Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Grau de Psicologia (2009) | Estadística en ciències del comportament II

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II Codi 11204110
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Segon Únic primer quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VIGIL COLET, ANDRÉS
Adreça electrònica andreu.vigil@urv.cat
antonio.castel@urv.cat
Professors/es
VIGIL COLET, ANDRÉS
CASTEL RIU, ANTONIO
Web
Descripció general L'assignatura pretén servir d'introducció a les tècniques d'inferència estadística, especialment a l'anàlisi de la variància i les proves associades. D'aquesta manera es complementen els coneixements assolits en l'assignatura Estadística en les Ciències del Comportament I i s'estableixen els coneixements d'anàlisi de dades bàsics per les futures assignatures de l'àrea.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A9 Conèixer els diferents dissenys d'investigació i els procediments de formulació i contrast d'hipòtesis.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Apendre el disseny bàsic d'una investigació i aprendre a formular i contrastar hipòtesis.
 A9 Conèixer les tècniques estadístiques inferencials bàsiques més habituals en la investigació i la pràctica psicològica.
Apendre a interpretar de forma crítica els resultats d'un investigació.
 A10 Potenciar la capacitat de raonament abstracte.
Conèixer les tècniques estadístiques inferencials bàsiques més habituals en l'investigació i en la pràctica psicològica.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Troba la solució adequada
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

Continguts
Tema Subtema
1.Introducció a l'anàlisi de la variància.
2.El càlcul de l'anàlisi de la variància.

3.Supòsits de l'anàlisi de la variància.
4.Tamany de l'efecte i potència.
5.Introducció als procediments de comparació múltiple
6.P.C.M. Aparellats
7.Contrastos
8.El test khi-quadrat

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
Sessió Magistral 15 26 41
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 11 12 23
Treballs 1 6 7
Atenció personalitzada 1 0 1
 
Proves objectives de tipus test 2 0 2
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposicions teòriques sobre el temari recolzades d'exercicis numèrics.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Aplicació pràctica del temari utilitzant el programa SPSSL. Es plantegen situacions concretes que es solucionen utilitzant tècniques estadístiques inferencials. S'introdueixen i analitzen les dades del treball pràctic.
Treballs Relització d'un informe en grup analitzant les dades recollides en un experiment plantejat pel professor.
Atenció personalitzada Respondre dubtes estudiants

Atenció personalitzada
Descripció
Consultar els dubtes sobre el temari

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A5
A9
A10
Elaboració d'un informe en grup (màxim quatre persones) analitzant dades fent servir les tècniques d'anàlisi utilitzades en les pràctiques.

Aquesta activitat es avaluació única i no es pot recuperar.
20%
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
B2
C2
Realització de les pràctiques en l'aula d'informàtica

Aquesta activitat es avaluació única i no es pot recuperar.
10 %
Proves objectives de tipus test
A5
A9
A10
B2
Examen tipus test 70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l’ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d’obligat compliment per part de l’estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Aron, A; i Aron, E.N., Estadística para psicología. Buenos Aires, 2001, Buenos Aires, Prentice Hall.
Balluerka, N., y Vergara, A.I., Diseños de investigación experimental en Psicología. , 2002, Madrid. Prentice Hall.
Pagano, R. , Estadística para las ciencias del comportamiento. , 1999, Buenos Aires. Thomson.
Pascual, J; Frías, D; y Garcia, F. , El diseño y la investigación experimental en Psicología. , (1995) , Valencia. Cristobal Serrano
, Guia SPSS: http://psico.fcep.urv.cat/spss/, ,

Complementària

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili