Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Relacions Laborals (2002) | Psicologia dels recursos humans

 

Relacions Laborals (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS Codi 15061010
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Tercer Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRÉ PADRENY, FERNANDO
Adreça electrònica ferran.ferre@urv.cat
Professors/es
FERRÉ PADRENY, FERNANDO
Web
Descripció general Amb aquesta assignatura s'intenta fer un repas de les principals eines i tècniques que la psicologia del treball aporta a la gestió dels recursos humans de l'empresa.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. En el cas de ser una assignatura ja extingida, el dret a examen correspon a la convocatòria extraordinària i per poder matricular l'assignatura hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del Centre.
Aquesta assignatura està destinada només a aquells estudiants que prèviament hagin presentat la sol·licitud de CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA D'EXAMEN.

Continguts
Tema Subtema
Tema I.- Psicologia dels Recursos Humans
Tema II.- Planificació i gestió integrada dels Recursos Humans.
Tema III.- El reclutament i selecció dels empleats.
Tema IV.- Formació i desenvolupament dels empleats.
Tema V.- Gestió del treball i salut psicològica.
Tema VI.- Gestió del conflictes i negociació als Recursos Humans..
Tema VII.- Nous reptes i tendències de la Psicologia dels Recursos Humans.
Tema VIII.- Eines de mesura i avaluació per l'auditoria de Recursos Humans.

Atenció personalitzada
Descripció
Atendre dubtes i preguntes sobre els treballs i aspectes teórics i practics de l'assignatura.

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació es realitzarà amb un Control teòric, que consistirà en una prova objectiva tipus test amb múltiple resposta i descomptant els errors. Amb una pregunta oberta que servirà per completar la nota en casos límits (frontera amb l'aprovat, notable, excel•lent o matricula d'honor). Aquesta prova escrita tindrà un valor de 100 % sobre la nota global de l'assignatura (10 punts). Per superar aquesta part s'exigeix una qualificació mínima del 50% (5 punts).

En la segona convocatoria, els alumnes hauran de realitzar un control teòric amb les mateixes condicions que les citades anteriorment i amb el mateixos criteris d'avaluació.


Fonts d'informació
Bàsica PEREDA,S. Y BERROCAL, F., Gestión de Recursos Humanos por competencias, Editorial Centro de Estudios Ramon Areces, S.A., 1999
PUCHOL, L., Dirección y gestión de recursos humanos., Gestión 2000, 2000
GAN,F., Manual de programas de Recursos humanos, Apóstrofe, 1996
ORDOÑEZ, M (coord), Psicologia del trabajo y Gestión de recursos Humanos, Gestión 2000., 1997

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili