Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Grau de Psicologia (2009) | Psicologia biològica II

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) PSICOLOGIA BIOLÒGICA II Codi 11204104
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon Únic primer quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VICENS CALDERÓN, PALOMA
Adreça electrònica paloma.vicens@urv.cat
luis.heredia@urv.cat
mjesus.capilla@urv.cat
Professors/es
VICENS CALDERÓN, PALOMA
HEREDIA SANTAELLA, LUIS
CAPILLA PÉREZ, MARIA JESÚS
Web
Descripció general Fonaments biològics de la conducta i els procesos mentals (Funcions básiques i motivacional i Funcions superiors del SN)

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Conèixer els mecanismes a través dels quals els factors genètics exerceixen una influència sobre el comportament.
Conèixer el paper de les hormones en la conducta.
Conèixer les bases biològiques de la agressivitat per compendre el paper de la biologia en la conducta agressiva i la violència.
Conèixer els paper de la biologia en la sexualtitat humana. tant normal com patològica.
Entendre el paper de les emocions en la planificació i organització de la conducta, aixi com en la presa de decisions.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C5 Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

Continguts
Tema Subtema
BLOC I. FUNCIONS BÀSIQUES I MECANISMES MOTIVACIONALS. TEMA 1: HOMEOSTASI.
TEMA 2: RITMES BIOLÒGICS.
TEMA 3: CONDUCTA REPRODUCTORA.
TEMA 4: EMOCIONS, ESTRÈS I CONDUCTA AGRESSIVA.
TEMA 5: CONDUCTA ADICTIVA.
BLOC II: FUNCIONS SUPERIORS. TEMA 6: PSICOBIOLOGIA DE L'APRENENTATGE I LA MEMÒRIA.
TEMA 7: PSICOBIOLOGIA DEL LLENGUATGE.
TEMA 8: ATENCIÓ I FUNCIONS EJECUTIVES.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
Sessió Magistral 20 29.8 49.8
Tècnica del dilema 2 0 2
Presentacions / exposicions 2 2 4
Treballs 7 7 14
Resolució de problemes, exercicis 25 50 75
Atenció personalitzada 1 1 2
 
Proves mixtes 1 0 1
Proves pràctiques 0.25 0 0.25
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Explicació del funcionament i organització de l'assignatura
Sessió Magistral Expliacions magistrals sobre els continguts de la matèria
Tècnica del dilema Proposició d’un cas, que situa a l’estudiant en un conflicte ètic complex del seu àmbit professional. Es tracta de promoure l’aprenentatge ètic a partir de la reflexió i la metodologia dialèctica.
Presentacions / exposicions Presentació oral d'un treball elaborat en equip als companys i companyes de classe i al professorat de l'assignatura
Treballs Elaboració de resums de lectures per a treballar determinats punts del programa de continguts de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'estudiant.
Atenció personalitzada Amb cita prèvia per correu electrònic

Atenció personalitzada
Descripció
Per tal d'acabar d'entendre tots els conceptes i processos que s'expliquen a l'assignatura així com per tal de realitzar adecuadament la presentació oral a la resta de companys és necessària la utilització de l'atenció personalitzada. L'alumnat podrà comptar amb atenció personalitzada dins l'horari d'atenciò del professorat que romandrà penxat a la porta dels seus despatxos. Es recomana concertar cita prèvia via el correu electrònic de la universitat. No es contestarà cap correu que no sigui enviat des del correu corporatiu.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
A4
Es tracta d'un o varis examens amb preguntes objectives tipus test i preguntes curtes 65
Proves pràctiques
A4
Es tracta de la resolució de problemes, casos i exercicis, així com debats, etc durant les sessions pràctiques 30
Altres   Reflexió sobre un conflicte ètic propi de l'ambit 5
 
Altres comentaris i segona convocatòria
Per tal de superar l'assignatura, l'alumnat ha de treure una puntuació igual o superior a 50 sobre 100. El pes de les proves variarà lleugerament en funció de la modalitat de preparació de l’assignatura triada per l’alumnat (veure més avall).

Estan previstes dues convocatòries per a les proves mixtes. Les dates seran avisades oportunament a l’aula.

Les proves pràctiques i les altres no tindran segona convocatòria donades les seves característiques.

El primer dia de classe, s’explicarà detingudament les dues modalitats de preparació de l’assignatura que es plantegen. L’alumnat haurà de triar la que consideri més adient en funció de les seves possibilitats i interessos. Aquestes modalitats, breument, son:

MODALITAT A

L’alumnat treballarà setmanalment els continguts de manera que haurà de determinar, individualment i en grup, els aspectes clau del tema corresponent i els dubtes que li hagin sorgit al treballar-lo a casa. A l’aula, es determinaran tots els aspectes clau a estudiar de cada tema. Posteriorment, en petits grups, l’alumnat resoldrà els dubtes d’altre (o altres) grups i els explicarà a l’aula per tal de comprovar que han estat adequadament resolts. Tot el procés serà adequadament supervisat pel professorat. L’alumnat haurà de fer entrega dels aspectes clau de cada tema individualment i col·lectiva. També haurà de lliurar els dubtes dels altres grups resolts adequadament. 

Respecte al canvi en el pes de les proves, en aquest cas les proves mixtes tindran un pes de 45 i la resta dels punts (20) s’obtindran mitjançant l’avaluació del procés d’aprenentatge seguit per l’alumnat individualment i col·lectiva

MODALITAT B

Preparar els continguts de l’assignatura (llegir, entendre i saber explicar) mitjançant els manuals de la bibliografia bàsica en la seva darrera edició (excepte el llibre de Junqué i cols, ja que aquests contingut es treballen a les sessions pràctiques).

D'acord amb la normativa vigent el/la professor/a podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats d’avaluació i de les classes. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l’ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i/o de les classes i seran d’obligat compliment per part de l’alumnat.


Fonts d'informació

Bàsica PINEL, J.P.J. , Biopsicología, Prentice Hall. Madrid. , 2007
CARLSON, N.R. , Fisiología de la conducta, Ariel Neurociencia. Barcelona, 2006
JUNQUÉ, C. , Manual de neuropsicología, Síntesis, Madrid. , 2009

Els manuals anteriors són considerats bibliografia bàsica ja que els capítols corresponents als continguts de l'assignatura podran ser considerats material avaluable de l'assignatura.
Durant el curs, es facilitarà bibliografia actualitzada i detallada, si s'escau, sobre els diferents temes a tractar que serà considerada com a complementària (per a cobrir la curiositat de l'alumnat). També es facilitarà la bibliografia específica per a treballar part dels continguts de l'assignatura i que tambè formarà part del material avaluable de l'assignatura, en cas de considerar-se oportú.

Complementària

ngvgvsyw

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA/11204004
PSICOLOGIA BIOLÒGICA I/11204005
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili