Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau d'Infermeria (2009) | Fonaments de psicologia aplicada

 

Grau d'Infermeria (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA Codi 18204005
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MORIONES PELLISÀ, FRANCISCO JAVIER
Adreça electrònica xavier.moriones@urv.cat
Professors/es
MORIONES PELLISÀ, FRANCISCO JAVIER
Web
Descripció general Descripció general L’objectiu de la infermeria és la cura de la persona durant tot el seu procés vital, tenint-la en compte com a ser integral, per tant, el professional d’infermeria ha de tenir coneixements de les bases i de les principals funcions del comportament humà. Durant l’exercici professional ajuden les persones a desenvolupar estratègies per assolir l’equilibri amb elles mateixes, els altres i l’entorn. Per oferir unes cures de qualitat s’ha de considerar la persona com un tot únic amb les seves particularitats biològiques, intel•lectuals, emocionals, socials i creences, el funcionament integral de les quals contribueix en el procés de salut i malaltia. Si aquestes dimensions i processos no s’integren i interactuen adequadament l’equilibri es trenca i la persona necessitarà ajuda. Per reconèixer i donar resposta a aquestes necessitats cal conèixer les diferents dimensions i processos de funcionament del comportament humà des de les vessants filogenètica, evolutiva, bàsica i social, fent servir com a referents els diferents marcs teòrics o models conductuals actuals.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A7 Conèixer i valorar els canvis associats a les diferents etapes del cicle vital i la seva repercussió en la salut, identificant les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques de formes de vida.
 A22 Expressar i gestionar les pròpies emocions, les del pacient, famílies i membres de l'equip.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A7Conèixer i valorar els canvis associats a les diferents etapes del cicle vital i la seva repercussió en la salut, identificant les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques de formes de vida. Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics
Explicar els diferents processos i condicionants evolutius
Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana
 A22Expressar i gestionar les pròpies emocions, les del pacient, famílies i membres de l'equip. Conèixer las pròpies reaccions emocionals
Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
 B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
 B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida. Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Unitat temàtica I:
Introducció i conceptes generals.
1.- La psicología com estudi de la conducta humana: què és una conducta?.

2.- Filogènesi de la conducta humana: adaptació al medi i herència de l'espècie.

3.-El binomi herència-aprenentatge: plasticitat neuronal.

4.- Perspectiva holística del comportament humà: la conducta com un sistema.

5.- Models psicològics d'estudi de la conducta humana.

6.- Trets d'una psicologia aplicada a l'infermeria: l'ésser humà és l'objecte de la pràctica infermeria.Unitat temàticaII:
Processos i condicionants evolutius
1.- Concepte de Període d’Empremta: dependència i afecció. Patología de la afecció.

2.- El concepte de maduració i els aprenentatges bàsics associats

3.- Trests bàsics del procés de desenvolupament emocional.

4.- Trets bàsics del procés de desenvolupament cognitiu.

5.- Trets bàsics del procés de desenvolupament psicosocial
Unitat temàtica III:
Processos psicosocials bàsics1.- Sensopercepció, atenció, aprenentatge i memòria.

2.- Pensament , intel·ligència i llenguatge.

3.- Motivació, sequència de la motivació i conflicte.

4.- Emoció i intel·ligència emocional.

5.- Els condicionants del medi sociocultural. Naturalesa de la frustració, estratègies d'afrontament i adaptació al canvi.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
Sessió Magistral 28 56 84
Treballs 14 28 42
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 20 0 20
Atenció personalitzada 1 1 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l’assignatura de forma interactiva i participativa introduint elements d’analisi reflexió.
Treballs Elaboració en grups de 5 alumnes del material audiovisual relacionat amb un tema director i monogràfic extret dels continguts teòrics i seminari. El tema es definirà al començament del curs.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Desplegament, anàlisi. debat i resolució del matarial presentat als seminaris i grups de problemes. El material serà presentat amb suport audiovisual.

Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció personalitzada es planteja de forma voluntària, es a dir, a demanda de l'alumne i sempre relativa a dificultats en el seguiment de l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A7Conèixer i valorar els canvis associats a les diferents etapes del cicle vital i la seva repercussió en la salut, identificant les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques de formes de vida.
A22Expressar i gestionar les pròpies emocions, les del pacient, famílies i membres de l'equip.
B1Aprendre a aprendre.
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Prova objectiva tipus test de cadascuna de les tres unitats temàtiques. Cada prova es durà a terme la setmana següent de la finalització de cada unitat. En total 3 proves. La prova serà de aproximadament 20 items amb tres possibilitats de resposta. Aquestes poden ser correctes, en blanc o errònies. Els errors descompten la puntuació final. 25% sobre 10 en cada una de les proves. Total 75%.
Treballs
A7Conèixer i valorar els canvis associats a les diferents etapes del cicle vital i la seva repercussió en la salut, identificant les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques de formes de vida.
A22Expressar i gestionar les pròpies emocions, les del pacient, famílies i membres de l'equip.
Es faràn grups de 5 alumnes. Cada grup presentarà, quinze dies abans de la finalització docent del primer quadrimestre, un treball-memòria d'elaboració grupal i de caràcter obligatori, sobre el monogràfic plantejat al seminari El tema serà el mateix per a tots els grups. El dia límit d'entrega es comunicarà al començament de curs. L'extensió serà de 2 cares de D.4 en FORMAT PDF. S'ha d'enviar al moodle i penjar en una carpeta-activitat, que es crearà en el seu moment. El treball ha de ser reflexiu, creatiu i MAI bibliogràfic. La font de documentació ha de ser la informació treballada als seminaris i a la part corresponent de la classe magistral.
El plagi serà sancionat amb l'anul·lació del treball sense alternativa.
25% sobre 10
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Tal com s'ha dit abans el treball no ha de ser bibliogràfic i qualsevol plagi l' anul·larà, sense opció a repetir-lo.

 Els alumnes que no arribin al aprovat amb l'avaluació continuada, podràn accedir a una segona convocatòria on hauràn de justificar un nivell suficient en la/les  part/s dels contingut i/o dels seminaris que no hagin estat superats. Es concretarà amb una prova de 10 preguntes curtes a desenvolupar i corresponent a la part no aprovada. Si el treball-memòria  no s'ha superat, s'haurà de repetir.


Fonts d'informació

Bàsica

 

Complementària

 

  • Bàsica

  • Ansermet,F. Magistretti,P. (2006) A cada cual su cerebro: plasticidad neuronal e inconsciente, Katz editores. Buenos Aires.

  • Fierro, A., (1996) Manual de Psicología de la personalidad. Paidos. BCN.


    Myers DG. (2005) Psicología., Medica Panamericana.. Madrid

  • Nelly, J,A., (2998) Entrenamiento de las habilidades sociales. Desclée de Brouwer. Bilbao

  • Perez, V., (2005) Procesos psicológicos básicos. Pearson Madrid.

  • Puente, A., (1993) Manual de Psicología Básica. Panamericana. Madrid.

  • Stassen K, Thomson R. (2004) Psicología del desarrollo: Infancia y adolescencia., Medica Panamericana. Madrid.

  • Tazón P, Aseguinolaza L, García-Campayo J. (2004) Ciencias psicosociales., Masson. Barcelona.

Complementària

Latorre JM,., Ciencias psicosociales aplicadas I., Síntesis., 1995 Madrid.


López F, Desarrollo afectivo y social, Pirámide, 2003 Madrid


Lange S, El libro de las emociones, EDAF, 2004 Madrid.


Aguado L, Emoción, afecto y motivación, Alianza, 2005 Madrid


Lluch M. T,, Enfermería psicosocial y de salud mental: marco conceptual y metodológico., Universidad de Barcelona., 2005 Barcelona.


Goleman D, Inteligencia social, Kairós, 2006 Barcelona


Gil J., Psicología de la Salud., Pirámide., 2004 Madrid.
Nieto J, Abad M A, Esteban M, Tejerina M., Psicología para Ciencias de la Salud: estudio del comportamiento humano ante la enfermedad., McGraw-Hill., 2004 Madrid.


Penzo W., Psicologia per a les Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, 1999 Barcelona


Olivares J, Méndez FX, Técnicas de modificación de la conducta, Biblioteca nueva, 2005 Madrid

Shives L.R. Enfermería psiquiátrica y de salud mental: conceptos básicos. McGraw-Hill, 2005 Madrid.

http://wwwpsiquitria.com, http://wwwcop.es, http://wwwpsicologia-online.com, http://wwwrems.com, http://wwwpsicocentro.com , http://psicovirtual.com

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL/18204101
RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA/18204006
SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA/18204213

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA/18204004
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ/18204001

 
Altres comentaris
Escriure correctament. Desplegar un minim de vocabulari que es correspongui a l'exigència dels estudis universitaris, i fer-lo servir de manera comprensible. Mostrar els trets minims del saber estar que demana la convivència i fer-se càrreg tant dels encerts com dels errors.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili