Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Ciències del Treball (2001) | Estratègia en la prevenció de conflictes

 

Ciències del Treball (2001)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) ESTRATÈGIA EN LA PREVENCIÓ DE CONFLICTES Codi 15042012
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Segon Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRÉ PADRENY, FERNANDO
Adreça electrònica ferran.ferre@urv.cat
Professors/es
FERRÉ PADRENY, FERNANDO
Web
Aquesta assignatura està destinada només a aquells estudiants que prèviament hagin presentat la sol·licitud de CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA D'EXAMEN.

Continguts
Tema Subtema
1.- Estratègies, persones i tècniques - característiques del negociador
-Estils de negociació
- Tipus de negociador
- Estrategies i tàctiques de negociació
2. Comunicació - Comunicació verbal i no verbal
- Assertvitat
3.- Com es prepara una negociació - Fases i concessions
- Barreres en la negociació
4.- La comunicació assertiva - Exercicis pràctics
5.- El joc dels interessos i les posicions -Exercicis pràctics
6.- Resolució de conflictes - Tipus i role-plays
7.- Grups de negociació. - Casos pràctics

Atenció personalitzada
Descripció
PRESENTACIÓ DE L'ASSIGNATURA, DELS TEMES A TRACTAR, DELS CONCEPTES MÉS IMPORTANTS I DELS OBJECTIUS QUE ENS PROPOSEM

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació es realitzarà amb un Control teòric sobre el temari de l'assignatura amb un mínim de 4 preguntes a desenvolupar,  amb un valor del 100% sobre la nota global de l'assignatura, que son 10 punts. Per superar aquesta part s'exigeix una qualificació mínima del 50% (5 punts).

En l'avaluació de la segona convocatòria, els alumnes que no han superat el control, hauran de realitzar un control teòric amb les mateixes condicions que les citades anteriorment i amb el mateixos criteris d'avaluació.

 


Fonts d'informació
Bàsica MUNDUATE.L. Y MEDINA FJ, GESTIÓN DEL CONFLICTO, NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN, PIRÁMIDE,
OVEHERO A, TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN, MC GRAW HILL,

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili