Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau de Publicitat i Relacions Públiques (2009) | Introducció a la psicologia

 

Grau de Publicitat i Relacions Públiques (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA Codi 12224003
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
ALMAGRO CARDENETE, YOLANDA
Adreça electrònica yolanda.almagro@urv.cat
Professors/es
ALMAGRO CARDENETE, YOLANDA
Web
Descripció general 'Introducció a la psicologia' és una via d'entrada per conèixer els principis bàsics que regeixen la psicologia humana i la seva aplicació, des d'una vesant empírica. L'assignatura gira al voltant dels processos psicològics bàsics, tals com la memòria, la motivació, les emocions, l'aprenentatge... i pretén donar una idea global de les nostres capacitats i limitacions. En definitiva, es tracta d'una primera aproximació a què fem, com i per què ho fem.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Interpretar els processos i els fenòmens informatius i comunicatius textuals, orals i visuals en les societats contemporànies amb l’ajuda de les principals teories i escoles que els analitzen críticament des de les ciències socials.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2Interpretar els processos i els fenòmens informatius i comunicatius textuals, orals i visuals en les societats contemporànies amb l’ajuda de les principals teories i escoles que els analitzen críticament des de les ciències socials. Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina
Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva dimensió social
Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en l’estudi dels processos psicològics bàsics
Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en l’àmbit de les ciències de la comunicació
Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text escrit gramaticalment correcte

Continguts
Tema Subtema
1.- Introducció a la psicologia 1.1.- Introducció
1.2.- La Psicologia com a ciència
1.3.- Àrees d’estudi de la Psicologia
2.- Breu historia de la psicologia 2.1.- Antecedents
2.2.- Estructuralisme
2.3.- Funcionalisme
2.4.- Gestalt
2.5.- Psicoanàlisi
2.6.- Conductisme
2.7.- Psicologia cognitiva
3.- Fonaments biològics de la conducta 3.1.- La neurona:
- Estructura
- L’impuls nerviós
- La sinapsi
- Neurotransmissors
3.2.- El sistema nerviós:
- Divisió
- La medul·la espinal
- El cervell
4.- Atenció 4.1.- Concepte
4.2.- Classificació
4.3.- Propietats
4.4.- Factors determinants de l’atenció
5.- Sensació i percepció 5.1.- Introducció: el procés perceptiu
5.2.- Sensació
5.3.- Fisiologia dels sentits
5.4.- Percepció visual:
- Les lleis de la Gestalt
- Constància perceptiva
- Percepció de l’espai tridimensional
6.- Aprenentatge 6.1.- Introducció
6.2.- Condicionament clàssic
6.3. Condicionament operant
6.4. Aprenentatge per observació
7.- Memòria 7.1.- Introducció
7.2.- Els tres magatzems de la memòria
7.3. Aspectes significatius del procés de codificació
7.4. Aspectes significatius del procés de recuperació
7.5. L’oblit
7.6. Alteracions de la memòria
8.- Motivació 8.1.- Concepte i definició
8.2.- Variables motivacionals
8.3. Motivacions de la conducta humana
8.4. Altres aspectes relacionats amb la motivació
9.- Emoció 9.1.- Introducció a l’estudi de les emocions
9.2.- Classificació de les emocions
9.3.- Funcions de les emocions
9.4.- Teories clàssiques de les emocions
10.- Llenguatge 11.1.- Llenguatge i pensament: la hipòtesi de Sapir-Whorf
11.2.- Llenguatge i comunicació: l’esquema de Hockett
11.3.- La percepció del llenguatge
- Percepció de la parla
- Reconeixement de paraules
- Processament sintàctic
11.4.- Pragmàtica

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 4 0 4
Sessió Magistral 40 40 80
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 10 20 30
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària 10 20 30
Atenció personalitzada 2 0 2
 
Proves objectives de tipus test 4 0 4
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries -Prendre contacte amb els alumnes i copsar el nivell de coneixements que aquests tenen respecte a la matèria a impartir.
-Presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral - Exposició dels continguts de l'assignatura.
- Visionat de vídeos il·lustratius dels conceptes teòrics exposats.
- Resolució de dubtes i debat crític dels materials.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària - Realització d'exercicis teòrics/pràctics i anàlisis de casos particulars.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària - Realització d'experiments i casos pràctics psicològics clàssics a l'aula i posterior discussió.

Atenció personalitzada
Descripció
En l'horari d'atenció l'alumne tindrà l'oportunitat de plantejar problemes concrets i discutir els dubtes que puguin sorgir durant el desenvolupament de l'assignatura, en referència tant als continguts teòrics com pràctics. També serà un espai de retroalimentació i comunicació bidireccional del que tant alumnes com professor se'n podran veure beneficiats.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Atenció personalitzada
Hi hauran hores d'atenció directa i personalitzada a l'alumne al llarg del curs per tal que aquest tingui l'oportunitat de plantejar preguntes relacionades amb la matèria impartida a classe i resoldre dubtes. Serà una eina d'ajuda a l'estudiant però que no tindrà pes en l'avaluació. 0%
Sessió Magistral
A2Interpretar els processos i els fenòmens informatius i comunicatius textuals, orals i visuals en les societats contemporànies amb l’ajuda de les principals teories i escoles que els analitzen críticament des de les ciències socials.
Tot el contingut teòric de l'assignatura serà susceptible d'ésser avaluat mitjançant les proves objectives. 60%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2Interpretar els processos i els fenòmens informatius i comunicatius textuals, orals i visuals en les societats contemporànies amb l’ajuda de les principals teories i escoles que els analitzen críticament des de les ciències socials.
A través de la realització dels exercicis i resolució de problemes, l'alumne podrà aplicar la teoria apresa durant les sesions magistrals. 20%
Activitats Introductòries
Amb aquestes activitats es pretén prendre contacte amb els alumnes i copsar el nivell de coneixements que aquests tenen respecte a la matèria a impartir. Ademés de fer la presentació de l’assignatura.
No tindrà pes en l'avaluació de l'assignatura.
0%
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A2Interpretar els processos i els fenòmens informatius i comunicatius textuals, orals i visuals en les societats contemporànies amb l’ajuda de les principals teories i escoles que els analitzen críticament des de les ciències socials.
A través d'aquests suposits pràctics l'alumne podrà resoldre casos relacionats amb la matèria impartida durant les sessions magistrals.
20%
Proves objectives de tipus test
A2
Tots els coneixements assolits pels alumnes s'avaluaran a partir de proves d'opció múltiple, és a dir, proves objectives tipus test. Sempre seran amb tres opcions de resposta i els errors restaran puntuació. 0%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els coneixements apresos durant el curs s'avaluaran a través de proves objetives d'opció múltiple de resposta (tipus test). La part teòrica tindrà un pes d'un 60% respecte el total de l'assignatura i s'avaluarà mitjançant dues proves, una a meitat de curs i una altra una vegada finalitzada la matèria per tal de fer contribuir a fer una avaluació més continuada i facilitar la tasca d'estudi de l'alumne. Cada prova tindrà un pes del 30% respecte del total de la part teòrica (60%).

La part pràctica s'avaluarà a través d'una única prova que tindrà lloc a finals de curs i tindrà un pes del 40% respecte de la nota final (20% dels casos pràctics i 20% dels exercicis i resolució de problemes). Els alumnes que no superin els examens de primera convocatòria hauran de presentar-se a la segona convocatòria que tindrà lloc el dia 28 de juny de 2013 a les 11h. Els alumnes que hagin de presentar-se a segona convocatòria hauran d'examinar-se de les dues parts de que consta la matèria: teoria i pràctica. Caldrà superar com a mínim el 50% de les preguntes (una vegades restats els errors) per tal de superar l'assignatura.


Fonts d'informació

Bàsica Lahey, B., Introducción a la psicología, Última edición., Editorial Mc Graw-Hill.

Complementària Myers, David G. , Psicología, 5ª ed. , Madrid : Editorial Médica Panamericana, cop. 1999
Goldstein, E.B., Sensación y percepción, Última edición., México: International Thomson Editores, 1999.
LEAHEY, T. H., Historia de la Psicología, Última edición. , Madrid: Prentice-Hall.
Domjan, M. , Principios del aprendizaje y la conducta, Última edición. , México: International Thomson Editores.
Papalia, D. E., Psicología, Última edición. , Editorial Mc Graw-Hill. 2009.

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili