Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009) | Treball de fi de grau

 

Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE GRAU Codi 15204301
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
9 Treball fi de grau Quart Únic segon quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Dret Públic
Economia
Gestió d'Empreses
Psicologia
Coordinador/a
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ROSA MARIA
JORDI AMOROS, CATALINA
Adreça electrònica rosa.rodriguez@urv.cat
lluis.carreras@urv.cat
laia.pie@urv.cat
ferran.mane@urv.cat
catalina.jordi@urv.cat
ferran.ferre@urv.cat
alejandro.grau@urv.cat
Professors/es
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ROSA MARIA
CARRERAS ROIG, LLUÍS
PIÉ DOLS, LAIA
MAÑÉ VERNET, FERRAN
JORDI AMOROS, CATALINA
FERRÉ PADRENY, FERNANDO
GRAU ORTS, ALEJANDRO
Web

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Identificar i interpretar correctament els elements bàsics dels sistema jurídic i el marc normatiu regulador de les relacions laborals, de la Seguretat Social i de l’ocupació
 A2 Aplicar les teories existents sobre la gestió i direcció dels recursos humans a les organitzacions
 A3 Analitzar i sistematitzar correctament el funcionament del mercat de treball i de les polítiques sociolaborals
 A4 Reconèixer la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball i dels seus agents socials, atenent de forma integrada a les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica
 A5 Argumentar i raonar jurídicament en l’àmbit de les relacions laborals
 A6 Realitzar funcions d’assessorament, representació, negociació i resolució de conflictes en els diferents àmbits de les relacions laborals
 A7 Intervenir i gestionar sociolaboralment en les relacions laborals
 A9 Interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball
 A10 Elaborar, implementar i avaluar estratègies de promoció socioeconòmica, d’inserció laboral i de formació del sistema d’ocupació
 A11 Analitzar, diagnosticar, avaluar i definir estratègies en l’àmbit de l’organització del treball i dels recursos humans
 A12 Analitzar i diagnosticar situacions i problemes del mercat de treball (immigració, igualtat per raó de gènere, desenvolupament local, ...)
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp sociolaboral.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, demostrant capacitat d'organització i planificació.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentatge
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1Identificar i interpretar correctament els elements bàsics dels sistema jurídic i el marc normatiu regulador de les relacions laborals, de la Seguretat Social i de l’ocupació Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals
 A2Aplicar les teories existents sobre la gestió i direcció dels recursos humans a les organitzacions Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades
 A3Analitzar i sistematitzar correctament el funcionament del mercat de treball i de les polítiques sociolaborals Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu entorn
 A4Reconèixer la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball i dels seus agents socials, atenent de forma integrada a les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i l’ocupació en la societat actual
 A5Argumentar i raonar jurídicament en l’àmbit de les relacions laborals Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual
 A6Realitzar funcions d’assessorament, representació, negociació i resolució de conflictes en els diferents àmbits de les relacions laborals Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i col•lectius, del treballador
 A7Intervenir i gestionar sociolaboralment en les relacions laborals Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema de dependència
 A9Interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social
 A10Elaborar, implementar i avaluar estratègies de promoció socioeconòmica, d’inserció laboral i de formació del sistema d’ocupació Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral
 A11Analitzar, diagnosticar, avaluar i definir estratègies en l’àmbit de l’organització del treball i dels recursos humans Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions
 A12Analitzar i diagnosticar situacions i problemes del mercat de treball (immigració, igualtat per raó de gènere, desenvolupament local, ...) Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp sociolaboral. Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació
 B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. Identifica les causes i fins de la innovació
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, demostrant capacitat d'organització i planificació. Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets. Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional. Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

Procediments de selecció i assignació
Procediments

L'assignació dels treballs als alumnes es farà segons els següents criteris:

1. Distribució per part de la facultat del nombre de matriculats als departaments.

2. Cadascun dels departaments especificarà el nombre de treballs que pot tutoritzar cada àrea i la seva línea temàtica.

3. Tramesa de les propostes dels departaments de les línies temàtiques a la facultat.

4. Públicació per part de la facultat de les línies temàtiques ofertades pels departaments.

5. Elecció del treball, en base a les preferències marcades pels alumnes i assignació de la línia temàtica a l'alumne en funció de la seva nota curricular. En cas d'empat, tindrà preferència l'alumne que tingui un major nombre de crèdits aprovats a l'ensenyament corresponent i si amb aquest criteri també es produeix empat, es procedirà a un sorteig. Els alumnes no podran triar línies temàtiques d'assignatures de formació bàsica o obligatòria no superades o matriculades.

6. El departament determinarà l'àrea i assignarà a l'alumne un tutor.

7. Dintre de la línia temàtica, l'alumne pot proposar un tema concret que haurà de'aprovar el tutor designat.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 0 4 4
Selecció/assignació del treball de fi de grau 1 1 2
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau 8 0 8
Elaboració del treball de fi de grau 0 210 210
Presentació i defensa del treball de fi de Grau 1 0 1
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Pla específic d'actuació
  Descripció
Activitats Introductòries Activitat encaminada a que l'alumne prengui contacte i recolli informació sobre el funcionament global d'aquesta assignatura
Selecció/assignació del treball de fi de grau D'acord amb el procediment d'assignació de treballs, el professor tutor haurà de determinar amb l'alumne el tema concret del treball

Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau La relació del professor tutor amb l'alumne es concreta en:
- Realització mínima de quatre tutories.
- Determinació del tema concret del treball.
- Orientació i supervisió de la realització i defensa del treball.
- Aprovació de la defensa pública per part del professor tutor.
- Realització d'un informe favorable o desfavorable.
- En cas d'informe desfavorable es comunicarà a l'alumne perquè pugui sol·licitar endarrerir la defensa del treball, segons el procediment i terminis establerts a la Normativa Acadèmica i de Matrícula.
Elaboració del treball de fi de grau Realització del treball individual i autònom per part de l'alumne
Presentació i defensa del treball de fi de Grau El treball, amb informe favorable del tutor, es defensarà pública i presencialment davant d'un tribunal. L'exposició de l'alumne es fará durant 15 minuts.

Mecanismes coordinació/seguiment
Es durà a terme una coordinació interna (per part de la universitat).
Descripció

A través de les tutories establertes el professor anirà orientant i supervisant tot el treball que ha de desplegar l'alumne

 


Criteris i procediments d’avaluació
Es durà a terme una avaluació interna (per part de la universitat)
Metodologies Competències Descripció Pes        
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, demostrant capacitat d'organització i planificació.
El tutor ha de realitzar un informe relatiu a les entrevistes, la dedicació de l'alumne i l'assoliment de les competencies del treball fi de grau que representa el 20% de la nota final.
Per altra banda, el professor tutor també ha de realitzar un informe favorable o desfavorable relatiu a si el treball assoleix la qualitat necessaria per la seva defensa o no.
20%
Presentació i defensa del treball de fi de Grau
A1Identificar i interpretar correctament els elements bàsics dels sistema jurídic i el marc normatiu regulador de les relacions laborals, de la Seguretat Social i de l’ocupació
A2Aplicar les teories existents sobre la gestió i direcció dels recursos humans a les organitzacions
A3Analitzar i sistematitzar correctament el funcionament del mercat de treball i de les polítiques sociolaborals
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp sociolaboral.
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, demostrant capacitat d'organització i planificació.
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
El treball, amb informe favorable del tutor, es defensarà pública i presencialment davant d'un tribunal. L'exposició de l'alumne es fará durant 15 minuts. 20%
Elaboració del treball de fi de grau
A1Identificar i interpretar correctament els elements bàsics dels sistema jurídic i el marc normatiu regulador de les relacions laborals, de la Seguretat Social i de l’ocupació
A2Aplicar les teories existents sobre la gestió i direcció dels recursos humans a les organitzacions
A3Analitzar i sistematitzar correctament el funcionament del mercat de treball i de les polítiques sociolaborals
A4Reconèixer la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball i dels seus agents socials, atenent de forma integrada a les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica
A5Argumentar i raonar jurídicament en l’àmbit de les relacions laborals
A6Realitzar funcions d’assessorament, representació, negociació i resolució de conflictes en els diferents àmbits de les relacions laborals
A7Intervenir i gestionar sociolaboralment en les relacions laborals
A9Interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball
A10Elaborar, implementar i avaluar estratègies de promoció socioeconòmica, d’inserció laboral i de formació del sistema d’ocupació
A11Analitzar, diagnosticar, avaluar i definir estratègies en l’àmbit de l’organització del treball i dels recursos humans
A12Analitzar i diagnosticar situacions i problemes del mercat de treball (immigració, igualtat per raó de gènere, desenvolupament local, ...)
B1Aprendre a aprendre.
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp sociolaboral.
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
Realització del treball individual i autònom per part de l'alumne 60%
Altres
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Informe del tutor en relació a entrevistes, dedicació alumne i assoliment de competencies: 20% de la nota final
Avaluació del treball realitzat per l'estudiant: 60% de la nota final
Defensa pública del treball: 20% de la nota final

En el supòsit de que el professor tutor realitzi un informe desfavorable del treball lliurat per l'alumne aquest es comunicarà a l'alumne a efectes de que esmeni les mancances del treball i sol·liciti l'endarreriment de la defensa del treball, segons el procediment i terminis establerts a la Normativa Aadèmica i de Matrícula.


Fonts d'informació

Bàsica

Les fonts d'informació venen determinades pel treball concret que ha de desenvolupar l'alumne

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
La matrícula del treball de fi de grau comporta l'obligatorietat de matricular totes les assignatures que resten per finalitzar el grau
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili