Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Ciències del treball (2001) | Qualitat de vida laboral

 

Ciències del treball (2001)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) QUALITAT DE VIDA LABORAL Codi 15042210
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
BONASA JIMÉNEZ, MARIA DEL PILAR
Adreça electrònica mdelpilar.bonasa@urv.cat
Professors/es
BONASA JIMÉNEZ, MARIA DEL PILAR
Web
Aquesta assignatura està destinada només a aquells estudiants que prèviament hagin presentat la sol·licitud de CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA D'EXAMEN.

Continguts
Tema Subtema
Tema I.- La psicosociologia i la qualitat de vida laboral. Aproximació historica
Definició conceptual
Tema II.- Els factors de naturalesa psicosocial: l'individu dins l'organització. Diferencies individuals i conducta al treball
Tema III.- Característiques i organització del treball vs. qualitat de vida laboral. Estructura organitzativa i qualitat de vida.
Sistemes d'organització del treball.
Grups i equips de treball.
Tema IV.- Conseqüències dels factors psicosocials i qualitat de vida laboral. Estres Laboral
Burnout
Mobbing
Comportament absentista

Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació, tant en primera com en segona convocatòria, consistirà en dues parts:

Part teòrica: examen objectiu tipus test;

Part pràctica: treball d'investigació original sobre algun dels tòpics de l'assignatura a entregar el dia de l'examen.

Per tal de superar l'assignatura s'han de superar les dues parts amb una puntuació mínima de 5


Fonts d'informació
Bàsica

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili