Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Relacions Laborals (2002) | Tècniques de selecció

 

Relacions Laborals (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) TÈCNIQUES DE SELECCIÓ Codi 15061216
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRÉ PADRENY, FERNANDO
Adreça electrònica ferran.ferre@urv.cat
Professors/es
FERRÉ PADRENY, FERNANDO
Web
Descripció general Aquesta assignatura serveix per coneixer les tècniques i instruments necessaris per poder relitzar els processos de selecció de personal.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. En el cas de ser una assignatura ja extingida, el dret a examen correspon a la convocatòria extraordinària i per poder matricular l'assignatura hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del Centre.
Aquesta assignatura està destinada només a aquells estudiants que prèviament hagin presentat la sol·licitud de CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA D'EXAMEN.

Continguts
Tema Subtema
Tema I. Esquema bàsic del procés de selecció.
Models de selecció de personal.

Fases del procés de selecció de personal.

La selecció per competències.
Tema II. Tècniques i instruments util·lizats al procés de selecció de personal. Eines de preselecció.

Proves professionals o de coneixements.

Test psicològics de selecció de personal.

Proves en situacions reals o simulades.
Tema III. L'entrevista de selecció de personal.
Característiques i models d'entrevista de selecció.

Funcions de l'entrevista.

Metodologia i organització a l'entrevista.

Insuficiències i problemes que genera l'entrevista.
Tema IV. Avaluació de candidats. Avaluació de candidats.
Tema V. Limitacions ètiques i legals del procés de selecció.
La responsabilitat del procés de selecció.

Problemes i errors més freqüents.

Atenció personalitzada
Descripció
Atendre dubtes i preguntes sobre els treballs, presentacions, i aspectes teórics i practics de l'assignatura.

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació es realitzarà amb un Control teòric, que consistirà en una prova objectiva tipus test amb múltiple resposta i descomptant els errors. Amb una pregunta oberta que servirà per completar la nota en casos límits (frontera amb l'aprovat, notable, excel•lent o matricula d'honor). Aquesta prova escrita tindrà un valor de 100 % sobre la nota global de l'assignatura (10 punts). Per superar aquesta part s'exigeix una qualificació mínima del 50% (5 punts).

En la segona convocatoria, els alumnes hauran de realitzar un control teòric amb les mateixes condicions que les citades anteriorment i amb el mateixos criteris d'avaluació.


Fonts d'informació
Bàsica , , ,
AGUIRRE, S. DEL CERRO, S., El psicólogo en la empresa., Anthopológica, 1999
HAY GROUP, Factbook Recursos Humanos., Aranzadi & Thompson., 2001
FERNÁNDEZ-RIOS, M., Análisis y descripción de puestos de trabajo., Diaz de Santos., 1995

DE JUAN, M. COLOM, R. QUIROGA, A. (1996) La práctica de la psicología diferencial en industria y organizaciones. Madrid: Pirámide.

T.E.A. (Ed.) (1990) Test psicológicos en España. Madrid: TEA
Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili