Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Grau de Psicologia (2009) | Personalitat i diferències individuals

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS Codi 11204008
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Únic segon quad.
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Psicologia
Coordinador/a
COSI MUÑOZ, ALEXANDRA
Adreça electrònica nuria.vazquezo@urv.cat
alexandra.cosi@urv.cat
Professors/es
VÁZQUEZ ORELLANA, NÚRIA
COSI MUÑOZ, ALEXANDRA
Web
Descripció general Conèixer els principals models i teories explicatives de la personalitat. Coneixer els aspectes mes rellevants de les diferencies individuals en intel·ligència, personalitat i d'altres aspectes relacionats.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.
Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis plantejades.
Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.
 A5 Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis plantejades.
Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús

Continguts
Tema Subtema
1. Concepte de personalitat i Psicologia de la personalitat. 1.1.- Definició de personalitat
1.2.- Evolució històrica del concepte
2. Les tradicions metodològiques de l'estudi de la personalitat. 2.1.- Aproximació clínica
2.2.- Aproximació correlacional
2.3.- Aproximació experimental
3. Models en l'estudi de la personalitat. 3.1.- Models internalistes
3.2.- Models situacionistes
3.3.- Models interaccionistes
4. Origen i historia de les diferències individuals

4.1.- de les Diferencies individuals en personalitat
4.2.- de les Diferencies individuals en intel·ligència
5. La intel·ligència com a capacitat mental
5.1.- Teories factorials
5.2.- Teories cognitives
5.3.- Teories biològiques
6. Diferències grupals i origen de les diferències 6.1.- sobre intel·ligència
6.2.- sobre estils cognitius i creativitat
6.3.- sobre estratègies d’afrontament (coping) i d’altres aspectes relacionats

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
Sessió Magistral 28 56 84
Seminaris 14 14 28
Pràctiques a laboratoris 15 14 29
Atenció personalitzada 1 1 2
 
Proves objectives de tipus test 2 0 2
Proves pràctiques 2 0 2
Proves mixtes 2 0 2
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Es presentarà l'assignatura.
Sessió Magistral La teoria es desenvoluparà mitjançant classes magistrals amb el suport de presentacions amb power point que es penjaran al moodle
Seminaris es treballarà sobre lectures, videos i d'altres materials aplicats. es desenvoluaprà una metodologia més aplicada
Pràctiques a laboratoris S'aprofundirà en el coneixement dels qüestionaris de personalitat, dels test d'inteligència i d'altres aspectes relacionats amb la teoria i la futura pràctica professional
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
Descripció
S'atendrà a través del correu electrònic i de forma presencial al despatx durant els horaris d'atenció a l'alumnes

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A1
A5
C3
Es realitzarà en finalitzar el bloc I, així com al acabar el bloc II, una prova lliure i alliberatòria tipus test, si no s'arriba al 5 no s'allibera matèria i es va amb tot el temari a la convocatòria oficial. L'examen serà tipus test per avaluar els coneixements teòrics (40%) i pràctics (30%)
70%
Proves pràctiques
A1
Treball Pràctic: A partir dels qüestionaris de personalitat administrats a un individu, l’alumne haurà de realitzar un informe i un perfil de la personalitat i un altre d’intel·ligència de l’individu en qüestió. El treball s'haurà de realitzar en grup. 20%
Proves mixtes
A1
Seminaris: A partir de les lectures, videos i el material facilitat als seminaris, l’alumne respondrà a unes preguntes que entregarà a la professora el mateix dia o segons l'activitat fins la data que es senyalarà durant el seminari.
10%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En cas de suspendre algun dels dos parcials de la part teòrica de l'assignatura, es podran recuperar en una segona convocatòria que correspon a la convocatòria oficial.

Tant l'examen pràctic com els seminaris tenen convocatòria única, és a dir, NO es podran recuperar.

D'acord amb la normativa vigent, durant la realització de les proves objectives tipus test els dispositius electrònics (mòbils, tablets, portàtils) han de mantenir-se apagats i guradats amb les pertinences. L'examen de l'alumne que contravingui aquesta norma, serà anul·lat.Fonts d'informació

Bàsica

ANDRÉS PUEYO, A. (1997): Manual de psicología diferencial. Madrid: McGraw-Hill.

BERMUDEZ MORENO, J.; PÉREZ-GARCÍA, A. y SANJUAN, P. (2003). Psicología de la personalidad Vol I y Vol.II Madrid:UNED.

BRODY, N. Y EHRLICHMAN, M.F. (2000):PsicologÍa de la personalidad. Madrid: Prentice Hall.

CHAMORRO-PREMUZIC, T. (2007). Personality and individual differences. Oxford: Blackwell

CHAMORRO-PREMUZIC, T.; VON STUMM, S. y FURNHAM, A. (Eds.) (2011). Handbook of individual differences. Chichester: Wiley-Blackwell.

COLOM MARAÑÓN, R. (2006): Psicología de las Diferencia individuales: Teoría y práctica. Madrid: Pirámide.

ENGLER, B. (1996): Teorías de lapersonalidad. Madrid: McGraw-Hill.

EYSENCK, H. J. y EYSENCK, M. W.(1987): Personalidad y diferencias individuales. Madrid: Pirámide.

FEIST, J. y FEIST, G.J. (2007). Teorías de personalidad (6ª ed.). Madrid: McGraw-Hill

MORENO JIMENEZ, B. (2997):Psicologia de la personalidad: Procesos. Madrid: Thomson

PELECHANO, V. (1996): Psicología dela personalidad: I. Teorías. Barcelona: Ariel.

PERVIN,L. A. (1998): La ciencia de la personalidad. Madrid: McGraw-Hill.

SCHULTZ, D.P. y SCHULTZ, S.E. (2002). Teorías de la Personalidad. Madrid: Thompson.

Complementària

CHAMORRO-PREMUZIC, T. y FURNHAM, A. (2005). Personality and intellectual competence. Mahwah, NJ: Lawrence Erbaum Associates.

COOPER, C. (1998). Individual Differences. London: Arnold.

MATUD, M.P; MARRERO, R yCARBALLEIRA, M. (2004): Psicologia Diferencial. Madrid: Biblioteca Nueva

MILLON, T. (2006): Trastorns de la personalidad en la vida moderna. Barcelona: Masson

SÁNCHEZ-ELVIRA,A. (Ed.) (2005): Introducción al estudio de las diferencias individuales (2.aed.). Madrid: Sanz y Torres.

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili