relació amb altres tipus d’aprenentatge. Condicions per afavorir l’aprenentatge significatiu. Els coneixements previs: concepte, característiques i funcionalitat.

Criteris generals per elaborar una proposta potencialment significativa dels continguts d’aprenentatge. Tipus de continguts. L’ensenyament i l’aprenentatge de conceptes, procediments, i d’actituds i valors. Característiques comunes i diferencials de l’ensenyament i l’aprenentatge dels diferents tipus de continguts. La relació entre aprenentatge de continguts i el desenvolupament i adquisició de competències.

Ensenyament i aprenentatge de procediments i ús estratègic del coneixement. Característiques i components de l’ús estratègic del coneixement. Condicions de l’ensenyament per a l’aprenentatge de l’ús estratègic del coneixement
Mòdul 4. L'aprenentatge escolar i l'atribució de sentit. Els components motivacionals, afectius i relacionals en l'aprenentatge escolar, i la influència educativa Motivació, metes i estratègies motivadores per facilitar l’aprenentatge escolar. Les característiques motivacionals de l’alumnat. Motivació i enfocaments de l’aprenentatge escolar. Intervenció educativa i motivació.

Representacions, atribucions i expectatives mútues en l’aprenentatge escolar. Implicacions de la representació d’un mateix i l’autoestima en l’aprenentatge escolar. Els patrons atribucionals i les expectatives i representacions mútues de professorat i alumnat en el procés i en els resultats de l’aprenentatge escolar. Intervenció educativa i components afectius i relacionals de l’aprenentatge escolar.
Modul 5. Activitat conjunta en els processos d'ensenyament i aprenentatge escolar. Ajudar a aprendre. El desenvolupament de la pràctica docent: ensenyança i assitència a l’alumnat a la zona de desenvolupament proper. El principi d’ajust de l'ajuda educativa. Interacció entre professorat i alumnat i mecanismes d'influència educativa. El traspàs del control del professorat a l’alumnat. La construcció de sistemes de significats compartits.

Interacció entre alumnes i organització social de les activitats escolars. Col·laborar entre iguals per aprendre. Mecanismes psicològics i factors moduladors de la construcció de coneixement en col·laboració.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 4 2 6
Sessió Magistral 22 22 44
Supòsits pràctics/ estudi de casos 13 39 52
Presentacions / exposicions 7 7 14
Atenció personalitzada 10 0 10
 
Proves de desenvolupament 4 20 24
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Una sessió destinada a la presentació de l'assignatura, el seu funcionament i el sistema d'avaluació.
Per a cadascun dels mòduls es preveuen activitats d'activació de coneixements previs dels alumnes.
Sessió Magistral Explicació dels continguts dels mòduls amb suport de material imprès i digital.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Estudi i resolució de casos pràctics relacionats amb el contingut dels mòduls.
Presentacions / exposicions Els estudiants, individualment o en equips de treball, exposaran algunes de les activitats plantejades en els supòsits pràctics de cada mòdul.
Atenció personalitzada El sentit de l'atenció personalitzada és l'avaluació formativa i formadora del procés d'ensenyament i aprenentatge. Es concreta en el seguiment del treball de l'estudiant, en l'oferiment d'ajuda educativa per l'autoregulació del seu procés d'aprenentatge i en el retorn qualitatiu comentat tant del seu procés de treball com dels productes lliurats.

Atenció personalitzada
Descripció
El sentit de l'atenció personalitzada és promoure l'avaluació formativa i formadora del procés d'ensenyament i aprenentatge. Es concreta en el seguiment del treball individual i d'equip de l'estudiant, en l'oferiment d'ajuda educativa per a l'autoregulació del seu procés d'aprenentatge i en el retorn qualitatiu comentat tant del seu procés de treball com dels productes lliurats.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A1
A8
A11
C4
Els criteris d'avaluació del procés de resolució dels casos o situacions problema i del producte lliurat són els següents:
- Ajustament a les demandes realitzades.
- Iniciativa en la cerca d¡informació.
- Pertinència, coherència i rellevància conceptual del treball elaborat.
- Aproximació crítica i creativa en el plantejament i resolució de tasques.
- Correcció lingüística en la presentació de treballs.
- Actitud responsable i implicació en el treball personal i d'equip.
50%
Presentacions / exposicions
C4
Es valorarà la qualitat de les presentacions, tant pel que fa al contingut com la forma. 15%
Activitats Introductòries
A1
A8
A11
Valoració de la disposició prèvia cap a l'assignatura (motivació, expectatives), la implicació i participació, i la regulació del treball individual i d'equip 5%
Proves de desenvolupament
A1
A8
A11
C4
Proves d'aprenentatge referides a continguts treballats a classe i refernciats en documents i materials de treball. 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb els objectius, els continguts i el funcionament proposat, l'avaluació de l'assignatura és continuada i exigeix la implicació personal i permanent de l'alumnat i del grup d'alumnes en les activitats programades i en el control i la regulació de l'aprenentatge individual i col·lectiu.

Des d'aquesta perspectiva, és necessari controlar la implicació responsable de l'alumnat en la proposta de treball i, en conseqüència, l'assistència regular, que en cap cas pot ser inferior al 80 % de les sessions. S'entén per assistència regular la presència de l'alumnat i dels membres del grup de treball a les sessions previstes en el calendari de treball de l'assignatura.

Informació sobre l'avaluació:

- Per tenir dret a l'avaluació continuada és requisit imprescindible l'assistència a classe.

- Per aprovar cal un mínim de 5, tant en l'avaluació del procés de resolució de les situacions problema o casos com en la prova de desenvolupament.

La segona convocatòria manté els mateixos criteris d'avaluació, i per tant, es basa també, en la resolució de les situacions problema o casos i en la superació de la prova escrita.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l’ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d’obligat compliment per part de l’estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Badía, A. Mauri, T. i Monereo, C. (coord.), La práctica psicopedagógica en educación formal., 2004, Barcelona : UOC Universitat Oberta de Catalunya
Badía, A. Mauri, T. i Monereo, C. (coord.), La práctica psicopedagógica en educación no formal, 2006, Barcelona : UOC Universitat Oberta de Catalunya
Coll, C.; Palacios, J.; Marchesi, A. (comps.), Desarrollo psicológico y educación 2. Psicología de la educación escolar., 2001. 2ª ed., Madrid:Alianza
Coll,C. i alt., El constructivismo en el aula., 2006. 16a ed., Barcelona: Graó
Coll, C. (coord.), Psicologia de la instrucció , 2008, Barcelona : UOC Universitat Oberta de Catalunya
Coll, C. (coord.), Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la educación secundaria , 2010. 1ª ed., Barcelona : Graó ; Madrid : Gobierno de España, Mi
Coll, C. (coord.), Psicologia de l'educació, 2010. 2ª ed., Barcelona : UOC Universitat Oberta de Catalunya
Mayer, R.E, Psicología de la educación : enseñar para un aprendizaje significativo , 2004, Madrid: Prentice Hall
Martín, E.; Solé, I. (Coords), Orientación educativa: Modelos y estrategias de intervención., 2011, Barcelona: Grao
Rodrigo, M.J i alt., Preservación familiar : un enfoque positivo para la intervención con familias, 2008, Madrid: Pirámide
, , ,

Complementària Bruner, J., La educación, puerta de la cultura., 1997, Madrid: Aprendizaje/Visor
Coll, C. Monereo, C., Psicología de la educación virtual. Enseñar y aprender con las tecnologías de la información y la comunicación., 2008, Madrid:Morata
Cubero, R., Perspectivas constructivistas. La intersección entr e el significado, la interacción y el discurso., 2005, Barcelona: Grao
Mercer, N, Palabras y mentes. Cómo usamos el lenguaje para pensar juntos /, 2001, Barcelona:Paidós
Pozo, J.I., Aprendices y maestros., 2000, Madird:Alianza
Tharp, R. G., Estrada, P., Stoll Dalton, S. & Yamauchi, L. A., Transformar la enseñanza. Excelencia, equidad, incl usión y armonía en las aulas y las escuelas., 2002, Barcelona:Paidós

Revistes especialitzadesen Psicologia del'Educacióo que publiquen habitualment treballs i
investigacions d'interès per a la Psicologiade l'Educació:

British Journal of Educational Psychology
http://www.bps.org.uk/publications/journals/bjep/bjep_home.cfm?&redirectCount=0
Contemporary Educational Psychology
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622811/description
Cultura y Educación
http://www.fia.es/revistas/culturayeducacion/home
Dialogic Pedagogy Journal
http://diaped.soe.udel.edu/dp-map/?reload=1
Educational Psychology
http://www.tandf.co.uk/journals/online/0144-3410.asp
Educational Psychology Review
http://www.springerlink.com/content/1573-336X
European Educational Research Journal
http://www.wwwords.co.uk/EERJ/index.html
Human Development
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalHome
Infancia y Aprendizaje
http://www.fia.es/revistas/infanciayaprendizaje/home
Instructional Science
http://www.springerlink.com/content/1573-1952
Revista de Educación
http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion
Teachers College Record. The Voice of Scholarship in Education
http://www.tcrecord.org

ngvgvsyw

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I/11204117
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili