Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Grau de Psicologia (2009) | Psicopatologia II

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) PSICOPATOLOGIA II Codi 11204107
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Tercer Únic primer quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CANALS SANS, JOSEFA
Adreça electrònica josefa.canals@urv.cat
alexandra.cosi@urv.cat
ainara.blanco@urv.cat
Professors/es
CANALS SANS, JOSEFA
COSI MUÑOZ, ALEXANDRA
BLANCO GOMEZ, AINARA
Web
Descripció general Conèixer els trastorns psicològics que tenen inici en les primeres etapes de la vida i les seves manifestacions al llarg del desenvolupament.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A3 Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3 Conèixer els diferents models teòrics d'explicació de la conducta anormal.
Comprendre la psicopatologia des del punt de vista del desenvolupament.
 A6 Conèixer els transtorns psicopatològics pel que fa a la seva fenomenologia, classificació, etiopatogènia, diagnòstic, curs i evolució.
Conèixer i saber utilitzar els sistemes de classificació en psicopatologia.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges
Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres àmbits
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Bloc I. Aspectes introductoris i generals

1. Concepte de l'anormalitat en la conducta dels nens
2. Les classificacions i el diagnòstic en els trastorns psicològics de nens/adolescents
3. Factors de risc en psicopatologia del desenvolupament
4. L'avaluació psicopatològica en nens/adolescents

II. Bloc de trastorns del desenvolupament
1. Trastorn per dèficit d'atenció - hiperactivitat
2. Trastorns generalitzats del desenvolupament
3. Retard mental
4. Trastorns de la parla i el llenguatge
5. Trastorns de l'eliminació
En cada tema de trastorns es tractarà:
- Definició i classificació
- Manifestacions clíniques i criteris de diagnòstic
- Diagnòstic diferencial
- Factors de risc/causals
- Avaluació

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
Sessió Magistral 32 48 80
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària 20 35 55
Presentacions / exposicions 2 8 10
Atenció personalitzada 2 2 4
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Descriure objectius de l'assignatura, explicar sistema d'avaluació i pla de treball
Sessió Magistral Descriure els coneixements bàsics dels diferents temes
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Aportar casos simulats i fer role-playing a classe, fent que l'alumne tingui una aproximació del coneixements teòrics a la pràctica clínica
Presentacions / exposicions Es treballarà un tema en grup i serà exposat a la resta d'alumnes.
Atenció personalitzada Atendre i guiar a l'alumne en l'elaboració dels treballs i dubtes que li surtin del seu estudi

Atenció personalitzada
Descripció
Atendre i guiar a l'alumne en l'elaboració dels treballs i dubtes que li surtin del seu estudi

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A6
B2
S'avaluarà per treball individual i per les preguntes de supòsit pràctic de l'examen. Els casos pràctics valdran el25% de la nota de l'examen. El treball individual valdrà el 15%de la nota total
Sessió Magistral
A3
A6
B2
S'avaluarà per examen mixt (tipus test i supòsits clínics).
L'examen valdrà el 70% (75% tipus test i 25% casos clínics).
Presentacions / exposicions
A3
S'avaluarà l'exposició: continguts, power, transmissió oral Valdrà 15% de la nota
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es farà un treball individual que valdrà 1,5 punts i un treball en grup que s'exposarà (1,5 punts)

Hi haurà dues convocatòries d'examen. Qui aprovi l'examen i les dues activitats, té l'assignatura aprovada. Qui suspengui l'examen tindrà una segona convocatòria del mateix

Les activitats de treball individual i exposició no tenen segona convocatòria.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l’ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d’obligat compliment per part de l’estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica

American Psychiatric Association (2002). DSM-IV-TR (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) Wasghinton: American Psychiatric Press.

Barkley R.A. (2013). Tomar el control del TDAH en la edad adulta. Barcelona: Octaedro.

Caballo V.E., Simón M.A. (2002). Manual de Psicología clínica infantil y del adolescente. Madrid: Pirámide.

Cercerols R. (2011). Descubrir el Asperger (llibre online).

Jané M.C. (2001). Llenguatge i psicopatologia de la infantesa i la adolescència. Clínica i Avaluació. Bellaterra: Servei de Puublicacions UAB.

http://trastornodehiperactividad.com

http://www.asperger.es/libros.php

Organización Mundial de la Salud (1992). Clasificación internacional de las enfermedades mentales (10ª ed.). Madrid: OMS.

Complementària

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili