Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009) | Pràctiques externes

 

Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) PRÀCTIQUES EXTERNES Codi 15204401
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
9 Pràctiques Externes obligatòria Quart Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Dret Públic
Economia
Gestió d'Empreses
Psicologia
Coordinador/a
JORDI AMOROS, CATALINA
TORRES CORONAS, MARIA TERESA
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ROSA MARIA
Adreça electrònica rosa.rodriguez@urv.cat
teresa.torres@urv.cat
catalina.jordi@urv.cat
ferran.ferre@urv.cat
Professors/es
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ROSA MARIA
TORRES CORONAS, MARIA TERESA
JORDI AMOROS, CATALINA
FERRÉ PADRENY, FERNANDO
Web

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Identificar i interpretar correctament els elements bàsics dels sistema jurídic i el marc normatiu regulador de les relacions laborals, de la Seguretat Social i de l’ocupació
 A2 Aplicar les teories existents sobre la gestió i direcció dels recursos humans a les organitzacions
 A3 Analitzar i sistematitzar correctament el funcionament del mercat de treball i de les polítiques sociolaborals
 A4 Reconèixer la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball i dels seus agents socials, atenent de forma integrada a les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica
 A5 Argumentar i raonar jurídicament en l’àmbit de les relacions laborals
 A6 Realitzar funcions d’assessorament, representació, negociació i resolució de conflictes en els diferents àmbits de les relacions laborals
 A7 Intervenir i gestionar sociolaboralment en les relacions laborals
 A8 Aplicar les diferents tècniques pròpies de la gestió dels recursos humans, de la investigació social i de l’avaluació i l’auditoria laboral
 A9 Interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball
 A10 Elaborar, implementar i avaluar estratègies de promoció socioeconòmica, d’inserció laboral i de formació del sistema d’ocupació
 A11 Analitzar, diagnosticar, avaluar i definir estratègies en l’àmbit de l’organització del treball i dels recursos humans
 A12 Analitzar i diagnosticar situacions i problemes del mercat de treball (immigració, igualtat per raó de gènere, desenvolupament local, ...)
 A13 Elaborar, gestionar i avaluar les polítiques d’ocupació
 A14 Intervenir, assessorar i gestionar la prevenció de riscos laborals
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp sociolaboral.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, demostrant capacitat d'organització i planificació.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida, demostrant capacitat d'organització i planificació.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
 B8 Gestionar projectes tècnics i/o professionals complexos.
 B9 Dissenyar estratègies i solucionar problemes en matèria d'igualtat.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentatge
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1Identificar i interpretar correctament els elements bàsics dels sistema jurídic i el marc normatiu regulador de les relacions laborals, de la Seguretat Social i de l’ocupació Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que desenvolupen
 A2Aplicar les teories existents sobre la gestió i direcció dels recursos humans a les organitzacions Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans amb criteris d’eficiència i eficàcia
 A3Analitzar i sistematitzar correctament el funcionament del mercat de treball i de les polítiques sociolaborals Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els principis de la direcció estratègica de l’empresa
 A4Reconèixer la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball i dels seus agents socials, atenent de forma integrada a les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual
 A5Argumentar i raonar jurídicament en l’àmbit de les relacions laborals Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques
 A6Realitzar funcions d’assessorament, representació, negociació i resolució de conflictes en els diferents àmbits de les relacions laborals Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball
 A7Intervenir i gestionar sociolaboralment en les relacions laborals Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball
 A8Aplicar les diferents tècniques pròpies de la gestió dels recursos humans, de la investigació social i de l’avaluació i l’auditoria laboral Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans
 A9Interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes de mercat
 A10Elaborar, implementar i avaluar estratègies de promoció socioeconòmica, d’inserció laboral i de formació del sistema d’ocupació Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en els diversos col•lectius de treballadors
 A11Analitzar, diagnosticar, avaluar i definir estratègies en l’àmbit de l’organització del treball i dels recursos humans Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions
 A12Analitzar i diagnosticar situacions i problemes del mercat de treball (immigració, igualtat per raó de gènere, desenvolupament local, ...) Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de recursos humans
 A13Elaborar, gestionar i avaluar les polítiques d’ocupació Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la productivitat com a motors del creixement econòmic
 A14Intervenir, assessorar i gestionar la prevenció de riscos laborals Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp sociolaboral. Elabora una estratègia per a resoldre el problema
 B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, demostrant capacitat d'organització i planificació. Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb una sistemàtica
 B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida, demostrant capacitat d'organització i planificació. Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets. Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
 B7Tenir sensibilització en temes mediambientals. Integra el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions, treballs i projectes, amb una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental
 B8Gestionar projectes tècnics i/o professionals complexos. Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte
 B9Dissenyar estratègies i solucionar problemes en matèria d'igualtat. Disposa de les habilitats i els recursos pràctics per a solucionar problemes en l'àmbit de la igualtat
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional. Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i motivacions acadèmico-professionals

Procediments de selecció i assignació
Procediments

Informació a tots els estudiants matriculats de l'oferta de pràctiques, places, periodes i requisits, també dels terminis i de la documentació a entregar.

A partir de la priorització que fa l'estudiant, s'assignen les places per ordre segons la nota mitjana de l'expedient.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
Selecció/assignació de pràctiques externes 0 1 1
Estada / execució de pràctiques 0 200 200
Relació amb el tutor de pràctiques intern 6 0 6
Relació amb el tutor de pràctiques extern 6 0 6
Treballs 0 10 10
Atenció personalitzada 1 0 1
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Pla específic d'actuació
  Descripció
Activitats Introductòries Reunió informativa sobre l'oferta de pràctiques com a places, periodes i requisits. Informació dels terminis i de la documentació a entregar.
Estada / execució de pràctiques L'estada de les pràctiques consisteix en 200 hores d'activitat presencial al lloc assignat
Treballs Ralització d'una memòria en la l'estudiant haurà de triar un tema que hagi treballat al llarg de la carrera i relacionar-lo amb la seva experiència en l'empresa o institució. Es preten que l'estudiant faci una reflexió crítica sobre l'ajustament entre la teoria i la pràctica.

Mecanismes coordinació/seguiment
Es durà a terme una coordinació interna (per part de la universitat) i una coordinació externa (per part del centre de pràctiques).
Descripció

Cada estudiant té un tutor o tutora assignat amb el qual haurà d'estar en contacte permanent, a més de realitzar tres tutories obligatòries.

L'alumnat, des del primer dia, estarà en contacte amb el tutor o tutora de l'empresa corresponent. Li presentarà la documentació i conjuntament ompliran el quadern de pràctiques com a eina de seguiment de l'estada.


Criteris i procediments d'avaluació
Es durà a terme una avaluació interna (per part de la universitat), una avaluació externa (per part del centre de pràctiques) i una autoavaluació.
Metodologies Competències Descripció Pes        
Estada / execució de pràctiques
A1Identificar i interpretar correctament els elements bàsics dels sistema jurídic i el marc normatiu regulador de les relacions laborals, de la Seguretat Social i de l’ocupació
A2Aplicar les teories existents sobre la gestió i direcció dels recursos humans a les organitzacions
A3Analitzar i sistematitzar correctament el funcionament del mercat de treball i de les polítiques sociolaborals
A4Reconèixer la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball i dels seus agents socials, atenent de forma integrada a les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica
A5Argumentar i raonar jurídicament en l’àmbit de les relacions laborals
A6Realitzar funcions d’assessorament, representació, negociació i resolució de conflictes en els diferents àmbits de les relacions laborals
A7Intervenir i gestionar sociolaboralment en les relacions laborals
A8Aplicar les diferents tècniques pròpies de la gestió dels recursos humans, de la investigació social i de l’avaluació i l’auditoria laboral
A9Interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball
A10Elaborar, implementar i avaluar estratègies de promoció socioeconòmica, d’inserció laboral i de formació del sistema d’ocupació
A11Analitzar, diagnosticar, avaluar i definir estratègies en l’àmbit de l’organització del treball i dels recursos humans
A12Analitzar i diagnosticar situacions i problemes del mercat de treball (immigració, igualtat per raó de gènere, desenvolupament local, ...)
A13Elaborar, gestionar i avaluar les polítiques d’ocupació
A14Intervenir, assessorar i gestionar la prevenció de riscos laborals
B1Aprendre a aprendre.
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp sociolaboral.
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, demostrant capacitat d'organització i planificació.
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida, demostrant capacitat d'organització i planificació.
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
B7Tenir sensibilització en temes mediambientals.
B8Gestionar projectes tècnics i/o professionals complexos.
B9Dissenyar estratègies i solucionar problemes en matèria d'igualtat.
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
El tutor de pràctiques intern avalua l'estada de l'estudiant en l'entitat/empresa a partir de quadern de pràctiques supervisat pel tutor de la mateixa 55%
Relació amb el tutor de pràctiques intern
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
L'estudiant realitzarà tres tutories obligatòries per garantir el millor seguiment i aprofitament de l'estada en l'empresa/entitat 20%
Treballs
A1Identificar i interpretar correctament els elements bàsics dels sistema jurídic i el marc normatiu regulador de les relacions laborals, de la Seguretat Social i de l’ocupació
A2Aplicar les teories existents sobre la gestió i direcció dels recursos humans a les organitzacions
A3Analitzar i sistematitzar correctament el funcionament del mercat de treball i de les polítiques sociolaborals
A4Reconèixer la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball i dels seus agents socials, atenent de forma integrada a les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica
A5Argumentar i raonar jurídicament en l’àmbit de les relacions laborals
A6Realitzar funcions d’assessorament, representació, negociació i resolució de conflictes en els diferents àmbits de les relacions laborals
A7Intervenir i gestionar sociolaboralment en les relacions laborals
A8Aplicar les diferents tècniques pròpies de la gestió dels recursos humans, de la investigació social i de l’avaluació i l’auditoria laboral
A9Interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball
A10Elaborar, implementar i avaluar estratègies de promoció socioeconòmica, d’inserció laboral i de formació del sistema d’ocupació
A11Analitzar, diagnosticar, avaluar i definir estratègies en l’àmbit de l’organització del treball i dels recursos humans
A12Analitzar i diagnosticar situacions i problemes del mercat de treball (immigració, igualtat per raó de gènere, desenvolupament local, ...)
A13Elaborar, gestionar i avaluar les polítiques d’ocupació
A14Intervenir, assessorar i gestionar la prevenció de riscos laborals
B1Aprendre a aprendre.
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp sociolaboral.
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, demostrant capacitat d'organització i planificació.
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida, demostrant capacitat d'organització i planificació.
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
B7Tenir sensibilització en temes mediambientals.
B8Gestionar projectes tècnics i/o professionals complexos.
B9Dissenyar estratègies i solucionar problemes en matèria d'igualtat.
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
L'estudiant haurà de realitzar una memòria en la qual desenvoluparà un tema treballat al llarg de la carrera i relacionar-lo amb la seva experiència en l'empresa i amb el disseny d'un pla de futur professional. Haurà de fer una reflexió crítica sobre l'ajust entre la teoria i la pràctica dels coneixements adquirits i impartits

Autoinforme sobre l'estada en l'empresa realitzat per l'estudiant
20%
5%
Altres
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
Només es podrà matricular l'assignatura de Pràctiques Externes quan s'hagin superat el 50% dels crèdits de la carrera
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili