Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau de Treball Social (2009) | Habilitats socials i comunicació interpersonal

 

Grau de Treball Social (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL Codi 15224103
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Primer Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Adreça electrònica adriana.gil@urv.cat
Professors/es
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Web
Descripció general Aquesta assignatura ofereix els fonaments teòrics i practics per utlitzar les habilitats comunicatives i la comunicació interpersonal tant virtuals com presencials, aplicades al Treball social.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A9 Analitzar els comportaments que representen un risc per al sistema client i elaborar estratègies de modificació dels mateixos
 A11 Donar suport al desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats socials
 A12 Orientar a persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats en l'anàlisi de les seves necessitats i en la presa de decisions
 A13 Identificar situacions de risc i actuar preventivament en la seva resolució
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, assignant prioritats, complint amb les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball
 B5 Treballar dins de sistemes, xarxes i equips interprofessionals de forma cooperativa i responsabilitat compartida
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A9Analitzar els comportaments que representen un risc per al sistema client i elaborar estratègies de modificació dels mateixos Genèric
 A11Donar suport al desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats socials Aplica estratègies de relació amb grups socials
 A12Orientar a persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats en l'anàlisi de les seves necessitats i en la presa de decisions Genèric
 A13Identificar situacions de risc i actuar preventivament en la seva resolució Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. Genèric
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, assignant prioritats, complint amb les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball Genèric
 B5Treballar dins de sistemes, xarxes i equips interprofessionals de forma cooperativa i responsabilitat compartida Genèric
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets. Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
La comunicació: una perspectiva psicosocial A) Comunicació i significat; Una metáfora de la conducció inadecuada; Una concepció realitzativa del llenguatge; El llenguatge: constitutiu de la vida social; Anàlisi de la conversa; Narracions
Habilitats i estratègies de comunicació interpersonal A) Donar el protagonisme a l'altre i acompanyar l'agenda de l'altre; Organitzar la comunicació personal vs la comunicació interpersonal: com preguntar i què preguntar; L'ús de la comunicació no verbal i de la reformulació en la relació d'ajut
B) Importància de les habilitats de comunicació, d'escolta i d'avaluació
C) Proporcionar ajut, direcció i orientació
D) Empoderament, negociació i cooperació
E) Competència i responsabilitat professionals
L'entrevista en Treball Social A) Tècniques bàsiques de l'entrevista
La comunicació virtual A) Anàlisi de la situació comunicativa; Elaboració de missatges: llengua i estil; Recomanacions pràctiques per l'elaboració de missatges

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
Sessió Magistral 10 40 50
Presentacions / exposicions 2 28 30
Presentacions / exposicions 2 43 45
Atenció personalitzada 4 0 4
 
Proves objectives de tipus test 10 45 55
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Dinàmica de grup que permetrà aprofundir en la forma de treball de l'assignatura i la seva avaluació
Sessió Magistral Exposició oral, per part de la professora, dels continguts teòrics del primer tema. Aquesta exposició anirà comunment recolzada per presentacions en PWP.
Presentacions / exposicions Exposició oral, sobre els continguts teòrics assignats del temari, que es farà en grups de treball
Presentacions / exposicions Exposició oral, del treball de pràctiques, que es farà en grups de treball

Atenció personalitzada
Descripció
La professora orientarà i guiarà el procés d’aprenentatge de l’alumne a través del moodle i/o l'aula. També es pot fer al despatx, concertant prèviament una tutoria amb la professora.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A11Donar suport al desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats socials
A13Identificar situacions de risc i actuar preventivament en la seva resolució
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Exposició oral, del treball de pràctiques, que es farà en grups de treball 40%
Presentacions / exposicions
A11Donar suport al desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats socials
A13Identificar situacions de risc i actuar preventivament en la seva resolució
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, assignant prioritats, complint amb les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Exposició oral, sobre els continguts teòrics assignats del temari, que es farà en grups de treball 30%
Proves objectives de tipus test
A9
B3
B4
Prova de 20 o 30 ítems d'opció múltiple amb tres o quatre opcions de resposta 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En cas d'haver suspès l'avaluació continua (no aprovar una o més de les activitats programades), es farà l'avaluació final. Si l'exposició del treball de pràctiques s'ha aprovat, només es realitzarà l'examen de recuperació de la segona convocatòria i si s'aprova, la nota farà mitjana amb les notes de l'avaluació continua.

Si l'exposició del treball de pràctiques se suspèn o no s'ha realitzat l'avaluació continua, es farà l'examen de recuperació i s'haurà de fer el treball de pràctiques de manera individual. La nota final serà un 60% la nota de l'examen i un 40% el treball de pràctiques individual.

L'examen de recuperació consisteix a una prova objectiva tipus test de 40 o 50 ítems d'opció múltiple amb tres o quatre opcions de resposta.


Fonts d'informació

Bàsica Gil-Juárez, A. i Vitores, A., Comunicació i Discurs, Editorial UOC, Barcelona
Trevithick, P., Habilidades de Comunicación en Intervención Socia, Ed Narcea , Madrid

Complementària

Alonso, J. (2006): Comunicación virtual elementos y dinámicas. Madrid, Visionnet

Vayreda, A. y Domènech, M. (2007). Psicología e Internet. Barcelona: Editorial UOC

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili