Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Publicitat i Relacions Públiques (2001) | Métodes quantitatius en investigació social

 

Publicitat i Relacions Públiques (2001)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) MÈTODES QUANTITATIUS EN INVESTIGACIÓ SOCIAL Codi 12112110
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Quart Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
ARISTE CASTAÑO, SANTIAGO
Adreça electrònica santiago.ariste@urv.cat
Professors/es
ARISTE CASTAÑO, SANTIAGO
Web
Descripció general Aquesta assignatura tractarà la investigació social des d'una perspectiva quantitativa, amb un abordatge teòric i sobretot pràctic.

Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, aquesta assignatura es realitza a través de tutoria (excepte en els estudis de l'ETSE). Per a més informació cal consultar l’horari d’atenció personalitzada del professor.

Continguts
Tema Subtema
1. Introducció a la investigació social. 1.1. Mètode experimental.

1.2. Mètode correlacional.
2. Metodologia d'enquestes.


2.1. Definició de conceptes.

2.2. Format de preguntes.

2.3. Criteris de redacció d'ítems.

2.4. Tècniques de mostreig aleatori i no aleatori.

2.5. Criteris en la selecció de la mostra.
3. Coneixement de l'eina estadística SPSS 3.1 Anàlisi univariat

3.2 Anàlisi bivariat

Atenció personalitzada
Descripció
Es farà atenció a l'alumne tots els dimecres de 16 a 18. Per a una cita caldrà concretar una cita via email amb 48 d'hores d'antelació.

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Pràctiques durant el semestre de SPSS. 20% de la nota. Si no es realitzen es portarà a terme un examen pràctic de SPSS.  Per poder aprovar l'assignatura s'han d'aprovar per separat l'examen teòric (que valdrà el mateix 20%) i el treball pràctic.

Examen teòric 40%. Cas pràctic on caldrà detectar errors i aportar els encerts en un plantejament d'estudi. 

Treball practic 40%. Consistirà en portar a terme un estudi des de l'inici (creació d'objectius, disseny de qüestionari, passació de la base de dades, anàlisi de les dades i informe) 


Fonts d'informació
Bàsica

Camacho, J. (2002) Estadística con SPSS para Windows versión 11. Madrid. Ra-Ma.

Martínez Martín, V. C. (2004) Diseño de encuestas de opinión. Madrid. RAMA.

Rojas Tejada, A.; Fernández Prados, J. i pérez Meléndez, C. (1998) Investigar mediante encuestas: fundamentos teóricos y aspectos prácticos. Madrid. Síntesis.

Vigil, A; i Lorenzo, U. (2001) Guia virtual de ayuda del programa SPSS 10.0. http://psico.fcep.urv.es/spss. U.R.V.

Wimmer, R. i Dominick, J. (2000) Introducción a la investigación de medios masivos de comunicación. México. Thomson editores.

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili